Reunió Comissió de formació 25 de gener de 2018

2018-02-11 19:50

El passat dijous 25 de gener ens vam reunir la comissió de formació per tal de tractar diferents punts.

Sol·licitem l'aportació de dades del balanç del passat any 2017 així com les hores impartides per cada docent, ens informen que aquesta informació està penjada a l’Àgora, d’igual manera que el balanç del primer semestre de l’any. En breu es penjarà la de l’any complert.

Aquest informe revela un alt elevat percentatge d’absentisme als cursos, el que comporta una despesa important de diners. Han intentat de conèixer la causa d’aquest esdeveniment, però no s’ha pogut objectivar-ne cap.

L’absentisme és un tema que preocupa al departament de formació i tant mateix també preocupa a la representació social, motiu pel que s’acorda mantenir una reunió amb el departament de recursos per tractar aquest tema de manera monogràfica.

Ens informen també de l’elevada valoració dels cursos realitzats per part dels treballadors.

Ens presenten la proposta del pla de formació del 2018. Es mantenen alguns dels cursos i s’inicien alguns de nous. Per alguns departaments en concret, resten pendents que el seu responsable comuniqui necessitats específiques.

Es comparteix la problemàtica del vestuari dels alumnes que venen a fer pràctiques. Tot i que la normativa contempla que l’alumne es vestirà amb la uniformitat establerta per SEM, la roba de imprevistos no és suficient. Per això el departament de formació recomana des dels centres d’estudi que l’alumne porti vestimenta i calçat el més apropiat possible, els assistencials oferim roba nostra o de companys si és necessari, per tal que puguin anar amb les mateixes garanties de seguretat que nosaltres. Que aquest tema ja s’ha parlat amb el departament de prevenció de riscos laborals i s’està estudiant una solució adient.

Ens informen de l’escassa resposta per part dels treballadors al formulari d’adequació de la formació assistencial (envers la programació d’edicions i les preferències particulars en matèria de formació clínica), tot i sent una eina orientativa. De totes maneres, els resultats objectiven que els cursos més sol·licitats son els que habitualment el departament de formació ofereix en més nombre d’edicions.

Es demana la situació actual de la formació pendent dels TTS i auxiliars de coordinació a TES. Ens comenten que van recollint els interessos per part del treballador en realitzar el segon semestre del curs 2017-2018 a través de l’IOC, dins del pla de formació del 2018. Recordar als treballadors afectats que aquestes mesures facilitadores tenen el seu termini al juny de l’any 2020.

Es signen actes pendents de les últimes reunions, tot i que en resten d’altres.

Es sol·licita que per les properes reunions es puguin signar l’acta de l’anterior reunió si és que no hi ha cap esmena.

CGT sol·licita que els treballadors que tinguin possessió del títol de categories superiors a les que el seu contracte indica puguin realitzar formació d’aquestes categories. El departament de formació informa que està previst aprovar un document amb les condicions o premisses per accedir-hi.

En quan a la petició de formació als diferents territoris ens comenten que aquest any serà més escassa degut a l’alt absentisme de treballadors a cursos programats en aquests territoris. Que s’han programat cursos específics al territori de Lleida de manera tancada (alumnes ja assignats) per necessitats formatives específiques.

Es demana de nou que es permeti tenir accés via streaming als diferents Up-dates des dels ordinadors de les bases assistencials, així com al portal Àgora o plataforma FormaSem. Ens comenten que des del departament de TIC estan treballant en el tema de la banda ampla pels streaming de cada les bases, que wi-fi en principi per accedir a l’Àgora i a la plataforma FormaSem no hi hauria d’haver problema. En qualsevol cas, si teniu algun problema de connexió tant a l’Àgora, a la plataforma FormaSem com a l’accés via streaming dels Up-dates ens ho podeu comunicar a la bústia de CCOO (ccoo.sem@gencat.cat).

Es parla de la necessitat de cursos de formació en IMV, de gestió del material de les maletes, del procediment,... Ens comenten que es posaran en marxa unes formacions específiques vers aquesta demanada i necessitat impartides pels treballadors de Serveis Especials.

En resposta a la proposta que es va fer a la última reunió sobre la realització de cursos teòrics formatius bàsics abans d’iniciar un període de pràctiques a la central o a les unitats assistencials per tal d’afavorir la polivalència dels professionals (de manera que es contempli com a formació obligatòria a banda de les 40 hores establertes en conveni) ens comenten que estan pendents d’aprovació pel departament de recursos humans.

S’acorda que juntament amb representants de totes les direccions es creï un grup de treball per tal de treballar sobre el pla de formació del 2019 per tal de intentar buscar solucions al absentisme reiterat. Aquesta reunió està prevista per el proper 21 de febrer de 2018.

Atentament

Secció sindical CCOO al SEM

© 2016 Rervats tots els drets.

Creat per Webnode