Resum reunió comissió de formació 28 de febrer de 2019

2019-03-06 18:51

El passat dia 28 de febrer del 2019, la comissió de formació es reuneix per tractar varis temes que a continuació us detallem.

Els representants d’UGT demanen que en pròximes reunions es puguin incorporar els  responsables d’altres departaments com CeCos, serveis especials, operacions, administració, logística, etc. L’empresa comenta que els responsables ja es reuneixen amb el departament de formació i que és aquest qui dona resposta en les reunions.  La resta de seccions sindicals es sumen a la petició.

Des del departament de formació ens faciliten la informació següent:

-      El percentatge d’absentisme a l’any 2018 ha baixat d’un 22% a un 18%. Hi ha la iniciativa per part del departament de formació d’anar enviant recordatoris un mes abans dels cursos del seu inici, és a dir, mesures proactives en positiu per anar recordant les dates dels cursos als que els treballadors estan inscrits. De moment el programa Denari no ho pot fer, pel que serà portat per el personal del departament de formació.

-      Ha hagut un increment important dels alumnes en pràctiques, tant dels màsters, com de residents en medicina i infermeria, com en graus mig de TES.

-      La gerència li comissiona al departament de formació crear una unitat de formació en escola o fundació de formació per tal d’oferir un pla de formació extern. Per ara s’estan ofertant 35 accions de formació externs, com per exemple a empreses privades, port de Barcelona, etc. Des de CCOO es proposa que tot el personal de SEM pugui combinar la part assistencial amb la docent dintre de la seva jornada laboral en cas de posar en marxa aquest projecte.

-      S’incorpora el nivell I de formació per a TES.

-      Es vol externalitzar la subcontractació del servei que correlaciona el SEM amb el FUNDAE.

-      Que ha hagut 754 inscripcions per aquest any 2019 a diferència de l’any 2018 que no van arribar a 600 inscripcions. Que han hagut 27 inscripcions fora de termini però que també s’inclouran i es donarà resposta a aquestes peticions.

-      Que encara que els treballadors hagin demanat menys de 40 hores de formació s’intentaran donar els cursos sol·licitats.

Des de CCOO es  mostra el nostre desacord amb l’empresa per no haver mantingut una reunió prèvia per donar-nos a conèixer el pla de formació aquest any 2019, i acordar de manera unilateral el procediment de realització de sol·licituds. La resta de seccions sindicals es sumen a aquesta queixa i des d’AMIC es fa la consideració que la part social ha de formar part del desenvolupament del pla de formació de manera continuada segons Real Decreto 395/2007 de 23 de març.

Pendent que els Directors d’Àreas i/i Caps de les Unitats validin les sol·licituds de formació per posteriorment assignar els cursos. L’assignació es portarà a terme com a màxim el 31 de març, i es comunicarà als candidats admesos.

Es proposa reemprendre reunions ja proposades amb anterioritat per poder portar a terme de línies de treball en formació.

La part social comenta que l’assignació de cursos específics condiciona l’accés a optar a places específiques, de la mateixa manera que per cursos d’elevat pressupost es pugui signar una clàusula de vinculació a l’empresa, per exemple en un determinat temps.

Insistim en la necessitat de portar la formació a altres territoris i no es centralitzi solament a Barcelona. Des del departament de Formació ens comenten la dificultat que tenen de realitzar formació per exemple a la central de Reus. CCOO proposa que a través de convenis de formació amb altres entitats educatives com poden ser universitats o be hospitals, puguem realitzar formacions en els seus espais. Ens comenten que en alguns hospitals ja s’ha fet, per exemple a Lleida.

UGT comenta que en el nou pla de formació no ofereix cursos per les/els auxiliars de coordinació, el departament de formació afirmen que poden optar a la formació de TES.

UGT pregunta si el personal que demana una estada ha de ser ell qui ha de contactar amb el servei en concret, el departament de formació comenta que ho pot fer el mateix departament.

UGT demana si les sessions que es realitzen en algunes bases o territoris de manera interna tenen una retribució econòmica. El departament de formació comenta que si es programa de manera interna no es retribueix però que sí s’acredita a nivell de certificat.

CCOO demana si és possible que professionals residents puguin demanar fer pràctiques a SEM i si poden sol·licitar fer-ho en una unitat assistencial concreta, el departament de formació comenta que la institució que correspongui ha de realitzar una sol·licitud formal al departament de formació, no hi pot haver personal de pràctiques sense el suport d’una institució que avali l’assegurança d’aquest personal. 

CCOO recorda el compromís que s’entreguin els certificats de pràctiques a tot el personal de la unitat que rep a un alumne, encara que no sigui l’homòleg tal i com està acordat en aquesta comissió.

CCOO demana si ja estan realitzats tots els certificats anuals de docència que els treballadors que opten a la carrera professional han sol·licitat, ens comenten que tenen totes les peticions registrades i que algunes estan pendents de verificar alguna informació.

CCOO comenta que en algunes unitats del Vallés que tenen personal tots els dies de guàrdia, sobretot la de Cerdanyola, la possibilitat de que es pugui repartir les places de pràctiques en altres unitats per tal de no omplir tots els dies. El departament de formació confirma que ha rebut peticions en aquest sentit. Reconeix que hi ha unitats on el personal de pràctiques és diari i que ho tindrà en compte per tal de donar uns períodes de descans a aquest personal, encara que ja ho tenen en compte i intenten repartir-ho .

CCOO demana l’estat de les sol·licituds del PIF. El departament de formació comenta que encara ho han de notificar, pendent d’una informació que han de rebre de FUNDAE. La part social demana que s’informi als treballadors implicats d’aquesta situació.

 

 

© 2016 Rervats tots els drets.

Creat per Webnode