RESUM REUNIÓ INTERNA COMITÈ INTERCENTRES DEL 25 DE MAIG DE 2018

2018-05-28 13:09

El Comitè Intercentres es va  reunir aquest divendres al matí desprès de sis mesos sense fer-ho, tot tenir pactat al reglament intern del Comitè Intercentres reunions ordinàries mensuals cada primer dijous de mes. És per aquest motiu que no hem pogut mantenir la periodicitat de la nostra informació que com no pot ésser d’una altra manera seguirem mantenint per tots aquells afiliats i simpatitzants que vulguin seguir els nostres resums.

Aclarir un cop més que allò que expressem en els nostres escrits es basa en la interpretació que els membres d’aquesta secció sindical fan de les diferents situacions que es van produint en el dia a dia del SEM, i que per tant reflexen les nostres opinions. Els nostres escrits en cap cas expliciten ni desenvolupen els  posicionaments de la resta de seccions sindicals, que tenen els seus propis canals per fer-ho.  

La  reunió de divendres tenia el caràcter d’extraordinària i va ésser sol·licitada per els membres de  CCOO qui van proposar els següents punts d’ordre del dia:

1.- Valoració de l'escrit del personal de la UMA.  El personal que porta la taula d’UMA a CeCos de l’hospitalet va fer arribar un escrit al CI el passat 4 de maig de 2018 on feia constar la seva preocupació per el canvi en la gestió de les unitats aèries i la gestió de la zona del Vallès Occidental després del canvi organitzatiu que la nova direcció de les CeCos ha posat en marxa. 

Sobre aquest tema els representants de CCOO hem demanat quina resposta s’havia fet arribar a l’escrit.  Durant  la reunió del 16 de desembre es va acordar la creació d’un grup de treball, format per un membre de cada secció sindical que donaria resposta a tots els escrits que arribessin a la bústia del CI, en aquest sentit no s’ha consensuat cap resposta.

Es debat la situació organitzativa que s’està vivint actualment a les diferents CeCos i sobre l’activitat que la decisió d’unificar les tasques del personal UMA amb el territori del Vallès Occidental està provocant.

Es decideix sol·licitar per escrit reunió del CI en el termini d’una setmana amb la direcció per tractar aquest tema. 

2.- Valoració de l'escrit del personal de la CECOS, en referència a la desaparició del 3er CT. El personal de la sala de CeCos de l’Hospitalet també va fer arribar l’escrit el mateix dia 4 de maig de 2018 sobre l’activitat que s’està patint després de la desaparició del 3er CT el passat mes de desembre de 2017. Tampoc s’ha fet arribar cap resposta a l’escrit. Es debat la situació i s’acorda afegir aquest punt a l’anterior.

3.- Repartiment dels contractes al personal interí que no ha assolit plaça en la última convocatòria. Des de CCOO exposem el plantejament de la nostra interpretació del document annex de reglament a la borsa de treball.

Des de CCOO exposem un cop més que la convocatòria externa es tractava d’una convocatòria de consolidació del personal interí fins a convocatòria de plaça. Després de tot el procés de la convocatòria externa ens hem trobat amb un nombre de treballadors amb una antiguitat de més de 10 anys al seu lloc de treball que no han assolit plaça i que es quedaran sense contractació en el moment de la incorporació efectiva dels candidats que si han assolit un lloc de treball fixe. 

Des de CCOO i valorant el document de reglament de borsa de treball considerem que ens trobaríem encara en la clàusula transitòria 2 donat que no s’ha implantat el sistema tècnic informàtic que ha de facilitar la gestió de la borsa de treball així com tampoc s’han realitzat les avaluacions de mèrits i competències de la resta d’aspirants a la borsa de treball. Aquesta és la posició que els membres de CCOO mantindrem davant qualsevol proposta per part de l’empresa donat que considerem afavoreix la contractació dels treballadors que veuen finalitzada la seva contractació amb el SEM després de més de 10 anys de serveis a l’empresa. 

Des de les seccions d’AMIC i UGT van manifestar la seva posició de fer complir l’establert amb el Conveni però no van compartir amb la resta de membres del CI el seu posicionament en aquest punt.

4.- Valoració de l'activitat a CECOS. S’ha valorat i debatut en els punts 1 i 2 de la reunió. Des de la secció de CCOO s’ha valorat la situació actual a la CeCos de l’Hospitalet des de la decisió per part de la direcció de modificar l’horari flexible del personal de l’UMA; això provoca que en ocasions aquest personal finalitzi la seva jornada mentre encara hi ha helicòpters sanitaris volant. El control d’aquestes unitats en aquest cas és fa difícil de gestionar per la resta de personal de la sala provocant situacions no habituals com que algun auxiliar de coordinació hagi d’abandonar la seva posició per controlar les unitats aèries, o que personal hagi de restar a la sala i finalitzi la seva jornada amb retard o be es contracti personal exclusivament per poques hores. En alguna ocasió ha estat el mateix cap de guàrdia qui s’ha responsabilitzat del control de les unitats a costa del suport que el CG realitza a consultoria o interhospitalari. 

Tot això agreujat per la decisió que el personal d’UMA es faci càrrec de les unitats terrestres del Vallès Occidental excepte en el cas que hi hagi tres unitats aèries activades alhora, moment en que aquesta zona passa a ésser responsabilitat de la resta de personal CT de la sala. Després d’un mes aproximat d’haver iniciat aquesta forma d’operar el personal de sala ja detecta una sobrecàrrega de treball i estrès important que suposa un augment dels riscos psicosocials per la salut dels nostres treballadors.

5.-  Situació de les persones que han finalitzat contracte arrel de la convocatòria i es troben en situació de prestació per risc de l'embaràs.Des de CCOO veiem important tractar el tema amb la direcció per tal de buscar una solució a la situació en que queden aquestes treballadores. Des d’UGT veuen convenient tractar el tema amb la direcció en reunió de CI.

Amb això es va donar per finalitzada la reunió.

El mateix divendres la direcció de l'empresa ja va convocar als membres de l'OTS amb l'intenció de tancar tots els temes que resten pendents de la convocatòria: Data d'incorporació als llocs assolits tant en concurs intern com en convocatòria externa, adjudicació dels llocs que han quedat vacants, permutes i reduccions, vacances...

Us informarem tant bon punt sigui possible.

© 2016 Rervats tots els drets.

Creat per Webnode