Resum reunió CI-Direcció 7 de novembre 2018

2018-11-08 17:34

Ahir dia 7 de novembre el CI es va reunir amb la direcció per tal de tractar diferents temes. 

1.    Decret Llei 58/2018, de 16 d’octubre, sobre l’increment retributiu per el 2018 i el regim de millora de la prestació econòmica d’incapacitat temporal aplicable al personal del sector públic. La direcció ens informa que resten pendents de les indicacions per part del CatSalut de com han d’aplicar l’augment retributiu i el pagament de les quantitats retroactives. 

S’haurà d’aplicar un increment de l'1,5% en cadascun dels conceptes retributius amb efectes d'1 de gener de 2018, i un 0,25% addicional amb efectes d'1 de juliol de 2018.

El decret contempla un increment global de fins el 2% de la massa salarial pel que ens comenten que hi ha la possibilitat d’un increment addicional del 0,3%, la destinació del qual es concretarà en els àmbits de negociació respectius, que podrà preveure entre d'altres mesures, la implantació de plans i projectes de millora de la productivitat o eficiència, la revisió de complements específics, l'homologació de complements de destinació o l'aportació a plans de pensions. La direcció proposa que aquest increment es faci de forma inversament proporcional als salaris o bé que l’increment retributiu beneficiï a determinats col·lectius que al seu entendre tenen una superior càrrega de treball, han posat com exemple el personal de les CeCos. Des de CCOO som partidaris  d’un increment lineal inversament proporcional, la sobrecàrrega assistencial del personal de CeCos i el problema estructural de les diferents CeCos no es resolen amb un increment del 0,3%.

La part social sol·licita que s’apliqui de manera immediata l’abonament del 100% de les retribucions des del primer dia d’ILT. En aquest cas l’empresa també esperarà les indicacions del CatSalut per tal de fer-ho efectiu.

La direcció ens emplaça a una nova reunió en quan rebin les instruccions del pagament d’aquest increment, que esperen sigui abans del pagament de la propera nòmina.

1.   Horaris base Reus. La direcció informa que un cop consultats tots els implicats hi ha un empat tècnic en les dues posicions. És per això que a data d’1 de gener si no hi ha cap acord entre els treballadors implicats l’horari establert serà l’oficial de l’empresa. UGT fa entrega d’un escrit i manifesta el seu desacord de com ha gestionat la direcció i la representació social la situació. Des de CCOO recordem que s’ha seguit els acord assolits amb data 25 de març de 2010 i que tal com indica el propi acord l’horari establert era l’acordat a principi d’any i que té validesa fins a 31 de desembre de l’any en curs.

2.    Permisos individuals de formació. La direcció de l’empresa entén que els PIF contemplats al Real Decreto 395/2007 de 23 de març representa una millora de productivitat i competitivitat tant per l’empresa com per els propis treballadors, però cal valorar i regular la seva adjudicació. La direcció creu que és necessari establir en primer terme el pla de formació de l’empresa per establir quin encaix pot donar-hi. Des de CCOO hem exposat la necessitat de crear una comissió paritària que estableixi els criteris d’adjudicació d’aquests permisos per tal que es faci de forma equitativa, regulada i transparent. UGT especifica que la seva secció sindical creu en un PIF per tot aquell que ho sol·liciti i creu que no és la part social qui  ha de decidir quan es denega. CCOO li recorda que les bonificacions per PIF estan limitades i que en el cas que hagin de prioritzar adjudicacions si vol estar present, poder incidir en els criteris d’adjudicació. Des de CCOO també es sol·licita a la direcció que donat ens trobem a final d’any i l’elaboració del pla de formació i la creació de la comissió o grup de treball portarà temps, de moment es permeti seguir gaudint del PIF als treballadors a qui s’hagués donat el vist i plau. Des del departament de RRHH aclareixen que no tenen cursada cap sol·licitud. La part social insisteix en que hi ha algun treballador a qui se li havia donat la conformitat verbalment i que ja ha gaudit d’alguna jornada de compensació. Des de RRHH neguen conèixer aquesta situació, faran una valoració i en donaran resposta.

3.   CIDP/SDIP. Es presenta tancament de la CIDP/SDIP 2016 i inici de la 2017. Tenen previst finalitzar aquesta darrera a finals de desembre de 2018 subsanant així la demora sistemàtica a la que estem acostumats.

En el torn de precs i preguntes, a petició d’ AMIC es tracten els següents temes:

1.    Professionals CECOS. Accions portades a terme per la direcció. Escàs impacte en les càrregues de treball. La direcció excusa la presència de la direcció assistencial, es mostra molt sensible a la situació i demanen que per l’extensió del problema es tracti en reunió a banda. 

2.    Amortització del lloc de treball de Tècnic Administratiu de la unitat de planificació del departament d’administració de personal, àrea de RRHH. La direcció especifica que no es tracta d’una amortització sinó d’una mobilitat funcional com d’altres que han estat necessàries segons la seva potestat organitzativa. Reconeixen que la mobilitat ha ocasionat una càrrega de treball addicional per el personal de plantilles i es comprometen a trobar una solució ràpida i efectiva.

3.    Des de CCOO es demana l’estat de la nova convocatòria interna i externa tal i com varen informar durant la reunió del juliol. Ara la direcció especifica que no els vam entendre bé, que de moment no hi ha res i que com a mol podem començar a tractar quines places podrien sortir. La part social reclama novament la RLT.

4.    CCOO sol·licita també la convocatòria de la comissió del 3.2, així com la presentació de l’aplicatiu per automatitzar l’esmentada compensació.

 

 

© 2016 Rervats tots els drets.

Creat per Webnode