Resum reunió ordinària CSS 7, 21 i 31 de gener de 2019

2019-03-06 17:51

El passat mes de gener de 2019 va tenir lloc la primera reunió ordinària del CSS del any. Degut als nombrosos temes pendents la reunió es va mantenir en tres parts, que van ser els dies 15, 21 i 31 de gener de 2019.

Us fem un resum per temes tractats. 

1.   Seguiment accions pla auditoria. Es parla de la formació dels equips de primera i segona intervenció amb la realització d’un simulacre previst per aquest any a la seu central del SEM. Els delegats sol·liciten fer-ho extensiu a tot el personal assistencial per si algun dia es troben a l’edifici però des del servei de prevenció ho desestimen donat que el pla ja preveu personal “escombra” que faria les indicacions pertinents. Només caldria formar el personal d’intervenció immediata.

2.   Revisions mèdiques del personal.Des del servei de prevenció ens informen que es van rebre 290 respostes al casi miler de correus electrònics remesos.  Actualment s’estan finalitzant totes les revisions sol·licitades així com les del personal de nova incorporació.

3.   Es procedeix al canvi de càrrecs de presidència i secretaria del CSS, essent nominades com a Presidenta la Dra Núria Torres i com a secretària la Sra Esther Rodríguez.

Es mantindrà el suport administratiu per les actes i logística informàtica per part del Sr. Andrés Montes. En la reunió del 31 de gener ens van comunicar que es substituït per na Montse Rambla.

4.   Actualització avaluació psicosocial. El grup de treball està parat des de novembre del 2018, els temps marcats no s’han complert. Esperem tornar a recuperar la feina tant important de cara a tots els nostres treballadors.

S’està  treballant per garantir la màxima participació en les enquestes garantint la privacitat, fent bones accions informatives i amb implicació dels caps i sotcaps territorials per l’optima difusió de la informació i pòsters a les bases.

Des del Servei de prevenció es presenta power point, que es farà al Comitè de Direcció per potenciar la seva implicació.

5.   Informació Pla formatiu PRL 2019. El servei de prevenció presenta els cursos que han inclòs aquest any al pla de formació obligatòria PRL, els delegats fan referència a la desmotivació del personal i la manca d’assistència a aquests cursos. El servi de prevenció explica que s’han passat a modalitat on line tots aquells que tenen possibilitat i garanties de realitzar-se en aquesta modalitat. Els delegats de prevenció insistim en la necessitat de compactar cursos de poques hores per tal de poder realitzar-los de manera seguida i així dedicar-li una jornada més llarga, potser d’aquesta manera s’aconseguiria més assistència. 

6.   Presentació de l’Estudi Ergolab. Des del servei de prevenció plantegen realitzar un estudi d’anàlisis ergonòmic de les forces que es fan servir en l’elevació i introducció de les lliteres, aquest estudi es realitzaria ICESE.

7.   El delegat de prevenció de Tarragona transmet les queixes de personal de la unitat SVAi de Cambrils per la falta de suport en les mobilitzacions de pacients en cadira per les escales amb el risc de dany muscular i de caiguda.

La responsable de CeCos es compromet a valorar la situació i valorar les reiterades negatives d’enviar unitats de suports des de CeCos de Reus que refereix el personal de Tarragona.

Durant la reunió del dia 21 informen des de CeCos que no disposen de queixes per escrit d’aquesta situació, seguiran fent revisions i en tot cas accepten que no es pot denegar 3.19 de suport quan una unitat de SVAi ho sol·liciti.

8.   Canvi llums prioritàries color blau. Es reitera la sol·licitud d’agilitzar el pas dels rotatius prioritaris al  color blau. Els delegats de prevenció tenen constància de la possibilitat de fer el canvi en un nombre importants d’unitats només fent un canvi de fusible. Des de prevenció especifiquen que això no implica el canvi de tots els rotatius del vehicle i que per tant cal fer-ho quan es compleixi tota la normativa. Presenten un calendari d’implantació però sense especificar quines unitats en concret i que contempla una implantació progressiva. En la reunió del dia 21 la Sra Marta Jam informa de les actuacions que ha realitzat per esbrinar si es pot agilitzar la implantació dels llums blaus. Informa que a BCN ciutat es realitzaria la implantació a finals de febrer i al territori es farà de forma gradual, ja que s’ha de fer de forma reglada i canviant tots els rotatius del vehicle i no només els rotatius superiors. Hi ha compromís en fer seguiment.

