Resum reunió C.I amb la direcció 9 de febrer de 2017

2017-02-09 00:13

Amb data 9 de febrer de 2017 la direcció s’ha reunit amb els membres del Comitè Intercentres. Abans d’iniciar la reunió la direcció expressa el seu descontent en que un cop finalitzades les reunions es publiqui els resums d’aquestes i es publiquin a les  xarxes socials. En referència a la reunió del passat dilluns publicada a aquesta mateixa web al·leguen que es fa referència a coses que no es varen dir. Des de CCOO fem palès un cop més que allò que publiquem a aquesta web és una opinió nostra i reflecteix la nostra visió de les reunions mantingudes, que seguirem mantenint el ritme informatiu i de treball que vàrem iniciar el passat juliol, i que si creuen que alguna de les coses no s’ajusta a la realitat i ens ho fan saber, no tindrem cap problema en fer les puntualitzacions i correccions pertinents.

S’inicia la reunió tractant el tema de la convocatòria externa. Ens informen que han acceptat totes les sol·licituds que varen arribar i estan en procés de comprovació dels requisits  generals i específics per categories professionals per tal de poder publicar el primer llistat d’admesos i no admesos a finals de la segona quinzena del mes de febrer. Un cop publicat aquests llistats hi haurà un període de 2-3 dies per poder fer al·legacions o aportar documentació necessària (es podrà fer de forma digital).

Finalitzat el periode d'al·legacions es publicarà el llistat definitiu i començarà a realitzar el barem dels currículums. Calculen tenir finalitzada aquesta baremació la primera quinzena de març.

La part social demanem ens facilitin el nou calendari que estableixi les dates aproximades de cada apartat de la convocatòria per escrit.  Des de CCOO expressem el nostre desacord en com s’estan complint els temps, i fem palès el malestar que això comporta entre el personal pendent d’ocupar els llocs de treball assolits en la convocatòria i entre els candidats a la convocatòria externa.

En referència a la petició de mesures compensatòries per el personal afectat en el concurs de trasllat intern, la direcció considera que son expectatives de dret i no consideren cap tipus de compensació econòmica.  En quan a permutes o canvis, previs a la finalització de la convocatòria, de lloc de treball valoraran de forma individual les sol·licituds que es presentin. Des de la part social es demana que es segueixin criteris objectius i establerts per tal de no vulnerar drets a tercers.

Les converses amb funció pública continuen obertes i no hi ha de moment cap notícia negativa al respecte. 

Mesures compensatòries pels afectats en la fase de trasllat. Consideren que son expectatives de dret i no es farà cap tipus de compensació. 

La direcció comunica que reconeix i farà efectiu el pagament del plus major presència per el personal T.O. i T.A.C que compleixin els requisits i amb caràcter retroactiu, un cop fet el tancament dels comptes anuals 2016 i sigui autoritzat pel Consell d’administració. Des de la part social es demana que procedeixin al pagament del complement en la propera nòmina del mes de febrer i la part retroactiva en el mínim  temps possible. La direcció es reitera en que es farà efectiu en quan sigui possible al mateix temps que l’abonament de la part que resta de la paga extra Nadal 2012, i de l’augment del 1% d’increment salarial.

Respecte a aquest augment ens presenta un acord escrit per tal que ens comprometem a no presentar denuncia sol·licitant interessos de mora. Des de CCOO estem valorant amb els nostres serveis jurídics si signem  o no.

Transformació base de Reus.  Diuen que quan s'assoleixin tots els condicionants de l'acord  de conveni faran la valoració pertinent per tal de permetre el pas del personal amb contracte “ad personam” a contracte de 1536 hores. Des de CCOO reiterem que entenem s’acompleixen actualment tots els condicionants i els demanem una resolució positiva en aquest sentit. Tant mateix des de la part social es sol·licita que totes les bases de 1492h se’ls reconegui el mateix dret en el moment que acompleixin les mateixes condicions, puntualització a la que ens sumem plenament.

Al torn de precs i preguntes des dels representants de Tarragona  es demana per la situació contractual del personal de la nova Unitat de Tarragona (T-402), si finalitzaran a 31 de març, si seguiran com base pròpia o ocuparan els llocs el personal de Mora d’Ebre. Indiquen des de direcció que tenim els contractes a disposició al departament de Recursos Humans i que la propera setmana hi ha reunió de les comissions de reubicació i borsa de treball i miraran de donar resposta a les qüestions plantejades.

Des de CCOO demanem com es troba l’inici de les unitats de millora immediata al desplegament del nou model de TSU pactades des de finals de juliol amb la direcció en funcions. A la reunió de 20 de desembre es van donar com a dates d’inici la segona quinzena de gener per la zona Metro Sud i primera quinzena de febrer per Metro Nord i no s’està complint els terminis. Expressem el nostre malestar en aquest sentit i recordem a la direcció que l’incompliment no perjudica solament als treballadors sinó que provoca un perjudici a la ciutadania. Des de la direcció al·leguen que es deu a un problema d’ubicació del personal a la Metro Sud i a un problema en el carrossat de la nova unitat a la Metro Nord. Un cop més des de CCOO els recordem que cada dia hi ha unitats de SVA parades als hangars de les empreses adjudicatàries.

La part social unànimement expressa la seva disconformitat en que la implantació progressiva de noves unitats es faci de forma concertada i que nosaltres apostem per la creació de bases pròpies amb personal propi.

Des de CCOO sol·licitem conèixer com es troba l’aplicatiu per registre directa de la interrupció del temps de descans. La direcció ens comenta que estant creant el programa, que és molt complicat. Els fem partícips de la nostra sorpresa i no entenem com poden tenir control de quan es posa en marxa un vehicle, s’engega la sirena, fins i tot poden saber quan el cotxe ha recorregut certa distancia determinada, i pel contrari son incapaços de gestionar conèixer quan interrompen el temps de descans legal dels treballadors assistencials. La direcció es compromet en les properes setmanes a convocar la comissió de 3.2 i presentar com tenen l’aplicatiu.

Des de la representació social es sol·licita que es segueixi treballant en l’elaboració dels barems del nivells 3 i 4 de la SIDP, així com que es contempli el caràcter retroactiu de l’abonament al moment de l’assoliment amb data 1 de gener de 2016. La direcció reconeix que el conveni així ho estableix.

Des de CCOO demanem que un cop finalitzada la valoració de la CP de les categories de medicina i infermeria s’aboni els imports corresponents a aquestes categories sense esperar a finalitzar les de SIDP. Des de la secció d’AMIC no hi estan d’acord i creuen que cal esperar a tenir finalitzades totes les categories.

 

 

 

© 2016 Rervats tots els drets.

Creat per Webnode