Resum reunió CI-DIRECCIÓ 26 de juliol 2018

2018-07-31 20:08

El passat dijous dia 26 de juliol de 2018, el CI va mantenir reunió amb la direcció de l’empresa. Tot i que la convocatòria no contemplava ordre del dia des de la Secció Sindical de CCOO s’havia sol·licitat  la convocatòria de la Comissió de borsa de treball i una reunió del CI per tal de tractar la preocupant situació de descobertura de professionals tant a les diferents CeCos com a les Unitats assistencials.

UGT va sol·licitar afegir com a punt del dia la petició de professionals metges e infermeria de la base de Reus dirigida a RRHH, els quals  han sol·licitat 

l’aplicació de la jornada de 1548h en diagonal tal i com marca el Conveni vigent, així com les planilles anuals que disposem la representació dels treballadors anualment.

La direcció inicia la reunió donant resposta a l’escrit tramés per la secció sindical d’AMIC. L’empresa ens va traslladar les accions que estan duent a terme respecte a la situació a la CeCos, la direcció informa sobre les mesures que tenen previst portar a terme per millorar aquesta situació.

Exposenel seu interès en augmentar la plantilla estructural i les gestions que estan realitzant a nivell del departament de Salut per tal de poder assolir aquest augment de plantilla donada la regulació vigent en matèria de contractació. De moment comenten que han introduït millores a la sala de L’Hospitalet convertint una  plaça de Cap de torn a metge consultor, així com augmentar la presència d’una infermera per al suport a les consultes d’atenció al viatger (fins al 31 de juliol). Així mateix proposen augmentar una infermera a sala en torns de caps de setmana i un CT de dia i 1 CT de nit que vagi associat a l’augment d’activitat en contractació temporal fins al 31 de gener.

Des de la secció sindical de CCOO exposem que si bé és molt important augmentar la plantilla estructural del SEM això ha de venir acompanyat de millores en les condicions laborals i econòmiques. Vàrem recordar que a la darrera convocatòria externa van quedar 11 places de metge assistencial CeCos sense adjudicació i que per conseguent el problema no és tant sols contractual sinó de la situació de sobrecàrrega assistencial en que es troba el personal assistencial.

La direcció proposa desenvolupar  un estudi des de primers de juny per conèixer realment la càrrega de feina en cada un dels llocs de treball a la sala. Al setembre tenen previst tenir dades objectives i, a partir d’aquestes, fer grups de treball amb el personal de la sala per tal de poder definir un nou model i poder reorganitzar el funcionament de la CeCos, duent a terme canvis organitzatius, reorganització d’horaris, modificació de la distribució de la sala, etc. Tenen previst culminar aquest estudi i els grups de treball a sis mesos vista. 

Des de CCOO insistim en la situació límit actual a la CeCos de Reus on no està coberta la posició de metge consultor cap dia de la setmana, i que en els darrers dies el personal mèdic de la sala ha rebut missatges per tal de ampliar la jornada que venen realitzant fins a les 00:00h. Aquestes hores la direcció les està compensant com JACS o per compensació de jornada a dèbit. La part social exposa que aquesta ampliació de jornada ha de tenir la consideració d’hora tal i com es reflecteix en el nostre Conveni Col·lectiu. La direcció comenta la impossibilitat normativa d’abonar hores extres i la part social insistim en la necessitat de comunicar la situació al Departament de Salut per tal de buscar la manera de poder abonar hores extres, el que permetria una millora en la cobertura dels professionals.

La direcció informa també sobre el nou concurs de teleoperació i la millora del plec de condicions que permetrà una millora en la qualitat de llocs de treball.

La part social reitera la seva petició de compensació addicional de la formació obligatòria així com dels cursos que s’han realitzat per la gestió dels helicòpters nocturns. Aquesta petició ja es va realitzar durant la reunió del passat dia 12 de juny veure+. La direcció segueix sense donar una resposta ferma, i en estudiar la situació. 

Des de CCOO insistim en la necessitat de captació de professionals. Proposem fer un seguiment personalitzat del professionals que realitzen estades pràctiques al SEM així com un seguiment de la rotació dels MIR tipus al que es porta a terme a Lleida on s’aconsegueix captar nous professionals. La direcció proposa treballar aquest punt dins la comissió de formació amb el compromís de la seva presència.

Des de CCOO insistim en la necessitat de millorar les condicions laborals en que es troben el personal del SEM. La direcció insisteix en que aquest any s’han portat a terme mesures correctores importants, la part social reconeix que s’ha portat a terme millores però requerides per Inspecció de treball i que queda moltíssima feina per fer encara. 

