Sabies què...

Sabies què...

2021-02-11 17:35

Sabies què... s'ha ampliat el permís de paternitat

Us informem que des del gener del 2021 s’amplia el permís de paternitat a 16 setmanes Per poder sol·licitar aquest permís, és necessari estar afiliat i donat d’alta en la Seguretat Social i tenir cobert un període de cotització de 180 dies dins dels set anys anteriors a la data d’inici d’aquest...
2018-10-20 17:05

Sabies què...tenim dret a compensació per interrupció del 3.2 i prolongació de la jornada

Us recordem que en el cas d’interrupció del temps de 3.2, si s’ha pogut tornar a iniciar el descans i gaudir dels 50 minuts establerts del temps entre les 13:00h i les 16:00h o de les 20:00h a les 00:00h, NO genera dret a compensació.  En cas de interrupció del temps de descans, un cop...
2018-10-08 12:10

Reclamació IRPF de la prestació per maternitat.

Sabies què... El Tribunal Suprem ha determinat que les prestacions que abona la Seguretat Social  durant la baixa maternal o paternal no paguen impostos? I que els treballadors i treballadores que poden reclamar allò que han pagat de més en els darrers 4 anys? La sentència estableix...
2018-07-23 11:14

Dies de lliure disposició addiccionals per triennis

Sabies què... disposem de dies de lliure disposició addicionals relacionats amb els triennis treballats a l’empresa? Aquests dies venen regulats en l’acta paritària número 1 de finalització del Conveni. Aquests dies tenen com origen el reconeixement del dret a adherir-nos com a empresa pública...
2017-05-17 22:58

Jubilació Parcial voluntaria

Sabies què...? El 25 d’abril de 2013 es va signar una Acord de jubilació parcial  entre la direcció de l’empresa i el Comitè d’empresa, emparant-se a l’establert a l’apartat 2 c) de la Disposició Final 12ª de la Llei 27/2011 de l’1 d’agost i en l’article 8 del Reial Decret-Llei...
2016-12-21 22:54

Carrera professional i SIDP

  Sabies què...? La carrera professional i la SIDP és un sistema d’estímul, reconeixement a l’esforç personal i implicació, promoció i progrés professional per els/les treballadors/es de l’empresa pública SEMSA en el seu lloc de treball. Els treballadors del SEM poden optar a l’accés i...
2016-10-12 22:51

Abonament 14 dies meritats paga extra Nadal 2012 personal eventual o sense vinculació actual al SEM

Els treballadors eventuals o treballadors que ja no tinguin vinculació amb el SEM, que en el moment de la retirada de la paga extra del 2012 com a conseqüència del Reial Decret Llei 20/2012 d´11 de Juliol, varen retornar els percentatges pertinents, o van perdre la paga extra de Nadal de 2012,...
2016-06-05 22:46

Compensació per interrupció del temps de descans

Les franges horàries pel temps de descans, per el personal assistencial, son de 13:00 a 16:00 i de 20:00 a 00:00. Ens cas que el temps de descans es gaudeixi fora d'aquestes franges el treballador/a tindrà dret a una hora de compensació horària. Si es produeix l'interrupció d'aquest temps de...

© 2016 Rervats tots els drets.

Creat per Webnode