Resum reunió Borsa de treball 23/11/17

2017-11-23 20:34

Avui dia 23 de novembre de 2017 s’ha reunit la comissió de borsa de treball.

Durant la reunió d’avui la direcció de l’empresa ha compartit amb els membres de la part social la problemàtica per portar a terme les adjudicacions de contractes de durada superior als 30 dies de previsió de contracte.

Tant l’empresa com la part social som conscients que des de l’estiu no s’ha adjudicat pràcticament cap contractació de llarga durada donada la complexitat en l’adjudicació correcta als candidats corresponents.

El problema més important radica en el condicionant que cada contracte que cal adjudicar s’ha d’oferir al primer candidat de la llista de borsa del territori implicat. En cas que aquest accedeixi al canvi cal oferir la plaça que aquest deixa vacant al numero 2 i així repetidament fins deixar tots els forats coberts.

Aquesta forma d’adjudicació no és dinàmica i provoca canvis constants de contractació entre el personal suplent, amb canvis de calendaris i augment de nombroses gestions de contractacions que dificulta la tasca administrativa del personal de recursos i plantilles.

Per tot això durant els darrers mesos s’han cobert determinats contractes amb contractacions de dia a dia, el que finalment també causa un perjudici en el personal suplent que no poden acollir-se a una contractació estable de durada determinada i continuen supeditats a la disponibilitat diària.

La direcció de l’empresa ha presentat una proposta de cobertura de la borsa de treball per les contractacions superiors a 30 dies.

AMIC i UGT tal i com han comunicat mitjançant el correu intern del CI han expressat la seva disconformitat de modificar els criteris d’adjudicació de contractacions superiors a 30 dies.

Des de CCOO hem preferit aportar propostes per tal d’intentar resoldre els esculls en l’adjudicació d’aquestes contractacions, a fi d’aconseguir millorar la situació dels treballadors afectats per la manca d’adjudicació de contractes.

La proposta de modificació per part de CCOO és la següent:

1.    La proposta de modificació seria vàlida durant un termini de transitorietat, fins abans de l’adjudicació de les interinitats generades arrel de les convocatòries externes vigents. Després d’aquest període la borsa de treball haurà quedat ordenada segons les baremacions de les convocatòries. Després d’aquest període es podrà valorar també si el funcionament de la borsa ha millorat amb les modificacions proposades, cal retornar al document previ o cal proposar noves modificacions per tal de millorar encara més.

2.    El document annex de borsa de treball serà el mateix. Les propostes de millora afecten exclusivament al funcionament del procés d’adjudicació del contracte.

3.    En primer lloc correspondria l’adjudicació al personal indefinit que aspiren a promoció interna temporal (canvi de categoria i/o activitat), aquest personal ha inscriure’s a la borsa de treball per accedir a la promoció interna temporal, haurà de reunir els requisits de titulació, idoneïtat i especialització tècnica (és a dir, el perfil professional, amb caràcter prioritari) tal i com s’estableix a l’article 20 - Promoció interna del V conveni col·lectiu del SEM i tal com queda reflectit a l’annex de borsa de treball.

4.    En segon lloc, el personal interí que ocupa una plaça de relleu o de reserva podrà optar a una millora de contracte, en cas que es produeixi una interinitat per vacant fins a cobertura de plaça. Per optar a la nova contractació haurà de renunciar al contracte que venia realitzant prèviament (això ja era així al document previ).

5.    En tercer lloc s’adjudicaria els contractes seguint la posició per ordre del llistat de candidats a la borsa de treball dels diferents territoris segons criteri d’antiguitat a l’empresa. Un cop un candidat accedís a un contracte i mentre durés aquesta contractació quedaria en suspens de la borsa de treball. En el moment de la finalització del contracte el candidat tornarà a ocupar el seu lloc al llistat de borsa de treball en l’ordre que li corresponia prèviament.

CGT està d’acord amb la proposta de CCOO sempre i quan sigui temporal i finalitzi abans de l’adjudicació de les interinitats generades per les convocatòries.

La direcció ha agraït les propostes i puntualitzacions exposades. Ha manifestat la seva voluntat de, un cop recollides aquestes, trobar la manera més factible de posar en funcionament la borsa de treball per tal d’adjudicar les contractacions de més de 30 dies que té pendents, afavorint així la contractació dels candidats que correspongui.

En els propers dies s’actualitzarà els llistats dels candidats a borsa de treball per territoris i antiguitat a l’empresa.

 

Des de CCOO valorem positivament la possibilitat de desencallar la situació en que es troba la borsa de treball en els darrers mesos, i veiem convenient l’acceptació d’una modificació temporal que permetrà la millora de contractació d’un nombre important de treballadors eventuals.

© 2016 Rervats tots els drets.

Creat per Webnode