Resum reunó CSS 8 i 15 de juny de 2018

2018-06-25 13:02

El CSS va reunir-se els passats dies 8 i 15 de juny en reunió ordinària. La reunió es va mantenir durant les dues jornades  i es van tractar els següents punts:

1.   Lectura i aprovació de l’acta anterior, signatura de la mateixa. La persona que ostenta la funció de secretaria actualment exposa la seva dificultat per poder portar a terme les seves funcions degut al augment d’activitat. Es debat entre els membres del CSS la necessitat de sol·licitar a la direcció la necessitat d’una persona que realitzi les funcions administratives de la secretaria de CSS que reculli les actes durant les reunions del CSS.

2.   Estat de la valoració de riscos psicosocials. El passat dia 22 de maig del 2018 va tenir lloc la reunió del grup de treball amb l’assessor de ICESE. El grup de treball està composat per un membre titular per secció sindical i un suplent si fos necessari. S’informa a la resta de membres del CSS que cal signar l’acord,  fer-lo arriba a ICESE i planificar la metodologia de treball que es vulgui establir.

3.   Estat de les bases i mobiliari. Els delegats de prevenció insisteixen el la situació en que es troben la majoria de les bases assistencials. Tot i tenir realitzades visites de seguretat on s’han detectat mesures de millora a realitzar, aquestes mesures no arriben i sols s’ha aconseguit realitzar millores quan s’ha procedit a la seva denúncia davant inspecció de treball o bé s’ha procedit a denunciar a les xarxes socials. Des del servei de prevenció manifesten el seu rebuig a que es publiqui en les xarxes socials aquest tipus de noticia. Recorden que les bases Barcelona ciutat disposen d’un telèfon de manteniment. Els delegats de prevenció qüestionen el gestor d’incidències, el consideren poc àgil.

S’exposen  les deficiències detectades a les darreres visites de seguretat a CECOS Reus, Barcelona Ciutat, i bases de la Metro-sud. veure+

El Servei de prevenció es compromet a parlar amb la direcció per tal de buscar solucions efectives a aquestes situacions. Els delegats de prevenció accepten donar una setmana de marge abans de procedir a emprendre les accions legals pertinents. 

4.   Reubicació del personal especialment sensible. Es tracten les peticions que resten pendents i es valoren dues peticions més que encara no estan tramitades.

5.   Presentació de l’auditoria normativa de PRL. Queda pendent la seva valoració donat que s’ha facilitat la documentació amb menys de 24 hores perquè els delegats en pugui fer la seva revisió.

6.   Formació obligatòria en Seguretat i Salut. L’auditoria ha detectat la manca de formació obligatòria en Seguretat i Salut del personal. Els delegats de prevenció sol·liciten novament valorar que aquesta formació es consideri obligatòria i es computi de manera addicional com hores de formació fora de les 40 hores de formació ja reflectides en conveni. Es proposa tractar de nou aquest punt dins la comissió de formació i amb la direcció de l’empresa.

7.   PRECS I PREGUNTES

-  Estat del protocol d’activació del 3.7: el servei de prevenció informa que estan pendents de la signatura d’un procediment per trucada directe entre les diferents CeCos i la central de Mossos d’Esquadra. Aquest document ha estat elaborat per les direccions assistencials del SEM i la direcció de M.E. Els delegats de prevenció reiteren la manca d’informació envers ells, aquest document no s’ha consensuat ni compartit amb els delegats de prevenció. Tant mateix manifesten el seu desànim en veure que tampoc s’ha portat a terme cap més reunió ni s’ha finalitzat la documentació sobre el procediment assistencial d’activació de 3.7 des d’octubre de l’any passat. El cap del servei de prevenció retreu que havien fet arribar documentació i que cap delegat de prevenció havia fet al·legacions ni aportacions al document, els membres de CCOO li recordem que sí havíem fet aportacions, un quadre de prioritats que no han treballat. El servei de prevenció reconeix que és cert.

- Estat de l’adjudicació dels uniformes. Des del servei de prevenció informen que s’ha acceptat els requisits sol·licitats per la part social, falta decidir la imatge corporativa. Falta iniciar la comissió d’experts per poder iniciar la licitació de la roba i ofereix a la part social que un dels delegats de prevenció formi part d’aquesta comissió d’experts. Els delegats de prevenció decidiran qui formarà part d’aquesta comissió i li notificarà al servei de prevenció.

- Estat dels EPIS: el servei de prevenció informa que ja estan licitats i que en breu es farà l’adjudicació. Creuen que podran entregar els EPI’s individuals durant els mes d’agost.

- Problemes amb els guants. Els delegats de prevenció comuniquen  que darrerament els guants de protecció de vinil es trenquen amb molta facilitat. Des del servei de prevenció expliquen que pot haver algun lot deficitari. Demanen que si es detecta algun es faci una foto a la caixa on quedi especificat el lot i ho enviem a la bústia de prevenció o be al gestor d’incidències.

© 2016 Rervats tots els drets.

Creat per Webnode