Visita Seguretat Base VIR Mollet

2016-06-15 23:36

El dimecres dia 8 de juny es va realitzar la visita de Seguretat i Higiene a les Bases Assistencials de Mollet (VIR) i Botànica.

Durant la visita a la Base de Mollet es realitzen les següents valoracions:

 • Valoració zones banys, vestuaris, sales de descans compartides SVB i VIR, sala comú de menjadors-cuina, despatx VIR i pàrking per vehicles. Es mesuren nivells de  CO2 i llum. Els valors detectats son correctes. Tot i així es detecta un problema de llum sobre la taula del despatx del VIR pel que es recomanarà canviar el panell de llum que hi ha al damunt d’aquesta taula per tal de pal·liar el problema.
 • Es fa una neteja del local tres cops per setmana, i en el moment de la visita ens sembla correcta.
 • L’espai de les zones està dins de les establertes.
 • Hi ha suficients guixetes per tots els treballadors.
 • En quan a la separació entre zones de descans, despatx fins el vehicle, dins la normativa i al mateix nivell.
 • Es reclama que no hi ha llum natural, el que dona un efecte de claustrofòbia pel personal, però això no està contemplat en la normativa.
 • Els canals de ventilació son correctes.
 • No es pot fer sonometria per tal de valorar els sorolls a la zona de descans donat que no hi ha aparell de detecció. Es prendran mesures per part del SPA (definir siglas) en el moment en que es pugui tenir accés a l’aparell. El SPP (definir siglas) confirma que s’aprecia un soroll molest a la zona de descans, provocat per un compressor, que en horari nocturn serà més molest però no arribarà als nivells establerts per la normativa legal vigent. Expressem la nostra disconformitat i accepten fer les mesures pertinents i esperar conèixer els nivells, així com realitzar una enquesta al personal del VIR per poder fer les recomanacions adients si s’escau. El SP (definir siglas) de l’empresa adjudicatària exposa que ja s’ha insonoritzat el compressor, i comenta que en cas que el soroll sigui provocat per vibració d’aquest o dels conductes el problema tindrà difícil solució.
 • Es detecta que no es compleix la LPD (definir siglas) en qüestió d’informes assistencials donat que no estan tancats ni custodiats. Els informes estan emmagatzemats dintre de sobres, sobre els estants del despatx. I el personal NO els ha de traslladar a la Base de SVAi ubicada al Hospital de Mollet.
 • Es valora i comenta la possibilitat d’instal·lar un magatzem propi donat que hi ha espai suficient per assumir-ho.
 • Exposem la nostra disconformitat en el canvi d’ubicació de la unitat quan a la ubicació anterior, hi havia espai suficient, magatzem, logística i es mantenia la companyonia no només amb el personal propi de la SVAi sinó també el contacte amb el personal del Centre sanitari i dels pacients que portàvem, aportant un vincle assistencial i  clínic que afavoria i garantia una millor qualitat assistencial.

© 2016 Rervats tots els drets.

Creat per Webnode