Nota informativa reunió Grup de treball CSS Covid19 a data 22 de maig de 2020

2020-05-24 11:12

A data 22de Maig de 2020 el grup de treball de CoVID19 del Comitè de Seguretat i Salut Laboral ha mantingut una nova reunió, us volem informardelssegüentstemes tractats:

1.ACTES

Es posa de manifest que resta pendent l’acta del 15/05/2020.

2. BASES: 

Com a resposta als registres per part dels delegats de prevenció del passat dimarts, sol·licitant l’avaluació dels diferents llocs de treball i les mesures correctores corresponents als riscos de-tectats, el servei de prevenció (SP) informa de l’enviament d’un document al correu corporatiu 30 minuts abans de l’inici de la reunió. La part social manifesta un cop més la impossibilitat de poder valorar aquests documents amb tant poc temps de marge, s’estudiaran les accions pro-posades i es tractaran en la pròxima reunió. Els delegats de prevenció també manifesten que l’avaluació de riscos és el pilar fonamental per a la planificació de les mesures preventives i per aquest motiu, lamenten que l’empresa no sigui capaç de mantenir una avaluació de riscos actu-alitzada. 

El SP creu que amb la reubicació de part de les unitats de les bases de Manso, Sant Pau i Cornellà es donen per finalitzades les accions de millora per garantir la distància de seguretat entre treballadors. La part social no hi està d’acord i considera que encara queden bases assis-tencials on, en determinades zones, no es garanteix aquesta distància de 2 metres recomanada pel Ministerio de sanidad i que es continuen requerint mesures urgents a les bases assistencials de la zona “Metro Nord” (Rubí i Mollet). Els delegats de prevenció sol·liciten un sofà més a la sala de descans de la base de Mollet. En cas de no reubicar al personal de la base de Rubí la part social demana condicionar la sala de treball d’aquesta base, on es vol ubicar el personal la unitat de SBV que comparteix base amb el personal SEM. En referència a Mataró l’empresa accepta col·locar mampara de separació entre el llit del metge i la infermera en quan disposin d’aquesta. També es demana la possibilitat que l’habitació de descans del personal de Sant Pau tingui 2 llits individuals i no un llit de matrimoni. En referència a la “PACA” la part social insisteix en que es garanteix la distància de seguretat entre treballadors. Respecte a la base del CIM Lleida l’empresa manifesta que segueix buscant un lloc per el personal d’aquesta. 

La direcció refereix en que, si no es pot garantir el distanciament social, cal portar posada la mascareta quirúrgica i que amb això és suficient. La part social insisteix en que la mesura de posar-se la mascareta no és efectiva i prefereix donar el màxim de garanties ja que que molts treballadors, per calor o per altres motius, es treu sovint la mascareta o no la porta correctament posada de forma contínua. 

Es proposa esglaonar més el canvis del personal de Ferrovial a les Sales de les CECOS, així com també del personal SEM, donat que als canvis de torn segueix havent-hi una acumulació de persones sense cap distància de seguretat entre elles. 

Es demana reforçar el missatge d’ús obligatori de la mascareta als centres de treball i tot la primera reacció del servei de prevenció, finalment aquest i l’empresa, assumeixen que el control de compliment de la normativa obligatòria de seguretat, és responsabilitat de la pròpia empresa. Es consensua reforçar missatges recordatoris de la normativa d’ús obligatori de mascaretes i es 

demana també incidir en el rentat de mans al lavabos amb cartells informatius que recordin tant el temps, com la tècnica acurada d’aquest rentat . 

La part social segueix reiterant la necessitat de l’actualització de l’avaluació de riscos laborals dels llocs de treball (bases). La direcció insisteix en fer entrega només del pla de mesures cor-rectores de les bases, manifestant que aquest pla ja substitueix l’avaluació de riscos. Els delegats de prevenció no estan d’acord amb aquesta observació i fan palesa la voluntat de disposar dels documents sol·licitats. Davant la discrepància d’opinions, la part social manifesta que s’hauran de valorar les accions legals que es puguin dur a terme. 

