Resum reunió paritària 18 i 20 de juny de 2018.

2018-06-22 16:16

Amb motiu de les denegacions de permutes entre treballadors un cop finalitzada la convocatòria, els representants de CCOO al SEM vàrem sol·licitar a la direcció de l’empresa una reunió de la comissió paritària per tal d’interpretar l’article 24 punt 3 paràgraf 2 que estableix: 

“...En el cas que dos treballadors de la mateixa categoria i activitat necessitin realitzar temporalment una permuta de torn, aquesta podrà ser autoritzada per l’empresa sempre i quan quedi degudament justificat i per un temps determinat mínim d’un mes. En el cas que el canvi de torn impliqués canvi de diürn a nocturn es faran les corresponents adequacions de retribucions i de jornada entre els afectats....”

Així la comissió paritària conjuntament amb els representants de CGT s’ha reunit els dies 19 i 21 de juny per tal de interpretar aquest article i intentar desbloquejar les permutes que es troben sol·licitades.

Després d’un intens debat s’ha arribat a un acord en els següents punts:

  1. Les permutes es podran sol·licitar entre 2 treballadors de forma voluntària. De manera excepcional fins a 31 de desembre de 2018 una permuta podrà realitzar-se simultàniament entre 3 treballadors sempre que es porti a terme en la mateixa sol·licitud. No es permetran posteriorment permutes de les permutes. 
  1. Les permutes s’hauran de sol·licitar amb un format elaborat per RRHH. I s’entén per “correctament justificada” correctament sol·licitat. Un cop sol·licitada haurà d’ésser autoritzada per la direcció corresponent. En cas de no esser concedida s’haurà de justificar la denegació.
  2. Les permutes es realitzaran per un termini concret i en el cas de no manifestar-se en contra de la mateixa cap dels intervinents, s’entendran novament renovades pel termini inicialment coincidit. 
  3. En el moment en que algun del treballadors permutats assoleixi un nou lloc de treball en un concurs de trasllat, promoció interna o convocatòria pública i accedeixi a una altre lloc de treball, la permuta es donarà per finalitzada.
  4. En cas que la permuta impliqui un canvi d’activitat els treballadors que sol·licitin la permuta hauran d’acreditar que poden realitzar correctament les tasques de l’activitat a la que volen optar. No se’ls podrà exigir en cap cas una experiència superior que la demanada als professionals de nova incorporació. Aquests treballadors podran realitzar la formació necessària per assolir la idoneïtat al lloc de treball, de la mateixa manera que ho fa un professional de nova incorporació. Aquesta formació anirà a compte del treballador tot i que podrà compensar aquestes hores dins de les 40 hores de formació contemplades dins de conveni.

Un cop arribats a aquests acords CCOO i CGT signen el document d’acord. AMIC i UGT no signen el document. 

Atès que amb la signatura del representants de CCOO i CGT és suficient per obtenir majoria dels membres de la paritària la direcció de l’empresa aplicarà l’acord i iniciarà l’adjudicació de permutes en el sentit establert a l’acord. 

Recordem que abans d’iniciar les reunions de la paritària la direcció s’havia negat a acceptar cap permuta que no estigués legalment justificada. La seva posició era molt més restrictiva. Gràcies a l’esforç i les propostes aportades per les diferents seccions sindicals han desistit de la seva proposta inicial i han cedit en la seva postura. 

La no signatura d’aquest acord suposaria admetre d’inici la postura de l’empresa i elevar una demanda per la interpretació de l’article al Tribunal Laboral de Catalunya, cosa que suposaria una demora important en l’adjudicació de les permutes sense la seguretat de poder aconseguir molt més del signat.

 

 

 

© 2016 Rervats tots els drets.

Creat per Webnode