Resum reunió ordinària CSS de 20 i 28 de gener de 2020

2020-03-06 17:48

El passat dia 20 de gener de 2020 es va portar a terme la reunió ordinària del CSS. La reunió es va estendre i es va fer en dues sessions, la segona amb data 28 de gener de 2020. Es van tractar els següents temes:

1.    Canvi de Presidència i Secretaria del CSSL.  Aquest any la presidència del CSS correspon a la part social i recau en Conrad Vila (UGT) i la secretaria recau en la representació de la direcció.

2.    Noves mesures higiènic-ambientals a Sala del CECOS de l’Hospitalet. Fan entrega dels informes de CeCos de l’Hospitalet. Pendent de la nostra valoració. Des de CCOO es demana que es faci canvi de tots els fluorescents antics a totes les sales de CeCos, donat que contenen un percentatge de mercuri i que es substitueixin per LED’s. El servei de prevenció indica que a la sala de L’H no en queda cap, i que faran valoració i sol·licitud per canviar la de la resta de Sales, però que com aquestes depenen del departament d’Interior (Reus) o Ajuntament (c/ Lleida) no poden assegurar que es pugui fer efectiu el canvi.

3.    Noves cadires CECOS Finalitzada la licitació. Ha guanyat Bernadit, el preu de les cadires és molt reduït.  Estan pendent de valorar el preu i seguir les accions que corresponen. El termini de finalització és el 31 de març de 2020.

4.    Enquesta avaluació de riscos psicosocials. S’ha arribat a un 56,7 % de participació. Ara resten unes 3 setmanes d’anàlisi per començar a fer les valoracions i les propostes de millora.

5.    Apertura de Grup de Treball Violència Ocupacional. Proposta de data. 

6.    EPI’s. Es presenta la relació d’EPIS entregats per bases. La part social demana es faci entrega dels EPI’s que falten.

7.    Licitació vestuari. Pendent obrir oferta econòmica. Tenen previst poder fer entrega del nou vestuari a final d’any.

8.    Soroll.  La part social sol·licita repetir l’estudi de soroll ambiental a CeCos L’H donat que ha augmentat el personal dins la Sala des del darrer estudi. El servei de prevenció i la direcció de la sala no veuen que l’increment sigui significatiu. La part social insisteix en la necessitat de repetir l’estudi i en la valoració d’instal·lar algun panell que indiqui el nivell de soroll acústic dins la sala de manera que els professionals puguin adonar-se quan aixequen la veu i superen els nivells recomanats.

9.    Valoració escrit estat incidència relativa a l’escrit de queixa davant l’actuació en un servei de possible risc biològic. Sol·licitem facin entrega de l’informe de l'estudi que s'estava desenvolupant, segons van informar el passat dia 3 d’octubre de 2019, així com les mesures de millora davant aquestes situacions. El SP diu que no pot fer entrega de l’informe donat que surten els noms dels treballadors afectats i estan pendents del vis-i-plau d’aquest. Indiquen que en tot cas ens faran arribar un resum del mateix. La part social no està d’acord amb aquesta apreciació i els demana l’estudi sense els noms dels treballadors. 

10. Reubicació base Numància. Estat de les negociacions per la reubicació de personal i terminis. La direcció territorial de Barcelona ens comunica que han procedit a reubicar el personal de la Base Assistencial de Numància a unes noves instal·lacions provisionals ubicades al centre hospitalari Clínica Plató. Es sol·licita visita de la base per fer la valoració de les instal·lacions tot i que les referències que en tenim son molt positives.                    

11. Incompliment del requeriment de la neteja diària a la Bases assistencials de Falck.  Fem constar la manca de neteja diària d’aquestes instal·lacions i reiterem les condicions incorrectes en que es troben aquestes instal·lacions. Es sol·liciten novament les mesures correctores i se’ls recorda que tenen obert un expedient sancionador al departament de treball.

12. Substitució matalàs i sofàs base Vilafranca. Recordem al SP que fa casi any i mig que estem pendents de l’arribada d’un matalàs a la Base de Vilafranca des del dia 16 de novembre de 2018. El SP  informa que s’ha procedit a comprar el matalàs i que tenen previst la seva arribada per finals de febrer.

13. Estat de les accions de millora de seguretat i confort base assistencial Viladecans. 

14. Entrega dels informes elaborats per SP de les visites de seguretat a les bases de tot el territori i Centrals de Coordinació de l’any 2019. El SP diu que penjarà la informació a la carpeta compartida amb els delegats de Salut.

