Resposta a la Direcció: continuem la Negociació del Conveni del SEM

2020-12-02 22:47

Després del comunicat intern emès amb data 2 de desembre de 2020 per la direcció en relació a l’estat de les negociacions de Conveni i per tal de demostrar la seriositat en que ens prenem les esmentades negociacions, volem exposar la visió de CCOO dels punts esmentats. 

Nova estructura de classificació professional d’acord amb la nova realitat de titulacions i activitat del SEM. L’empresa canvia la nomenclatura de les diferents titulacions per ajustar-les a la normativa vigent però sense contemplar cap increment retributiu en el canvi de grup professional. Així per exemple reconeix a les infermeres com personal del grup 1 i fa dues propostes:

1.-Baixar el sou base del metges per tal d’igualar el sou del Grup 1 (Metges i infermeres) equiparant-lo al sou de les infermeres i introduir un complement al metges per tal de que mantinguin la seva retribució inicial. 

2.- Deixar els sous base de metges i infermeres igual sense contemplar cap increment retributiu per la reclassificació de les infermeres del Grup 2 al Grup 1

En el cas dels TES, només canvia la nomenclatura de TTS per TES i amb això dona per finalitzada la reclassificació 

Jornada laboral: “es proposa donar per finalitzat l’acord amb data de 29 d’Octubre de l’any 2013 i recuperar la jornada laboral prevista al Conveni donant un pas més en la recuperació de les condicions laborals retallades i que van ser prèviament pactades en el seu dia amb els representants dels treballadors. També es planteja la possibilitat de recuperar les 40 hores de formació, així com els trams i el preu hora Jacs, respectivament”. En tot moment la direcció entén que la jornada vigent és la de l’Acord de 2013, la part social insisteix en que aquest Acord està obsolet i que cal una reducció progressiva de la jornada partint de l’establerta en conveni, cosa que ja s’està aplicant en empreses del sector com SISCAT. El que ens proposa l’empresa ja és el que ens correspon, és més portem 2 anys de negociació regalant-los  hores de jornada no establertes en conveni. 

Opció de jornada continuada per el personal d’administració on es recull la proposta de la part social per incloure al Conveni i on està pendent acordar el redactat.

Regular les guàrdies localitzables: “es recull la petició del Comitè d’Empresa. En aquest sentit, l’equip directiu ha fet una proposta que també inclogui a d’altres àrees de l’organització que ho necessitin”. Per aquestes àrees (bàsicament TIC) proposen guàrdies localitzables obligatòries a un preu inferior a la localització que venen cobrant fins el moment i en cas d’haver de realitzar presència aquestes hores tindrien consideració de jornada normal i es compensarien en descans posterior. Per acabar de rematar les hores posterior de descans de la guàrdia, no comportarien disminució de la jornada contractada. 

Es proposa ampliar el període de vacances d’estiu de maig a novembre, amb l’objectiu de poder garantir el gaudiment i autorització de totes les vacances i no generar la necessitat de compensació. S’obliden de dir que la proposta recull que només podran gaudir de les vacances el 33% del integrants de una unitat (el 33% de 3 correspon a 1 persona) el que significa que només un membre podrà fer vacances a la vegada el que obligarà al personal a repartir-se els mesos de vacances i evitarà que ells hagin de buscar suplents. Per contra retiraran el dia addicional de vacances en cas de que obliguin a fer vacances fora del període estival. 

Garantir el descans efectiu per disminuir el risc d’interrupció del 3.2. El 3.2 s’iniciarà mitja hora abans i finalitzarà 1 hora després. El risc d’interrupció és el mateix però s’estalviaran les hores de compensació posteriors a les 16h i a les 00:00 que ja hem demostrat que son moltes. Per no dir que menjar o sopar després de les 16:00 o de les 00:00 pot arribar a ésser un risc per la Salut dels nostre treballadors. 

En aquest punt tampoc contemplen la compensació per interrupció del 3.2 del personal de les CeCos que nosaltres apostem per reconèixer, doncs suposa un greuge comparatiu entre treballadors. 

Revisió de la retribució de les tutories de pràctiques: “es recull també la petició de la part social i s’ha fet una proposta inicial.” No s’ha fet cap proposta. Actualment es paga 0,30 cèntims d’euro per hora de docent pràcticum.  

Complement pels Caps de Guàrdia i Coordinadors Tècnics “perquè sigui el mateix per totes les CECOS amb una homologació del lloc de treball. Aquest punt és una proposta de la part social que s’ha acceptat desenvolupar.” Aquest és un complement que ja estan retribuint a algunes CeCos i que la part social ha demanat que s’equiparin. Tampoc hi ha cap proposta. 

La nostra plataforma portava 9 Complements, l’empresa ha decidit sobre quins està disposada a parlar, curiosament els 2 complements que ja estan contemplats.

Teletreball: “l’empresa ha fet una primera proposta de redactat i està oberta al diàleg i contrapropostes”.Una proposta que posa en mans de la pròpia empresa la decisió de com, quan i qui podrà fer teletreball.

Proposta d’incloure un salari per objectius sense limitació a cap categoria laboral ni lloc de treball previst en els decrets anuals que regulen els increments retributius de les persones que treballen al sector públic. El document especifica: “Aquest concepte recollirà la retribució variablevinculada a objectius com en d’altres mesures, a la implantació de plans i projectes de millora de la productivitat o eficiència. Consisteix en un sistema de retribució variable, vinculat al compliment d’objectius, com element de gestió, incentivació i motivació continua dins de les organitzacions. És basarà en l’explicitació dels objectius i l’avaluació continuada del seu compliment, pretén que cada treballador orienti la seva activitat als objectius estratègics de l’organització, així com al desenvolupament d’una cultura organitzativa orientada cap a la millora pels processos i dels resultats.”  Creiem que no fa falta ésser gaire intel·ligent per veure qui en traurà profit d’aquest complement.

