Jubilació parcial voluntària

2017-05-17 12:00
Sabies què...? El 25 d’abril de 2013 es va signar una Acord de jubilació parcial  entre la direcció de l’empresa i el Comitè d’empresa, emparant-se a l’establert a l’apartat 2 c) de la Disposició Final 12ª de la Llei 27/2011 de l’1 d’agost i en l’article 8 del Reial Decret-Llei 5/2013.
Aquest Acord de jubilació parcial serà d’aplicació per a tots aquells treballadors/es que compleixin 61 anys abans de l’1 de gener de 2019, sempre que compleixin amb els següents requisits establerts:
1.    Tenir complerts els 61 anys
2.    Ésser treballador del SEM a jornada completa
3.    Comptar amb una antiguitat a l’empresa igual o superior a 6 anys, ininterromputs i immediatament anteriors a la data de sol·licitud
L’accés a la jubilació parcial serà de mutu acord entre les parts (empresa i treballador/a), això permet a l’empresa diferir l’accés a la situació de jubilació parcial fins a la finalització de l’any en el qual s’hagi sol·licitat, no més enllà.
El treballador que vulgui acollir-se a la jubilació parcial haurà de fer la sol·licitud amb una antelació mínima de 3 mesos a la data en que acompleixi l’edat d’accedir a aquesta. I un cop s’hagin acollit a aquest pla estaran en l’obligació de jubilar-se de forma definitiva al complir l’edat ordinària.
L’accés a la jubilació parcial suposarà per al treballador l’inici d’un contracte a temps parcial, en virtut de la jornada que mútuament acordin les parts.
Aquest acord està supeditat al manteniment de la regulació legal de la jubilació anticipada, parcial i de contracte de relleu establert legalment, així com al sistema retributiu i règim de cotització en vigor.
 
 
*Us adjuntem l’Acord i restem a la vostra disposició per a qualsevol consulta.
 

© 2016 Rervats tots els drets.

Creat per Webnode