Un cop més, els delegats de prevenció insisteixen en el registre de neteja de les bases. El SP refereix que està treballant per poder compartir-lo amb la part social. 

En relació a la zona de logística, es reclama l’avaluació del lloc de treball, destacant-se la detecció de l´increment de personal en aquesta zona. El SP informa que els darrers dies ha procedit a visitar els espais de logística i es compromet a acotar zones i procedir a l’increment de mobiliari, així com a la col·locació de mampares de separació en els espais comuns, per garantir el distanciament entre treballadors. 

La part social pregunta si les unitats de reforç es posaran com cada any i, en cas afirmatiu, a quines bases s’ubicarà al personal i en quines condicions de seguretat. La direcció pren nota i diu que es donarà resposta en breu. 

Els delegats de prevenció tornen a sol·licitar informació sobre el trasllat de personal a l’Espai Bital. La direcció informa que te previst traslladar en breu personal de la CECOS cap allà, per a gestionar les trucades de prioritat 3. La part social recorda la necessitat de realitzar l’avaluació del lloc de treball abans del trasllat de personal a aquest centre de treball. L’empresa manifesta que ara per ara no hi ha cap risc i que l’espai és adequat. El comitè manifesta que això no es pot assegurar sense la correcta avaluació de riscos feta, ja que una cosa és que sigui utilitzat com a espai necessari a un pla de contingència o urgent i una altra és que es transformi en un lloc de treball estable. Els delegats de prevenció recorden a l’empresa i al SP que quan es va visitar aquest espai fa 2 setmanes se’n van detectar mancances (manca de lavabos, manca de menjador pels treballadors, pocs espais de descans que garanteixin les distàncies de seguretat, existència de moqueta que pot provocar problemes a personal al·lèrgic i/o asmàtic...), per aquests motius la part social es reitera en que no es traslladi a cap treballador sense l’avaluació de riscos feta i sense la correcció dels problemes detectats a ella. 

La part social demana novament l’ avaluació del lloc de treball de UIS/ERIs

3. EPIS: 

Els delegats de prevenció sol·liciten si hi ha trencament de estocs de guants. L’empresa informa que ha arribat una comanda tant de guants com de mascaretes FPP3 i que també s’ha procedit a una nova comanda. L’empresa també assegura que no hi haurà problemes de subministrament excepte en talles de bates i granotes, on ara per ara només es disposa de talles grans. 

El SP manifesta que en breu te previst posar a disposició de tots els treballadors, a l’Àgora del llistat d’EPI’s. La part social demana, un cop més, el consum mig d’EPIS, així com la previsió d’estocs diaris, també es sol·licita la retirada preventiva dels guants Sensiflex Deep Blue per ruptura dels mateixos un cop desinfectats amb Sterilium. EL servei de PRL manifesta que ha passat la incidència a l´empresa responsable per si és un problema d’estoc defectuós i que 

parlarà amb logística per intentar canviar els guants d’aquesta marca per una altra marca a priori no defectuosa. 

Torna a tractar-se el problema d’entelament de les ulleres. Resta pendent provar uns altres productes antivapor per veure si milloren la problemàtica. 

4. TESTS SEROLÒGICS: 

La direcció RRHH explica el projecte en curs d’un grup d’Hospitals, en el qual participa el SEM, que inclou la realització de tests al personal sanitari i a la població, així com el seguiment poste-rior. En quant es disposi de més informació de quan es començaran a fer els tests serològics al personal SEM, l’empresa ho farà saber. 

5. DADES EPIDEMIOLÒGIQUES COVID-19: 

S’analitzen les dades facilitades a data d’avui. La part social interroga sobre els casos descartats i si s’ha realitzat PCR o serologia en tots aquests casos. El SP així ho confirma. 