Cal fer esment a punts que ells no han esmentat:

Mobilitat Geogràfica: proposen augmentar la distància de mobilitat de 30 a 60 km de la base original.

Sancions i acomiadaments: proposen noves sancions i canvi de graduació d’alguna d’elles, així com l’acomiadament directe sense obertura d’expedient disciplinari en cas de falta greu. Al·leguen que els 3 dies per presentar al·legacions a que té dret el treballador son 3 dies de festa retribuïda que es podrien estalviar.

Per exemple proposen sancionar per falta de puntualitat de menys de 15 minuts (1 minut ja compleix aquesta condició).

Pèrdua del Complement d’especial dedicació en reduccions de jornada per interès particular o per majors de 45 anys (ara es retribueix la part proporcional)

Revisions mèdiques proposen que siguin obligatòries.

Reubicació del personals fins ara hi havia d’haver petició prèvia de l’interessat. Proposen treure aquesta petició.

Increment de professionals. A dia d’avui, ja s’ha materialitzat un augment del 23% de professionals al SEM (més del 40% a la CECOS), passant de 706 a 869 persones. Està en tràmit un nou augment durant el proper 2021. En aquests increments no es comptabilitzen els possibles reforços temporals que sorgeixin del context de la Covid-19. No fan cap menció al nombre de comandaments, càrrecs de confiança i noves incorporacions sense seguir Bossa de treball ni cap mena de promoció interna ni transparència  

“Respecte a l’increment salarial, s’està a l’espera del Decret Llei  que determini l’increment retributiu per l’any 2021 per als empleats al servei de les entitats del sector públic, per concretar la seva aplicació a les taules salarials del SEM” Aquest increment serà d’aplicació immediata i obligada doncs estarà reflectida i estipulada per decret, això no és un increment de Conveni.

D’altra banda està previst recollir al Conveni els acord parcials ja assolits, com no pot ésser d’altra manera perquè sinó perden vigència, i cal recordar que els Acords assolits han estat per necessitats de la pròpia direcció, i que la representació social ha aprofitat per introduir millores que d’altra manera no hagueren volgut aplicar.

Reclassificació del personal amb categoria TTS-1 a TTS-1A, amb reconeixement de la seva retribució, que representa un increment del 7,5%, amb efectes d’1 de gener del 2021”. Pacte del 4 de febrer a canvi de renunciar al 0’25% de augment addicional de PIB 2020.

Creació de la categoria TES substituint TTS-1 i TTS-1A. Tenen l’obligació per normativa europea, no ho fan per convicció pròpia.

Creació del complement de lloc de treball per personal CECOS/Consultoria 061. A costa del 0’3%+ 0’25% del increment addicional PIB 2020 de la resta de treballadors.

Reconeixement dels imports de forma integra i no proporcional de carrera professional al personal amb jornada anual de 1.536 h. Implícit al redactat del Conveni i que ja feia anys havien de pagar donat que la jornada de 1536h està considerada jornada ordinària com la diürna i la nocturna. El que han de fer és retribuir tots els complements com a jornada ordinària. No expliquen la proposta d’augmentar la jornada del personal de 1536h a 1642h (el mateix que el personal diürn) per tal de retribuir tots els conceptes salarials com han de fer, i diuen que aquest increment que ja els pertoca amb la jornada actual serà l’increment retributiu que se’ls aplicarà. Val a dir que actualment fent JAC’s aquestes 88 hores addicionals que proposen ja es retribueixen a 1,25% i 1,50% segons trams de JAC’s i no a 1% com pretenen.

Acord sobre el procediment de millora de contracte i borsa de treball, per facilitar millora contractual i de torn de treball de forma constant. Aquest Acord es va signar davant l’assignació només en alguns territoris de millores i permutes a dit sense criteris objectius i vulnerant drets d’altres treballadors, i com a resultat de les denúncies de la part social a l’incompliment del document de Borsa de treball.

En quan a la incorporació d’estudiants del darrer curs de Medicina i Infermeria de conformitat amb les mesures excepcionals dictades pel Departament de Salut en la Resolució SLT/2734/2020 de 30 d’Octubre per donar resposta a la CoVID, i davant la insistència de la direcció a que no es tracta d’una manca de professionals perquè disposen d’una borsa de treball sobrada que els permet no contemplar millores contractuals, la part social vam negar-nos a reconèixer en conveni una categoria amb unes condicions econòmiques molt per sota de les reconegudes per la resta de professionals dels nostres professionals, sense cap mena de complement més que el plus de festiu i la nocturnitat. Els vam indicar que procedissin a contractar professionals que complissin amb els requisits necessaris  per treballar al SEM per tal de garantir la qualitat i eficiència del servei que donem a la ciutadania. En el cas dels psicòlegs els vàrem convidar a iniciar una promoció interna i posteriorment procedir a la contractació del personal extern necessari amb la retribucions establertes en Conveni.

En favor de la transparència convidem a la direcció a compartir la documentació amb les propostes per tal que siguin els propis treballadors qui puguin valorar quina de les dues parts  no es pren seriosament l’objectiu d’assolir un acord.  Des de CCOO també apostem per un diàleg transparent, seriós, obert i positiu, així per no enganyar i manipular la informació que es facilita.

 

© 2016 Rervats tots els drets.

Creat per Webnode