9.   Sinistralitat de les darreres setmanes de desembre de 2018.El servei de prevenció està pendent de la informació del segon semestre 2018 i de l’informe evolutiu de ICESE. Informen que s’han reduït el nombre d’accidents del 2017 al 2018 i que tampoc es segueix un patró de reincidència. S’ha pogut observar que en la majoria d’accidents és culpa del altre vehicle implicat però en un nombre determinat de casos s’ha detectat que és responsabilitat de la unitat assistencial per excés de velocitat. Aquest estudi recull el nombre d’accidents de totes les unitats de TSU i TSNU de Catalunya. Els delegats de prevenció al·leguen que l’estudi reflecteix dades absolutes sense valorar la gravetat de l’accident i que cal valorar aquest ítem.

10.Estat del procediment d’activació del 3.7 en serveis conflictius.La part social torna a demanar la instrucció signada entre la direcció assistencial i direcció de Mossos d’Esquadra.

Es transmet el malestar per part del grup de treball del 3.7 ja que no ha estat convidat a cap reunió.

Seguim amb problemes amb l’activació de 3.7 per segons quins serveis, es tornarà a insistir als responsables de CECOS per minimitzar els conflictes i garantir l’activació dels cossos de seguretat sempre que un metge consultor o el personal assistencial ho demani.

Durant la reunió del dia 21 de gener la Dra Torres ens ensenya el document signat entre la direcció dels Mossos d’Esquadra i la direcció assistencial del SEM i es compromet a fer arribar el document als delegats de prevenció. A data d’avui no s’ha rebut encara. Els delegats fem constar que el document no reflecteix allò que varen sol·licitar durant les reunions del grup de treball del 3.7. I els Mossos només es comprometen a anar al lloc del incident quan el personal es trobi al lloc del incident i els reclami, no quan hi hagi sospita de conflictivitat tal i com havien reclamat els delegats de prevenció.

11.Licitació d’uniformitat.De forma unilateral la direcció decideix seguir amb el color groc  sense tenir en compte l’opinió del grup de treball ni les opinions del personal consultat. El que si s’ha contemplat és assumir la neteja de la roba de primera capa , tal i com havien sol·licitat la part social.  

12.Visites seguretat bases assistencials.Durant l’últim trimestre del 2018 es va decidir anul·lar les visites de seguretat que restaven pendents. Des del departament de Prevenció informen que es tornaran a iniciar les visites a les diferents bases assistencials i que ens faran arribar el nou calendari de visites.  Informen que tenen previst iniciar-les per Viladecans donat que està previst canvis d’ubicació per obres a la zona que venen ocupant a l’hospital. La setmana passada a petició dels delegats de prevenció se’ns va fer arribar el llistat de les dates previstes. 

13.Calendari entrega EPI’s.Estem pendents de l’entrega d’EPI’s des de novembre de 2017 per requeriment d’Inspecció de Treball. Des del departament de Prevenció diuen que faran l’entrega durant la segona quinzena de febrer. Desconeixem circuit d’entrega. 

Tampoc donen resposta al tema de les armilles antitalls, sense les talles correctes ni un bon circuit de neteja. Des del departament de prevenció puntualitzen que tornaran a tractar amb les adjudicatàries dels vehicles per tal que facin efectiu el requeriment des d’IT.

14.Calendari d’actuacions pendents sol·licitats des de inspecció: no tenim els controls de les neteges de les bases denunciades. Pendent rebre correu amb els calendaris. Però no s’està complint amb el requeriment d’Inspecció de treball de neteja diària.

15.Valoració i actuacions al nou requeriment de cobertura de les unitats des d’Inspecció de treball:No hi ha cap previsió al respecte, es valora nova denúncia.

16.Situació de la renovació de les cadires de CECOS de L’Hospitalet:S’ha de retirar el material trencat i canviar els armariets per poder guardar pertinences personals del personal (bosses,...). S’intentarà donar prioritat al concurs per licitar cadires noves en funció sempre del marge econòmic  i també es buscarà un sistema per marcar les cadires del personal SEM de CECOS per evitar el seu moviment dins de la sala.

17.Maletí material primera intervenció.S’aprecia una diferència de pes  entre el maletí de primera intervenció (motxilla) de Barcelona ciutat i la del territori. Aquesta diferència de pes és conseqüència de la diferent distribució donat que a Barcelona no es va aplicar el canvi de distribució que es va portar a terme a la resta de unitats del territori. Des del servei de prevenció  informen que està pendent fer un estudi ergonòmic i posteriorment es  podrà valorar canvis i solucions.  Recordem la importància de que quedi subjecta en la seva ubicació així com la resta de material.

