Resum reunió CI-DIRECCIÓ 19 de novembre 2019. Convocatòria externa provissió de llocs de treball 2019.

2019-11-24 16:58

El passat dia 19 de novembre es va dur a terme reunió entre la direcció i el CI per tractar la Convocatòria externa de provisió de llocs de treball.

La direcció va presentar el projecte digitalitzat (Denario) per tal de poder portar a terme la convocatòria externa de manera més àgil, transparent i eficaç.

Com a punts a destacar del projecte, serà el propi candidat qui introduirà de manera activa les seves dades el que donarà més seguretat i agilitat al procés. La documentació quedarà centralitzada en un sol repositori i les dades no s’extrauran del SEM garantint la confidencialitat en tot el procés.

Per la propera setmana està prevista la reunió dels Òrgans Tècnics de Selecció (OTS) on es presentaran els barems.

Des de CCOO es demana calendari previst i la direcció diu que no està establert donat que dependrà de la quantitat de candidats i que els terminis podran ésser més curts o llargs. Manifestem el nostre desacord en la manca de calendari del procés.

La direcció manifesta la seva decisió que aquesta sigui una convocatòria oposició i explica les fases de la mateixa.

 1. Publicació llocs de treball.
 2. Registre candidats.
 3. Examen teòric. Màxim 25 punts. Serà excloent, només passaran a la següent fase aquells candidats que siguin aptes. 
 4. Examen pràctic. Màxim 15 punts. Serà excloent, només passaran a la següent fase aquells candidats que siguin aptes.
 5. Examen català i castellà (per candidats extracomunitaris). Serà excloent, només passaran a la següent fase aquells candidats que siguin aptes.
 6. Valoració mèrits (formació, docència ...). Màxim 25 punts.
 7. Valoració experiència professional. Màxim 25 punts.
 8. Entrevista final. Màxim 10 punts.
 9. Finalització procés avaluació.
 10. Acreditació documental.
 11. Detecció necessitats formatives.
 12. Actes d’adjudicació.

CCOO va demanar que el temps d’experiència laboral mínim acreditat per el lloc de treball sigui el mateix per totes les categories professionals.

Si no hi ha canvis, hi ha prevista la publicació de 45 llocs de treball que segons la categoria professional que corresponen a:

               

La direcció comunica que no sortiran a concurs els 3 llocs de treball d’infermeria assistencial1 carrer vacants fins a la resolució de la demanda interposada per part d’un candidat a la promoció interna, per tal de no crear expectatives de treball.

CCOO sol·licita per escrit el compromís que els treballadors que van assolir llocs de treball mitjançant el concurs de trasllat intern i promoció interna 2019 podran accedir al lloc de treball assolit a la finalització d’aquest procés, com la resta de categories. La direcció respon que no hi ha cap problema i davant aquesta resposta els convidem a fer efectiu el canvi immediatament, punt en el que no estan d’acord. 

 

Durant la propera setmana es convocaran els diferents OTS per tal de presentar els barems establerts. Per part del CI els representants dels OTS seran:

             

 

 

 

© 2016 Rervats tots els drets.

Creat per Webnode