Resum reunió CI-DIRECCIÓ 21 de febrer de 2020. Unitats Alta Complexitat

2020-03-06 18:02

El passat divendres 21 de febrer de 2020 la direcció va tornar a reunir-se amb els membres del Comitè intercentres per tractar el tema de les Unitats d'alta complexitat.
S'han presentat un total de 55 candidats. Un cop s'hagi comprovat si tots els candidats compleixen els requisits mínims per poder accedir a aquests llocs de treball, la direcció vol realitzar una selecció mitjançant una prova teòrica i practica per escollir els millors candidats.

Comenten que serà impossible possible posar-ho en funcionament abans de l'1 de març i això els donarà més temps per fer una selecció acurada.
Comenten la voluntat de no vincular uns treballadors concrets a aquests llocs de treball de manera temporal, el que facilitaria la possibilitat d'adquirir experiència a un nombre major de candidats. També fan incís en les condicions laborals i ara diuen que no tenen clar si el personal estarà a jornades de 12 o 24 hores.

En els pròxims dies donaran més informació.

La part social coincideix en la necessitat de reconèixer que la jornada de 24 hores és una jornada ordinària i per tant cal igualar les retribucions. La direcció considera que això s'ha de tractar en el marc de la negociació de Conveni.
En aquest punt demanen signar les taules salarials 2020 a fi de poder aplicar els imports a la propera nòmina de febrer. Proposen deixar sense reflectir les taules que s'apliquen als TTS que estan realitzant 24 hores ( personal ECO0) fins a la negociació d'aquest punt, així i tot aplicaran els increments als imports i conceptes que aquest personal està rebent ara com ara.
AMIC i CCOO signen les taules sota aquestes condicions, donat que aquest personal va negociar de forma individual les seves condicions i la direcció no va facilitar la informació corresponent a la part social, tot i haver-la sol·licitat en diferents ocasions. Això permetrà a la resta de treballadors rebre els increments retributius en la propera nòmina.

Un cop això, des de la direcció de recursos humans volen donar resposta a l'escrit d'UGT sobre queixes dels treballadors amb data 13 de febrer. La direcció no està d'acord amb les afirmacions que fan i ofereix tractar les queixes de manera puntual per arribar a consens.


Pel que fa al programa Denario, expliquen que s'està desenvolupant i per tant es poden donar situacions d'errors que s'han d'anar resolent a mesura que es detecten. Que des que han establert l'Excel de suplències s'ha generat més transparència i totes les treballadores poden accedir als dies que es generen.
Des de CCOO els vàrem indicar que si bé ha millorat l'assignació de jornades havíem detectat que a vegades la gent no s'assabenta dels buits possibles perquè no consulten constantment l'Excel. Això ha provocat la necessitat a determinades bases de la creació de grups de WhatsApp per comunicar amb els companys dels dies que es van alliberant.

Des de CCOO es va manifestar el desacord en la creació de grups de WhatsApp per part dels responsables territorials amb la finalitat d'enviar informació. La direcció explica que els grups creats són de difusió per facilitar la cobertura d'incidents puntuals i que s'han de cobrir de forma immediata. Afirmen també que els participants d'aquests grups ho fan de forma voluntària.

 

Des de CCOO insistim en el fet que no només existeixen aquestes llistes de difusió de cobertures, sinó que determinats territoris han creat grups per informació que els responsables consideren rellevants i que això va en contra del descans digital fora de la jornada laboral, i que en el moment en què un treballador surt del grup ja se significa i queda estigmatitzat. Se sol·licita a la direcció que aquests grups deixin de funcionar.

© 2016 Rervats tots els drets.

Creat per Webnode