Reunió Extraordinària CSS- Comissió vestuari 18 octubre de 2018

2018-10-30 15:15

El passat dia 18 d’octubre de 2018 es va mantenir una reunió extraordinària del CSS com a resposta al escrits remesos a l’empresa per les diferents seccions sindicals, després del descontent generat arrel de la publicació de la licitació del vestuari.

S’informa de la presència d’un representant del grup de treball de seguretat operativa (GTdSO) que ha estat convidat per CCOO a la reunió. Aquest grup de treball està creat per un grup de treballadors que varen elaborar un document de suggeriments a nivell d’uniformitat i que havien fet arribar a la direcció mitjançant la Junta Clínica, i que consideren no s’ha tingut en compte la seva valoració.

El servei de prevenció també ha convidat a un assessor extern de l’empresa LEITAT, així com al responsable del departament de logística.

Al començament de la reunió la part social sol·licita d’entrada si es podran fer canvis i quines modificacions es podrien realitzar amb la licitació publicada.

El servei de prevenció i el responsable de logística comenten que s’han de tractar individualment les modificacions que vagin sorgint tret de les que puguin considerar substancials des del punt de vista jurídic de contractació.

El servei de prevenció fa una presentació de la nova uniformitat i explica la millora de mesures i característiques de la uniformitat en comparació amb la licitació anterior. 

Des del servei de prevenció es fa referència al vestuari del personal de pràctiques. Amb la nova licitació es farà entrega a les organitzacions externes organitzadores de la formació d’un número d’uniformitats i aquestes seran les encarregades de gestionar i responsabilitzar-se de la roba del personal en pràctiques.

Des de la part social es considera la necessitat d’un procediment sobre la gestió de la roba del personal en pràctiques per tal de delimitar correctament què cal fer quan l’alumne no vingui vestit correctament a la pràctica. 

En referència a la composició del teixit l’assessor de LEITAT explica que els tractaments tècnics habituals antibacterià, antiolors i de visibilitat no es poden aplicar al cotó de la mateixa manera que en els teixits tècnics proposats. Els teixits que es proposen a la licitació són els més utilitzats en l’àmbit professional i detalla l’explicació tècnica. El responsable de logística comenta que els teixits proposats al plec representen major adaptabilitat de les mesures de seguretat i salut, i de protecció tèrmica. 

Des de CCOO al·leguen que si això es així, no entenen el motiu de per què la unitat de serveis especials sí pot disposar d’una camisa de cotó. El servei de prevenció i el representant delegat responsable de la unitat argumenten que aquesta peça és fruit d’un tipus de servei concret que ells realitzen, exposat a un riscos diferents en que el tractament ignífug és una mesura preventiva concreta. Per a la resta de serveis disposaran de la mateixa uniformitat i EPIS que la resta d’assistencials. Des de CCOO puntualitzen que no pretenen restar protecció al personal de serveis especial, en tot cas millorar les característiques de la uniformitat d’ordinari per tal de millorar la seguretat de tots els treballadors.

Des de la part social es demana la inclusió del polo d’estiu amb màniga llarga amb sistema per arremangar per sobre del colze. 

Des de logística es justifica la no inclusió per temes de costos i manteniment.

El servei de prevenció informa que la màniga llarga és recomanable tot i que no hi ha una normativa o consens que obligui. Com també hi ha hagut usuaris que demanen la màniga curta s’ha escollit la opció de subministrar les dues opcions a tots els treballadors. Es comenta que a la licitació ja s’obliga a l’adjudicatari a prioritzar sempre la disponibilitat dels polos de màniga llarga. La part social insisteix en la necessitat de polos d’estiu i hivern de màniga llarga, des de logística i el servei de prevenció comenten que la roba del polo de màniga curta i llarga és el mateix doncs es tracta de roba tècnica i que s’ha prioritzat el vestuari per capes i per tant aquesta opció queda ja contemplada.

A la demanda de camisa per temes de poder treure ràpidament el polo en cas de contaminació biològica, logística comenta que consultat amb fabricants és una peça que no es desenvolupa habitualment al mercat.

El servei de prevenció comenta que per això es substituirà els botons del coll del polo actual, per cremallera àmplia tal com especifica el plec. 

CGT comenta que ara hi ha roba que no es fa servir i que suposa un cost pel servei. Estaria be tenir un marge en l’elecció del número de peces de roba que l’usuari estimi. 

Logística comenta que és possible i que en el moment del lliurament es pot informar als treballadors de que triïn el número de peces que creguin utilitzaran. 

