Qué és el CSS i qui et representa

2016-06-01 22:26
El CSS ( Comitè de Seguretat i Salut) és un Òrgan paritari i col·legiat de participació destinat a la consulta regular i periòdica de les actuacions de l’empresa en matèria de prevenció de riscos (art.38 LPRL).  Està composat per 6 delegats de Prevenció (membres del Comitè d'empresa) i 6 membres dessignats per la Direcció.
 
L'Ana Mª Pedrola i l'Àngels Balliu son les delegades de prevenció de la nostra secció sindical, amb la col·laboració del Jorge Villanueva que realitza les funcions d'assessor. 
 
Son funcions d'aquests delegats :

  Col·laborar amb la direcció en la millora de l'acció preventiva. 

• Promocionar i fomentar la cooperació dels treballadors/ores en l'execució de la normativa de prevenció.

• La consulta per l'empresari/ària prèviament a l'execució de les decisions en la Llei de prevenció riscos laborals.

• La vigilància i els controls sobre el compliment de la prevenció de riscos laborals.

• Si no existeix un comitè de seguretat i salut, per no arribar als mínims, el/els delegat/ades exerciran a més les competències atribuïdes al comitè.

• En cas de coordinació d'activitats empresarials es reconeix als delegats de prevenció, i en el seu defecte als representants legals dels treballadors, els drets d'informació i consulta. Pàgina 5 de 8 Gener 2016 Facultats dels delegats/des de prevenció i designats per la Direcció.

• Acompanyar els tècnics/tècniques, en les avaluacions de caràcter preventiu i als inspectors/ores de treball.

• Accedir a la documentació sobre condicions de treball, amb les limitacions previstes a l’apartat 4 de l’article 22 de la LPRL.

• Rebre informació de l'empresari/ària sobre danys ocorreguts.

• Rebre informació de les activitats de prevenció i protecció de l'empresa.

• Realitzar visites als llocs de treball, per comprovar l’estat de les condicions de treball.

• Aconseguir de l'empresari/ària l’adopció de mesures de caràcter preventiu i per a la millora del nivell de seguretat i salut dels treballadors.

• Proposar a l'òrgan de representació dels treballadors, la paralització de treballs, d’acord amb l’apartat 3 de l’article 21 de la LPRL. 

 

© 2016 Rervats tots els drets.

Creat per Webnode