Resum reunió ordinària del CSS del 7 de setembre de 2017

2017-09-13 13:26

El passat dijous 7 de juny de 2017 es va mantenir reunió ordinari del Comitè de Seguretat i Salut on es van tractar els següents temes.

1.    Es demana la substitució del Sr Salvador Cerezo com a membre designat per la direcció donat que en l’actualitat ocupa el càrrec de Cap del servei de prevenció. El Cap de prevenció ha d’assessorar a tots els membres del CSS amb imparcialitat i per consegüent no ens sembla correcte que continuï formant part d’aquest i realitzi les funcions de president del mateix. Ens informen que des de la Direcció es designarà un nou membre i ens informaran en breu. Tant mateix es nomenarà un nou president/a en breu, càrrec que aquest any correspon als membres designats per la direcció. Durant la reunió actual actuarà com a Presidenta la Sra Elena Castro.

2.    VIOLÈNCIA OCUPACIONAL. El servei de Prevenció ens informa que s’està elaborant el mapa de zones conflictives per part dels Caps Territorials. Estan valorant quina seria la millor manera d’identificar les zones, per barris, carrers, edificis... A l’hora estan buscant una aplicació i tecnologia adequada per tal de poder fer aquesta activació directament des de les diferents CeCos. S’està pendent de reunió amb les direccions dels diferents cossos de seguretat  per part de les nostres direccions.

Hi ha pendent també una reunió amb la direcció general i la direcció assistencial sobre aquest tema. Els delegats de prevenció sol·liciten que els membres del GdT sobre violència ocupacional hi siguin presents.

Els delegats de prevenció proposem que el CSS elabori una recomanació a la direcció per tal que quan una unitat assistencial sol·liciti activació de 3.7 abans d’iniciar la mobilització cap un servei, aquest s’activi de forma preventiva i no s’esperi a activar-lo fins l’arribada al lloc de l’incident.

El servei de prevenció també informa que junt amb la direcció de CeCos han acceptat que quan una unitat assistencial activi 3.70 o el botó del pànic, la CeCos emetrà el missatge: “ Rebut 3.70. S’activa 3.70”. En cas que es tracti d’un error serà la unitat assistencial sol·licitant qui haurà d’indicar: “ Negatiu 3.70”.

En el mateix sentit des del servei de Prevenció es proposa la revisió del procediment d’autoprotecció vigent i que es pot trobar a l’Àgora per tal de treballar la prevenció.

Dins aquest mateix punt ens informa que s’està valorant la incorporació d’un missatge a l’inici de la trucada de l’usuari on s’indicarà que la trucada està essent gravada per la seguretat dels treballadors per mirar de reduir la violència verbal que reben els treballadors de les CeCos.

Tant mateix es fa la proposta que quan un treballador sigui agredit verbal o físicament per un pacient i es faci la comunicació pertinent al servei de prevenció i/o responsables per tal de detectar la situació, s’enviarà un escrit a l’usuari per tal d’advertir-lo i si cal s’emprendran les mesures legals pertinents. Aquesta comunicació s’està treballant i es debatrà amb els membres del CSS.

3.    El servei de prevenció proposa que hi hagi una obligatorietat en la realització de les hores de formació obligatòria referents a Salut Laboral. Des de la part social no hi veiem cap inconvenient sempre hi quan aquestes hores es designin dins del calendari anual de treball dels treballadors i computin a part de les 40 hores de formació anual. S’acorda fer la recomanació a la Direcció per tal que es contempli d’aquesta manera.

4.    ESTUDI DE LES TEMPERATURES elevades a les unitats i bases, els delegats de prevenció fem pales el nostre malestar per haver arribat al mes de setembre sense que s’hagi realitzat l’estudi de temperatures acordat en la darrera reunió extraordinària ni amb la col·locació de xarxes per tal de reduir les insolacions dels vehicles. (Aquest tema està denunciat des de finals de juliol a Inspecció de Treball). Des del Servei de Prevenció informen que estan negociant amb el diferents proveïdors per tal de fer la cobertura de les pèrgoles en els propers mesos.

5.    ESTUDI DEL SORROLL A L’INTERIOR DELS VEHICLES. Es reclama la modificació de l’estudi realitzat modificat on es recollia els temps d’exposició de les unitats segons temps d’activitat. L’estudi realitzat només inclou els resultats de les unitats de Barcelona. Es sol·licita que s’incloguin unitats del territori.

6.    EPI’s INDIVIDUALITZATS.  El departament de compres s’afegeix a la reunió per tal d’explicar com es troba la compra d’aquests. Ens explica que cal fer una licitació i d’altra banda les empreses no disposen de determinats elements en stock (jaquetes antitall amb els nostres requisits, colors, logos,...) això farà que no es pugui entregar els equips segons ells en menys de 6 mesos.

7.    NOU CALÇAT. Hi ha una proposta de millora del calçat. Es farà una estudi dels diferents models. Recomanem que es facin proves dels diferents models amb el personal durant l’activitat diària. Des del departament de compres proposen tres modalitats de calçat depenent de l’activitat assistencial que es desenvolupa (CeCos, assistencial i serveis especials). Un membre designat per la direcció especifica que a la zona de Lleida i Alt Pirineu s’ha provat el calçat que porten el Serveis Especials (Botes Magnum) i que  seria el calçat ideal per a tots els assistencials. Des del departament de compres indiquen que no seria factible donada la diferència de pressupost que això significaria. Els delegats de prevenció estan d’acord en mirar que tot el personal assistencial porti el mateix tipus de calçat, i a poder esser el de  més qualitat.

8.    ARMILLES ANTIBALES. Els delegats de prevenció sol·liciten la valoració d’incorporació d’armilles antibales a cada unitat. El servei de prevenció indica que després dels atemptats s’està valorant aquesta incorporació, tot i que hi veuen avantatges i desavantatges. Es proposa treballar aquest punt.

9.    UNITATS PORTÀTILS DE COMUNICACIÓ. Els delegats de prevenció tornen a sol·licitar la necessitat d’augmentar els walkie-talkies  de les unitats per tal d'estar millor comunicats entre els membres del equip i les diferents CeCos.

10.INFORME SEMESTRAL D’ACCIDENTABILITAT. El servei de prevenció fa entrega de l’informe d’accidentabilitat . Queda pendent per la propera reunió fer-ne la valoració.

 

Donat els nombrosos temes que hi havia proposats a l’ordre del dia, es decideix acabar la reunió i reprendre la mateixa el proper dijous 21 de setembre de 2017 per acabar de tractar els temes pendents.

© 2016 Rervats tots els drets.

Creat per Webnode