En referència a la uniformitat del personal de CeCos des de la part d’empresa es considera que han quedat reflectides al plec la majoria de demandes que s’havien  fet arribar. 

La part social comenta la importància de la roba antiestàtica que ja està recollida a la licitació i es demana que  els pantalons siguin ajustables als diferents percentils. 

CGT comenta que no s’ha inclòs butxaca pel WT a la jaqueta. Si que s’ha inclòs la peça per penjar el micro. La jaqueta disposarà d’obertura prevista per ergonomia i comoditat a nivell de cinturó, on és habitual portar el portàtil.

CCOO obre debat sobre que el folre intern de reforç de la jaqueta és sense mànigues i creu que haurien de portar. Des de Logística es comenta que s’ha fet per no dificultar la comoditat i l’encaix amb les mànigues i els punys de la jaqueta folre polar. CCOO insisteix en que no es tractava de treure les mànigues sinó de buscar una solució al puny.

Es passa a tractar el tema dels colors d’alta visibilitat. El servei de prevenció explica davant les preguntes que per certificar la classe 3 d’alta visibilitat és imprescindible que el pantaló es pugui certificar i ha de portar la banda taronja obligatòriament per acomplir la normativa i cobrir el risc. Es comenta que els colors homologats d’alta visibilitat només són tres basats en taronja, vermell i groc. En aquest cas a nivell d’imatge s’ha optat per la continuïtat de la imatge actual amb el taronja de l’armilla, però adaptant i millorant protecció a classe 3 d’alta visibilitat. 

El representant del GTdSO exposa que existeixen estudis que indiquen l'agressivitat visual per al ciutadà dels colors blanc i groc, donant una falsa seguretat. Davant d'això des del GTdOP aconsellen i comuniquen que la gran majoria del personal li agradaria el color blau per a tot l'uniforme, igualment que la franja d'alta visibilitat hauria de portar el color vermell.

Es discuteix sobre la possibilitat que el polo sigui de color blau. No hi ha un acord evident i es traslladarà a la empresa per a la valoració. Es recomana que assistencials i CECOS han de tenir el mateix color de polo. La part social recalca que a la reunió es va parlar de substituir el groc per un color més neutre, no específicament blanc. El servei de prevenció recorda que alguns integrants de la part social també van acceptar com a opció bona el polo blanc. L’empresa apunta la possibilitat de coincidència de la uniformitat amb altres cossos públics (sanitaris o de seguretat) i la confusió de la ciutadania en identificar els mateixos.

S’apunta la necessitat de que si hi ha canvis de color del polo, la samarreta interior també s’haurà d’adaptar. 

El servei de prevenció torna a sol·licitar la designació d’un membre de la part social per a participar com avaluador de les ofertes i mostres que arribin dels diferents licitadors, tal com es va demanar a les reunions anteriors. 

CCOO mostra el seu desacord en l’obligació del personal de rentar la roba de primera capa, ho considera totalment inadmissible. Logística exposa que la decisió de no entrar al circuit la roba interior al no ser un EPI, és per abaratir costos i dedicar-los als altres temes tractats. Es comenta que si el treballador pensa que està contaminada, hi ha el circuit actual de roba contaminada amb bossa vermella que es seguirà utilitzant. Per tant, a la pràctica tothom que vulgui entrar aquesta peça a circuit de rentat la podrà entrar.

La part social unànimement fan constar que tota la roba ha d’entrar al circuit de rentat. 

S’acorda traslladar a l’empresa els següents punts:

·     Com a norma general no s’està d’acord amb el color blanc ni groc del polo.

·     Es sol·licita valorar el color blau fosc similar al pantaló al polo. 

·     UGT sol·licita poder organitzar una votació sobre els colors del polo i peces no alta visibilitat als treballadors per part de la empresa. La resta de la part social hi està d’acord.

Es demana el termini de lliurament dels EPI’s individuals previstos per el mes d’agost i amb un requeriment d’inspecció de treball des de l’any passat. Des del servei de prevenció informen que el concurs ja està adjudicat i que es farà entrega dels EPI’s en breu conjuntament amb el calçat, la data prevista serà pel mes de novembre.

En referència al vestuari per personal en estat de gestació des del servei de  prevenció es comenta que no està previst. El servei de prevenció comenta que el risc d’embaràs a la part assistencial és immediat i per el personal de CeCos a la setmana 37. Es tractarà de forma individual.

Es finalitza la reunió amb el compromís de mantenir una nova reunió quan es tinguin respostes des de la direcció de l’empresa.

 

 

 

 

© 2016 Rervats tots els drets.

Creat per Webnode