Respecteala entrega de les dades matrius epidemiològiques, que els delegats de prevenció portendemanant des de l’inici de la pandèmia,el SP informa que facilitaran les dades finalment desprès de la consulta realitzada al delegat de LOPD, i tot i que la part social no està d’acord en els ítems que ells segueixen proposant, esperarà al pròximdimarts per disposar de les dades facilitades i decidir llavorssi cal emprendre alguna mesura legal 

6.  PRECS I PREGUNTES.

La part social exposa que no hanarribat  les infografies a les diferents unitatsdel territori.La direccióde RRHH insistirà en aquesta entrega i admet serconeixedorade la manca d’entrega a certes unitats dels territoris de laMetro Nord, Terres de l´Ebre, Gironai Catalunya Central. 

L’empresa manifesta que en els propers dies finalitzarà el repartiment de les pantalles facials individualitzades per part de logística. La part social refereix que alguna direcció territorial s’ha encarregat de repartir-ho personalment al personal del seu territoriiagraeix aquesta implicació.

Els delegats de prevenció insisteixen en la necessitat de realitzar la descontaminació de les unitats a l’inici i finalització de cada torn,basant-se en el document facilitat des de SP la passada setmana de la instrucció tècnicade neteja de les unitats. La descontaminació garanteixmés efectivitat d’eradicació del patogenque no pas la desinfecció i a més a més s’ha de comptar amb el possible cansamentdel personal sanitari,que ha de realitzar la neteja a la finalització decadaservei,en un contextde fatiga post-servei.

Es produeix un intens debatsobre un document digital facilitat per la direcció assistencial al grup de treball ( https://vimeo.com/user4). En aquest s’explicita que el virus pot mantenir-se actiu en suspensió en l’ambient per un període de 3h 30’ i que cal vigilar en espais tancats on es poden assolir càrregues virals elevades. També s’informa en aquest vídeode la necessitat de utilització de mascaretes FPP3 durantla realització de maniobres de la via aèria, sobre tot en pacients amb suport de ventilació invasivaamb pressions positives altes. Es recorda també,

en aquest sentit,la importànciadeque el responsable de CECOS comuniquials treballadors que avisinels alertants pera quèventilin els domicilisabans de l’arribadade les unitats. 

La part social recorda l’acord de realitzar un nou estudi de contaminació de les superfícies de les CECOS i de les unitats assistencials, com es va quedar anteriorment. Es demana que es sol·liciti anàlisi específic per a COVID 19, que sembla ser ja es pot realitzar. 

El delegats de prevenció reclamen el registre neteja de vehicles i traslladen les queixes de neteja deficient de les unitats. 

El comitè torna demanar novament el registre de les visites dels psicòlegs a les unitats del terri-tori. 

La part social demana l’estat de les mesures preventives establertes al pla d’actuació per a la reincorporació a l’activitat post COVID19alsector d’oficines, jaque el dilluns 25 de maig de 2020 Barcelona i l’àreametropolitana entrenjaen Fase 1. La direcció informa que durant el cap de setmana es procedirà a la senyalitzaciódel centre. La col·locació de mampareses realitzaràa mesura quehi hagi disponibilitat. La part social reclamaque les condicions siguin segures per a la reincorporaciódel personal d´administració, així coml’actualització del document entregat la passada setmana,ja quea la versió 1 es va detectarquehi haviaespais de l’edificisense avaluar. 

El comitè reclama la convocatòria del Comitè Intercentres per poder tractar els diversos temes 

pendents. S’acorda fer petició formal amb els temes de l’ordre del dia. 

La part social sol·licita ampliar el termini de gaudiment dels dies de lliure disposició del primer 

semestre, donada la situació en la que ens trobem immersos. La direcció de RRHH ja ha 

comunicat al personal de planilles de la possibilitat que els treballadors puguin de gaudir 

d´aquests dies fora del període establert per Conveni. 

La part social trasllada la queixa del personal de la Seu Corporativa per la disminució de places 

d’aparcament davant del centre donat que la direcció ha decidit reservar aquest espai per 

als vehicles corporatius. Es demana que es respectin les places per minusvàlids i es limitin les 

places reservades a la fí de facilitar l’aparcament dels treballadors. 

La próxima reunió tindrà lloc el divendres 29 de maig de 2020. 

Els Delegats de prevenció,

© 2016 Rervats tots els drets.

Creat per Webnode