15.  Estat de la millora de Comunicació d’ incidències  a SP mitjançant la tablet. Hi ha un problema amb les TIC i s’està intentant millorar la comunicació d’aquestes incidències que en aquests moments no arriben per aquest mecanisme. Ara per ara cal notificar al Cap de Guàrdia aquestes incidències per tal que aquest les faci arribar al SP

16. Comunicació dels Accidents laborals als delegats de prevenció. La part social reitera la seva queixa de que no se’ls comuniquen en temps ni en forma el accidents laborals que es produeixen.

17. Entrega informe investigació  d’accident del passat 4 novembre 2019 a Barcelona. Fan entrega de l’informe d’investigació. La part social reclama que no inclou al treballador que va requerir baixa laboral. El servei de prevenció diu que està penjat a la carpeta compartida.

18. Grup de treball per potenciar reciclatge de materials i la reducció de plàstics. Sol·licitud contenidors per reciclatge deixalles. La direcció al·lega que aquest és un tema de comunicació. La part social lamenta la poca implicació envers la millora de mesures per generar menys residus.

19. Mesures proposades per la treballadora especialment sensible Reus. El servei de prevenció ha proposat una nova valoració mèdica. Els delegats de Salut recordem que ja té una valoració feta el passat juliol i que no ha de passar cap control fins a la data de finalització. 

20. Avaluació de riscos del lloc de treball  i informe  visita seguretat ERI1 i ERI2. El SP facilita unes fitxes de seguretat d’aquests llocs de treball. Els delegats de salut demanem que es procedeixi a una avaluació reglada del lloc de treball, de la mateixa manera que es va portar a terme amb la resta de llocs de treball incloent l’avaluació dels vehicles VIR i USVA.

21. Informe resultat prova pilot motxilla ampolles d’oxigen. La direcció presenta un informe realitzat per el grup de seguretat operativa. Ara passaran l’informe per valorar la compra. Els delegats de prevenció valorem positivament aquest informe, però veiem necessària una valoració per part del SP. No es pot traspassar la responsabilitat d’aquestes decisions als treballadors, tot i que valorem positivament que s’hagi optat per la participació dels treballadors.

22. Informe estudi ERGOLAB realitzat el passat dia 16 d’octubre de 2019. Presenten enviar resultats i un cop tenir aquest resultats elaborar les recomanacions pertinents. 

23. Calendari visites seguretat 2020. Han programat les visites de seguretat de les bases assistencials i CeCos de manera unilateral. El calendari s’ha penjat a la carpeta compartida. Les visites s’iniciaran el 5 de febrer de 2020.

24. Trasllats amb PET-TAC. El SP ha realitzat consulta amb el servei de medicina nuclear de Bellvitge per valorar el risc a que es sotmet als nostres treballadors. Diuen que la radiació que emet el pacient és nul·la a les dues hores de la inoculació dels isòtops i que els trasllats son tan ocasionals que no consideren pugui tenir cap afectació per els treballadors. La part social sol·licitem que en tot cas aquests pacients no es traslladin fins dues hores posteriors a la injecció de l’isòtop i que en tot cas la unitat assignada quedi en 3.53 a la zona o s’assigni una altra unitat per el retorn.  

25. Material Unitats UIC’s. La part social insisteix en que hi ha material sense subjectar en aquestes unitats i que cal solucionar aquesta situació amb immediatesa. La direcció també lamenta que no s’hagi intentat solucionar la situació directament amb el SP i que UGT hagi optat per denunciar davant inspecció de treball el dia anterior a la reunió sense haver intentat cap diàleg amb la direcció.

26. Subjecció baló de contrapulsació. Donaran resposta en 15 dies. Des de la part social recomanem que només realitzi aquests serveis les unitats que estiguin correctament equipades per realitzar els trasllats per tal de no posar en risc ni als professionals ni al propi usuari.

A la finalització de la reunió es va demanar quins criteris i procediments s’havien portat a terme en el trasllat d’un pacient que aquell mateix matí s’havia traslladat al Clínic amb sospita de Coronavirus. Un cop el SP va exposar com s’havia gestionat l’incident es va demanar que es comuniqués els procediments a seguir a tots els treballadors i que es fes un recordatori de la utilització dels EPI’s en aquest tipus de trasllat sobre tot de la retirada dels mateixos.

 

Finalitza la reunió emplaçant-nos a la propera reunió prevista pel 24 de març de 2020.

© 2016 Rervats tots els drets.

Creat per Webnode