Valoració i resum de l'Acord d'increment retributiu de 4 de febrer de 2020

2020-02-06 08:57

Benvolguts/ des

Tal com ja ha informat el Comitè Intercentres amb data de 4 de febrer de 2020,es va assolir Acord amb la direcció sobre l'increment retributiu addicional del 0,25% a què fa referència l'article 1.5 del Decret Llei 3/2019, de 22 de gener.

Aquest Acord forma part d'un acord parcial de Conveni i contempla els increments relatius als anys 2019 i 2020.

Des d'aquí volem fer un recull dels punts positius i negatius que comporta el pacte que hem assolit.

Punts negatius:

1. L'Acord implica la pèrdua de l'increment retributiu addicional del 0,25% referent al 2019 i del 0,3% del 2020 per a totes les treballadores del SEM. Aquest increment significa una mitjana de 5 euros/anuals pel 2019 i 6 euros/anuals pel 2020*.

Punts Positius:

1. Es ratifica l'increment retributiu per l'any 2019 del 2,25% en cadascun dels conceptes retributius, amb efectes d'1 de gener de 2019, respecte als imports vigents a 31 de desembre de 2018, s'aplica sobre tots els professionals del SEM. 

2. Es ratifica l'increment addicional del 0,25% de cadascun dels conceptes retributius regulats a l'article 1.2 del Decret llei 3/2019 incrementant les retribucions respecte a les retribucions vigents a 31 de desembre de 2018, amb efectes d'1 de juliol de 2019, s'aplica sobre tots els professionals del SEM.

3. S'assegura l'aplicació immediata de l'increment retributiu 2020 acordat pel personal públic de la Generalitat de Catalunya un cop aquest estigui publicat amb efectes d'1 de gener de 2020 per tots els professionals del SEM.

4. Recuperació de les hores compensables per formació fins a les 40 hores el que suposa una reducció de 8 hores anuals de jornada de treball. Aquestes hores inclouen tots els conceptes salarials pel que des de CCOO estimem que compensen de llarg els 70 euros anuals de mitja als que renunciem en el punt negatiu pel 2020. S'aplica a tots els professionals del SEM.

5. Creació d'un "Complement específic de CeCos" pel personal assistencial de CeCos amb els imports següents:

⇒ Metges = 613 euros bruts/any per l'any 2019

⇒ Infermeria = 500 euros bruts/any per l'any 2019

⇒ Tècnics aux. Coord = 350 euros bruts/any per l'any 2019

Aquests imports es faran efectius en la propera nòmina del mes de març.

6. Increment de l'import del "Complement específic de CeCos" per l'any 2020 amb efectivitat 1 de gener de 2020 pel personal assistencial de CeCos amb imports de:

⇒ Metges = 1226 euros bruts/any per l'any 2020

⇒ Infermeria = 1000 euros bruts/any per l'any 2020

⇒ Tècnics aux. Coord = 700 euros bruts/any per l'any 2020

Aquests imports es començaran a abonar en el moment en què surti publicat el Decret al DOGC amb retroactivitat d'1 de gener de 2020

7. Abonament de la Carrera Professional i SiDP per les treballadores amb contractes de relleu i de reserva de plaça amb efectes d'1 de gener de 2020. Aquest personal fins ara només podia consolidar la CP i SiDP però no tenia dret a la seva retribució. Hi ha una sentència favorable sobre aquest concepte que l'empresa ha recorregut. L'acord no afecta el reconeixement de la seva retroactivitat en cas que el jutge de TSC desestimi el recurs. Els treballadors afectats començaran a percebre el nivell que tinguin assolit (una mitja de 1440 €/anuals). Aquest increment afecta professionals de totes les categories i àrees de treball (assistencials i administració)
8. Reconeixement i abonament del 100% de la retribució de la CP al personal amb jornada de 1536 h amb efectivitat 1 de gener de 2020. Tal com ja us havíem comentat al mes de juny vàrem detectar que, tot i tenir consideració de jornada ordinària, el personal que treballa en jornades de 24 h no percebia la totalitat de la CP. S'ha interposat una denúncia sobre aquest tema i s'haurà d'esperar el recorregut judicial pertinent per reconèixer la retroactivitat de la retribució fins a un any de la denúncia davant del TLC. Amb l'Acord la direcció reconeix la totalitat de la CP i SiDP al personal de 24 h, així com al de jornada nocturna donat que no volien reconèixer l'error i ja havien manifestat que estaven abonant malament les retribucions de CP i SiDP al personal nocturn. Els treballadors afectats ( metges i infermeres assistencials) començaran a percebre la totalitat de la CP amb la nòmina de març amb les diferències corresponents al mes de gener i febrer de 2020. Aquest increment suposa una mitja entre 150 € a 500 € anuals, depenen del nivell de Carrera assolit i la categoria professional.
9. Reclassificació del TTS1 i TTS1A a TES amb data 1 de gener de 2021. Aquest tema també es troba denunciat, encara no hi ha judici ni sentència. En cas que hi hagués sentència favorable l'Acord no perjudica la retroactivitat d'efectes econòmics de la demanda. En cas que la sentència fos desfavorable, la reclassificació seria efectiva gràcies a l'Acord assolit. Aquest acord també suposarà un increment pels TTS de 2.160 €/anuals un cop portada a terme la reclassificació.

Durant la reunió des de CCOO ja vàrem deixar clar que aquest és un Acord parcial de Conveni, que el fet d'acceptar l'Acord no ens tanca portes a seguir treballant i negociant la resta de millores que plantejàvem en la nostra plataforma de negociació.
Valorem molt positivament les millores assolides que si bé no s'apliquen a la totalitat dels treballadors si afecten una gran majoria. La proposta d'UGT d'aplicar el 0,25% + el 0,3% addicionals dels anys 2019 i 2020 implicava un increment ridícul. Creiem important aplicar un increment, que tot i no ser el que desitgem, representen unes quantitats globals més dignes.

UGT va presentar durant la mateixa reunió, un conjunt de propostes de millora que tant AMIC com CCOO vàrem considerar interessants de valorar, de fet recullen moltes de les propostes de la nostra pròpia plataforma de negociació i per tant lluitarem per portar-les a terme.

Va ser la direcció de l'empresa qui va rebutja incloure-les a l'Acord donat que es tractava d'un Acord parcial i per tant també estan oberts a debatre-les amb deteniment.
Celebrem que AMIC s'hagi sumat a la proposta d'Acord proposada per CCOO i que conjuntament hàgim pogut assolir un consens i una millora per molts companys.
Lamentem que un cop més UGT s'hagi mantingut al marge de la nostra proposta de treballar conjuntament i no hagi compartit cap dels seus posicionaments fins al moment de la darrera reunió.

Aclarir que aquest Acord s’haurà de ratificar en el proper Consell d’Administració 

*Càlculs efectuats basant-se en un salari de 2.000 euros/mensuals

Les quantitas publicades poden variar, son quantitats aproximades

© 2016 Rervats tots els drets.

Creat per Webnode