18.Motxilla transport O2.La direcció assistencial de Barcelona planteja realitzar un període de prova per valorar la seva incorporació. Actualment no hi ha espai per la seva ubicació dins les Unitats. Es vol fer un estudi per poder portar l’oxibag. Però no hi ha a on ubicar-la dins de l’ambulància.

19.Queixes dels treballadors d’administració per al·lèrgies i irritació ocular per la pols.La qualitat del servei de neteja ha baixat darrerament. El departament de prevenció informa de la previsió de realitzar unes “batudes de neteja a fons” per la tarda i s’intentarà ventilar millor l’edifici. Els delegats de prevenció recordem que a les bases assistencials s’ha d’establir els circuits diaris de neteja tal com indica el requeriment d’Inspecció de treball. 

20.Fragilitat guants.Es fa arribar la queixa de treballadors assistencials pels guants que es trenquen amb molta facilitat. Des del servei de prevenció indiquen que els guants que s’utilitzen actualment son els que varen guanyar la licitació i que varen ésser provats per els delegats de prevenció. Aquests fan l’apreciació que es va realitzar la valoració però que son desconeixedors de quina valoració final varen treure cada marca provada i que la decisió final no ve delimitada per aquell que es considera millor sinó per el qui té més punts a l’hora de la licitació. El mateix passa amb la resta de material provat (sabates, diferents EPI’s,...)

Tot i així, indiquen que no hi han incidències, i es pensa que pot ser una partida puntual.

Precs i preguntes:

1.   Des del departament de prevenció informen que es realitzarà una prova amb una llitera elèctrica (Stryker) que s’instal·larà a la unitat YI13. Per valorar la seva incorporació al proper concurs.

2.   Es planteja  la manca de seguiment de serveis potencialment infecciosos i la manca d’alerta al personal assistencial que ha mantingut contacte per la profilaxis. Des del servei de prevenció aconsellen la utilització de mesures de prevenció (mascaretes, guants i ulleres de protecció) en aquells serveis que es tingui el mínim dubte de malaltia amb possible contagi. Es planteja si s’hauria d’iniciar una campanya de conscienciació entre els treballadors. Especifiquen també que el Cap de guàrdia quan té coneixement d’aquestes situacions ho reflecteixen en el seu “parte” i és funció del responsables territorials informar als treballadors afectats. La responsable de CeCos confirma que així és com es realitza i que es farà nova difusió de la instrucció corresponent. 

3.   El delegat de prevenció de Tarragona sol·licita revisió del circuit de retirada dels contenidors de material biològic, explica que a la base de Joan XXIII de Tarragona hi ha un contenidor sense tapa, des del servei de prevenció indiquen que es troba en un espai tancat amb una reixa i sol·liciten un correu electrònic amb la notificació de la queixa.

4.   S’informa de problemes amb la neteja de la base de Sant Pau i amb el subministrament de paper de mans, pel WC i les bosses d’escombraries. Es sol·licita novament cadència de neteja i augmentar “l’stock” de paper.

5.   Els delegats de prevenció presenten  la queixa dels professionals dels Víctors de Barcelona que porten personal de pràctiques i diuen que el material va sense lligar el que pot comportar risc.  Des de el departament de prevenció recorden que en el moment de la implantació del Nou Model es va realitzar la valoració de seguretat dels vehicles inclòs els VIR’s de Barcelona on es va acordar la subjecció de tot el material. Es demana es torni a passar la  instrucció de com ha d’anar col·locat tot el material i la necessitat de conscienciar al personal de la importància de la col·locació de tot el material en el seu lloc i subjecte.

6.   Es presenta la queixa feta arribar també per els Víctors de la necessitat que els comuniquin del temps d’espera que tenen aquells serveis demorats durant un període molt llarg. No té sentit anar amb sirenes i rotatius a serveis que porten demorats més de una hora amb els risc d’accident que això implica en el nostre personal, 5 minuts més de demora en aquests casos no tindrà repercussió. La responsable de CeCos es compromet a realitzar les consultes pertinents i buscar-hi una solució . 

7.   Es reclama el biombo per poder donar més privacitat a la zona per personal amb període de lactància. Ens comuniquen que els biombos estan col·locats i que es procedirà a la retolació de les zones. 

8.   El servei de prevenció comunica una incidència a la sala de Barcelona per una fuita d’aigua amb afectació de vestuaris i sala de reunions.

9.   S’està treballant amb un codi pel personal assistencial per tal de facilitar que després d’un servei complicat i estressant es pugui sol·licitar un temps de “descans” per poder recuperar-se psicològicament i continuar amb la guàrdia. Tant per unitats pròpies com subcontractades.

© 2016 Rervats tots els drets.

Creat per Webnode