La part social exposa les queixes dels treballadors que creuen vulnerats els seus drets en l’ordre d’adjudicació de contractació segons borsa de treball. Des del departament de recursos humans asseguren que s’està fent l’adjudicació correcte seguint l’aplicatiu creat per aquest fet. Des de la part social els recordem que no tenim accés a l’aplicatiu i mentre aquest accés no sigui possible haurien de facilitar els llistats que utilitzen per les adjudicacions cada cop que s’actualitzen.

La part social també exposa que ha rebut queixes de treballadors que comuniquen no s’ha respectat els terminis establerts per acceptar l’oferta de la contractació, expliquen que en ocasions es demana durant la pròpia trucada que es prengui la decisió sense respectar el termini de 48 hores per acceptar o rebutjar l’oferta, això sempre segons ens comunica el treballador afectat. La direcció contemplarà els terminis establerts en la normativa de borsa de treball.

La direcció a proposta d’UGT explica que ha rebut la sol·licitud de 4 treballadors de la base assistencial de Reus per tal de l’assignació de la jornada laboral segons l’establert en conveni per el personal de 1536h en jornades de 24 hores.

Des de la secció sindical de CCOO els recordem que en l’Acta de desenvolupament de Conveni es recull incorporar l’Acord de 25 de març de 2010 per l’horari del personal de 1536h. Aquest acord estableix que si el personal d’una unitat de 1536h presenten un calendari anual acceptat unànimement per el personal d’aquella unitat aquest calendari serà vigent fins el 31 de desembre de l’any en curs. Donat que l’Acord que s’esmenta és vigent, i donat que l’Àgora es troba publicat el calendari que actualment venen realitzant el personal de Reus, en cas de voler canviar aquest calendari s’hauria de considerar aplicar un canvi de condicions laborals (art. 41 del E.T) al personal que ja estava a la base abans de fer efectiu el concurs de trasllat intern i la convocatòria interna. D’altra manera no es podria canviar la cadència al personal que ja tenia la jornada adjudicada prèviament.

La direcció farà una consulta a tots els treballadors de la base per tal de verificar la voluntat de la majoria i posteriorment prendrà una decisió. Des de CCOO fem la proposta que el personal que no estigui d’acord amb el calendari establert fins a 31 de desembre de 2018 es reuneixi per tal d’elaborar una cadència que sigui consensuada per ells. 

En referència a l’aplicació de l’augment salarial de l’1,75% anunciat pel govern central per a totes i tots els treballadors públics, la direcció encara no tenen indicacions per part del CatSalut de si serà d’aplicació efectiva.

La part social reitera la necessitat de tenir operatiu definitivament l’aplicatiu per realitzar automàticament la interrupció dels temps de descans, així com la convocatòria de la comissió que fa el seguiment.

La part social també han expressat la seva voluntat en l’inici de valoracions de la SIDP, donat que la valoració de carrera professional de metges i infermers ja està finalitzat pendent de la valoració dels Caps. 

La direcció reitera la seva voluntat de permetre la polivalència dels professionals assistencials de carrer i central. Al setembre s’iniciarà la formació de les categories metge i infermer, i valoren oferir també aquesta polivalència als TTS/TES.

Des de CCOO demanem com es troba el procés de selecció de la nova gerència. Desconeixem nombre de candidats i com s’està realitzant el procés de selecció. Sol·licitem se’ns doni informació al respecte per garantir la transparència en la selecció del candidat idoni.

AMIC aprofitant el ritme de la reunió exposa la denúncia interposada a inspecció de treball sobre el canvi de nom a la nòmina del complement personal de conveni (recollit en la comissió paritària del 28 de setembre de 2005 del VI Conveni Col·lectiu del SEM) on es va pactar aquest en relació a la reclassificació del personal d’administració. AMIC considera que ha de dir-se complement personal. La direcció explica que aquest nom ja es troba contemplat en nòmina per un altre concepte i que per tant s’ha de diferenciar. Finalment des de CCOO els proposem a ambdues parts si la denominació de COMPLEMENT AD PERSONAM 2 els sembla adient, proposta que accepten de mutu acord.

Abans de finalitzar la reunió la direcció informa del seu interès d’iniciar un concurs intern, canvi d’activitat i promoció interna, i posterior convocatòria externa a fi de cobrir les vacants que queden pendents a partir de setembre complint així els compromisos adquirits a la finalització de les convocatòries de juliol i octubre de 2017.


 

 

 

© 2016 Rervats tots els drets.

Creat per Webnode