RESUM REUNIÓ CSS 29 DE SETEMBRE DE 2017

2017-10-09 23:28

La reunió prevista pel 21 de setembre finalment es va mantenir el divendres 29 de setembre de 2017, durant aquesta reunió del Comitè de Seguretat i Salut es van tractar els següents temes:

1.   Canvi i nomenament  de nou  president/a CSSL. La direcció segueix sense designar el nou membre per el CSS. La part social manifesta també el seu malestar davant la poca presència dels membres designats per la direcció. Només hi havia dos dels sis membres a la reunió.

2.   Il·luminació CECOS i estudi de soroll a CECOS.  Des del servei de prevenció informen del proper canvi de llums per LEDs de llum freda,  això provocarà més sensació de llum a la sala el que comportarà augment de la sensació de massa llum en horari nocturn. Es farà canvi dels teclats d’ordinador de les 3 CeCos arrel de la reclamació interposada per Ferrovial a inspecció de treball. Els delegats de prevenció proposem de buscar una funda protectora de teclat individual. 

3.   Cadires CeCos. Es comenta el mal estat de les cadires de CeCos de l’Hospitalet. També es demana que es canviï el concepte a l’hora de comprar les cadires buscant una cadira que sigui còmode per el treballador que treballa 24 per el de que el treballador aguanti 24 hores a la cadira.  Els delegats de prevenció sol·liciten  que s’acompleixi amb la revisió mensual de les cadires i es facin les modificacions oportunes per tal que estiguin en les condicions idònies. Es sol·licita fer revisió també de les cadires de la CeCos de Reus.

4.   Descans visuals de pantalles. S’insisteix en la necessitat d’organitzar els torns de descans de 10 min, i no deixar-ho a l´elecció dels treballadors, tal i com marca el conveni, ja que de forma pràctica, acaben sense exercir aquest dret de descans sobretot en pics de feina en sala.

CCOO comenta durant la reunió, que seria convenient que el propi sistema informàtic t´informi cada hora de la necessitat del descans visual i ergonòmic i es recomana des del CSSL enviar un recordatori via TIC als treballadors. Aquest recordatori hauria d’incloure:

  •  Temps de descans visual fent una pausa activa
  •  Regulació freqüent de les cadires amb ajust individual

5.   Solucions adoptades respecte a les mesures termohigromètriques i d'il·luminació al passadís de crisi i certes zones d’oficines.  Es proposa fer recomanació a la direcció de reubicació del personal del passadís de crisis.

6.   Informe semestral de accidentalitat. S’acorda que es passarà dades d’incidents cada cop que passin i a les reunions ordinàries es debatran els incidents. 

7.   Seguiment d’incidències a les bases.

Bases Botànica i Cornellà: continuen tenint sofàs en mal estat no reposats per l’adjudicatari així com l’estat de les fundes de matalassos de les bases citades. La part social de CCOO sol·licita un canvi d’ubicació d’aquest personal, sobretot de les bases ubicades en polígons industrials, com són les de Botànica, Mollet, i Cornellà. També es comenten les mancances que hi ha a la base de Sant Vicenç dels Horts i Cerdanyola.

Base Reus: es comenta per solucionar el tema de la col·locació d’una cortina a la finestra de l’habitació de l’infermer/a, que el sotscap es posi en comunicació amb infraestructures per sol·licitar la col·locació d’aquesta cortina.

Base Sant Pau: falta retirar microones vell així com canviar mobiliari i la porta. Pel que fa al cablejat elèctric ja es troba correctament col·locat.

Base Guineueta: servei de prevenció informa que la desinsectació ja s’ha realitzat.

Base Comarruga: el servei de PRL comenta que al tractar-se d’una base de menys de 500 m2, no requereix detectors incendis ni segona porta de sortida per incendis segons el codi tècnic d’edificació.

Personal CECOS i assistencial Seu Central: falten guixetes sobretot per personal eventual i falta de roba per imprevistos. Es passarà llistat de la quantitat que fa falta al servei de PRL. El mateix passa amb el personal assistencial de Motors.

Es torna a insistir en la manca de roba d’imprevistos a totes les bases.

 

S’acorda sol·licitar reunió amb la Direcció assistencial per exposar-li aquests problemes crònics no resolts, de les nombroses bases mencionades i                     dispersades arreu del territori.

8.-Recomanacio per escrit a la direcció sobre la necessitat d’activació a la vegada de 3.7 de forma preventiva en determinats incidents. S’accepta la proposta elaborada pel servei de prevenció. El SPL transmetrà a la direcció la recomanació elaborada, respecte a la necessitat d’activació d’unitats 3.7, juntament amb les nostres unitats, quan es preveuen incidents de risc pels treballadors.

9.- Nova avaluació de Riscos psicosocials. Amb la nova licitació del servei de prevenció s’estipularà per contracte la realització d’una nova avaluació de riscos psicosocials.

9.-Precs i preguntes

  •  EPIs individuals: el SPL comenta que preveuen disposar de les jaquetes antitall en un termini de 6 mesos. La disponibilitat de guants antitall i ulleres podria reduir-se entre un i un mes i mig.
  •  Es formalitza la queixa sobre la nova distribució del material dins les unitats: es manifesta les discrepàncies de treballadors de Girona i de l’àrea metropolitana nord i sud respecte aquest tema. Es sol·licita per la part social a la direcció de l’empresa l’estudi que es va fer a Girona, de la nova ubicació del material en les unitats donada la controvèrsia que està provocant al carrer.

 

 

 

© 2016 Rervats tots els drets.

Creat per Webnode