Resum Reunió Comissió de Formació 2 de Maig de 2016

2016-05-05 12:21

RESUM REUNIÓ COMISSIÓ FORMACIÓ 2 DE MAIG DE 2016

Us fem un resum de la reunió de Formació del passat 2 de maig

 •   Es  reclama acta de l’última reunió.
 •   El Departament de Formació informa de la constitució de la Borsa de docents elaborada amb tots aquells treballadors que van enviar la seva sol·licitud i acreditacions per àrees d’experiència. Aquells treballadors/es que per impartir els cursos de SVB/ SVI/SVA tenen una titulació externa al CCR (per exemple SEMICYUC) se’ls ha donat un marge de temps per tal de poder convalidar el seu títol fins finals de juny.
 1. L’adjudicació es va fer mitjançant una llista per ordre alfabètic, de forma aleatòria i per atzar es va iniciar en el numero 46 i desprès s’ha seguit el llistat.
 2. Es sol·licita el llistat amb tots els docents ordenats per categories professionals.
 • Es presenta resum de l’activitat del primer trimestre. S’han registrat 542 treballadors.
 • Preocupa  l’alt absentisme que repercuteix en les bonificacions dels cursos. Aquest ha passat d’un 15% l’any 2014 al 18% l’any 2015.
 • La representació social proposa que la formació obligatòria es realitzi dins la jornada laboral de cada treballador. I recordem que la formació obligatòria computa a part de les hores compensables. L’absentisme no notificat abans de 72 h penalitza a l’hora de noves adjudicacions.
 • El criteri d’assignació dels cursos aquest primer trimestre de l’any ha estat per ordre d’inscripció.
 • El Departament comenta que s’ha ofert a les empreses col·laboradores l’oportunitat de realitzar cursos de “Treball en equips multidisciplinaris” amb USVB i USVAi, dirigits a TES, i impartits per DUI’s i TES de SEM. Aquests cursos han estat valorats amb puntuació d’alta qualitat.
 • En quan a la gestió especifica de la formació als serveis Centrals ens clarifiquen que la sol·licita el Cap de cada area especifica.
 • Es torna a comentar la possibilitat de crear una clàusula de permanència o retorn econòmic en aquells casos de treballadors que reben una formació per part de l’empresa amb un cost elevat i desprès marxen de l’empresa. Creiem que el cost de la formació ha de revertir en la nostra pròpia empresa.
 • Es sol·licita que a les sessions on line es pugui accedir des de l’ordinador de les diferents bases i tinguin lliure accés encara que no estiguis inscrit. Si hi ha inscripció feta es lliurarà certificat. En cas contrari no.
 • L’empresa informa que al portal formaSem es va penjant el contingut dels Up-dates i sessions internes.

A l’apartat de precs i preguntes es comenten els següents temes:    

 • Des de Salud laboral s’ha proposat cursos per millorar riscos psicosocials. Demanem que es faci una valoració positiva i es posin en marxa. Des de formació ens expliquen que alguns ja estan inclosos al Pla formatiu (Stress, carrega emocional...).
 • Es torna a sol·licitar que les hores dedicades a simulacres es contemplin com hores de formació i computin per la compensació horària per formació. Des del departament de formació confirmen que es fa així sempre i quan segueixi un format estructurat i avalat des del seu departament.
 • Es demana informació sobre la implantació de la Plataforma Virtual. Comenten que és un tema molt complexa, i no hi ha suficients recursos humans i tècnics. Es sol·licita l’accés obert  a la documentació dels cursos formatius sense necessitat de realitzar-los. Ens donaran resposta en la propera reunió.
 • Es sol·licita que el personal que realitza la formació a les bases col·laboradores sigui personal propi per tal de garantir una mateixa formació a tots els professionals implicats. Des del departament de formació comenten que ja s’ha detectat i estan valorant com es pot portar a terme.
 • Es  sol·licita la possibilitat de conèixer els up-dates que es portaran a terme de manera anual. El Departament de formació no pot garantir-ho donat que ells tampoc en tenen coneixement amb molta més antelació. Tenen la proposta de realitzar 1 up-date al mes per territori.
 • Es demana quina és la retribució per hora impartida, l’última referència que disposem és de l’any 2012 on s’abonava 60 €/hora per curs intern, 50 €/ hora per curs extern així com a 25 €/hora per coordinació de curs fins un màxim de 150 € per aquest concepte. Ens diuen que les retribucions no han incrementat, que la figura del Coordinador apareix en els cursos que tinguin més de 3 professors. També es clarifica que aquells treballadors/es que pertanyin a Estructures i que per tant realitzen la docència dins la seva jornada habitual no cobra plus ni de coordinació ni hores de docència en cas que  impartís classe.
 • Es recorda que ja s’havia sol·licitat durant la reunió anterior cursos formatius bàsics amb pràctiques a la central o a unitats assistencials per tal d’afavorir la polivalència dels professionals, cosa que també ajudaria a millorar les relacions entre els professionals d’ambdós àmbits. Es proposa que aquesta formació es contempli com a formació obligatòria a banda de les 40 hores establertes en conveni. Des del Departament indiquen que valoraran la proposta.
 • Tornem a recordar que hi ha una paritària que estableix que la formació obligatòria va a banda  de les 40 hores de formació establertes en conveni.
 • Tornem a sol·licitar que les hores de tutorització es certifiquin a tot el personal de la unitat i no únicament al personal de la categoria al que pertany el personal que realitza la pràctica, donat que tot l’equip contribueix en la formació. Especifiquem que en les unitats del territori també es certifiquin als TES de les unitats (personal de les empreses adjudicatàries). Des del Departament de formació reconeixen que s’havia acceptat aquest punt en reunions anteriors però que tenen problemes logístics per portar-ho a terme, insistim en que es respectin els acords ja signats.
 • Es sol·licita que la documentació prèvia als cursos ja siguin on-line com presencials sigui accessible amb un mínim de 15 dies. Accepten la proposta però indiquen que no depèn d’ells sinó del professional que imparteix el curs.
 • Comentem que el portal  “Àgora” té moltes limitacions. Ens expliquen que la versió actual és gratuïta, estan valorant comprar l’aplicatiu per tal que formi part de la intranet pròpia el que afavoriria millor accés des de les bases assistencials, millor accés des de dispositius mòbils, afavorir e-learning, accés personalitzat i no comunitari com fins ara. Comenten que possiblement l’ “Àgora”  acabarà migrant a la Intranet.
 • Es tracten els punts següents com a seguiment de les anteriors reunions:
 1.  Valoració de l’impacta de la formació de SEM: avaluació resultats
 2.  Valoració  absentisme: valoració motius i buscar mesures per reduir-lo
 3.  Valoració seguretat del pacient: expressada i detectada. Notificacions a la comissió de seguretat (central, assistencial i càrrecs intermedis). Cursos específics
 4. Detectar per part de les direccions de SEM necessitats transversals, departamentals i de formació clínica.
 • Es torna a sol·licitar publicar les llistes d’ admesos als cursos així com a tornar a posar en marxa l’ “ Atrapa’l” doncs tenia força acceptació i compensaria l’absentisme.

© 2016 Rervats tots els drets.

Creat per Webnode