Nota informativa reunió Grup de treball CoVID19 de 29 de maig de 2020

2020-05-31 11:12

A data 29 de Maig de 2020 ens hem reunit el grup de treball del COVID-19 del Comitè de Seguretat i Salut Laboral i us volem informar:

1. BASES I CENTRES DE TREBALL

L’empresa ha fet entrega d’un nou document que contempla les mesures preventives executades, a data d’avui, a les bases assistencials. El comitè manifesta que no que està conforme amb algunes de les mesures preses. L’empresa diu que consultarà amb les direccions territorials. Els delegats de prevenció especifiquen que aquest document no substitueix les avaluacions de riscos laborals especifiques pel COVID-19, sol·licitades amb registre el 19 de maig de 2020 i que encara no han estat lliurades a la part social.

El comitè reclama el material per les bases que ja s’havia sol·licitat des  del gener com matalassos nous, butaques, etc..., l’empresa diu que ja estan demanats i resten a l’espera de que arribin.

El comitè es queixa de l’obertura d’un centre de treball a l’Espai Bital sense la corresponent avaluació de riscos laborals, l’empresa diu que està recollint la informació del propietari de l’edifici per poder fer aquesta avaluació. El delegats de prevenció demanen a l’empresa que no es traslladi cap treballador més del SEM sense l’avaluació de riscos fetes i les mesures correctores, que d’ella resultin, establertes. Mentre això no passi la part social demana a l’empresa que rectifiqui la  nota enviada als treballadors on es considerava l’espai Bital com a un nou de centre de treball, i es parli només de l’espai Bital com a centre de treball dins del pla de contingència per la situació provocada pel COVID.

El comitè demana que es faci entrega del document on es recull el Pla d’actuació per a la reincorporació a l’activitat post-COVID19 pel personal del sector oficines, donat que restava pendent la documentació referent a l’estudi i plànols de la zona de formació, TIC, àrea del coneixement i zona de crisis. La part social manifesta a l’empresa que els treballadors ja han retornat a l’activitat sense l’entrega d’aquesta documentació.

2. EPIS

El comitè ha rebut el document final dels EPIS validats, un cop revisat es demana a l’empresa que el faci públic i que completi la documentació demanada. 

Els delegats de prevenció reclamen els llistats de estocs diaris i previsió d’estocs.

Alguns treballadors han manifestat les seves dificultats per compatibilitzar les ulleres de visió amb les ulleres de protecció. Aquest problema s’ha exposat a l’empresa diverses vegades sense trobar-se una solució eficaç al problema d’entelament de les ulleres. El comitè li recorda a l’empresa la necessitat de donar solucions individualitzades als treballadors que tinguin problemes d’adaptació als EPIS.

Els delegats de prevenció demanen l’actualització dels llistats pendents d’EPIS i  la distribució urgent de les 1500 mascaretes FFP3 que ja havien arribat, sense esperar al circuit habitual d’entrega de material a les bases. 

El comitè demana que es faci la distribució dels EPIS que restaven pendent de distribuir abans de la pandèmia per COVID. L’empresa es compromet a tenir-los tots entregats en un termini màxim de 15 dies.

El comitè sol·licita l’ús de ratolins i teclats individualitzats per el personal de les CECOS segons el que recull el document de Prácticas seguras en los puestos de coordinación de los CCUE en el entorno COVID19, emès per el Grup de treball d’ECUEP de la SEMES. La direcció considera que tot i haver membres de l’esmentat grup de treball que pertanyen a la direcció de les CECOS  aquests no tenen perquè compartir aquestes recomanacions i  per tant l’empresa no veu tampoc necessitat de seguir-les.

3.TESTS

L’empresa confirma que SEM participarà a l’estudi serològic de tots els professionals sanitaris, liderat entre d’altres per l’Hospital Clínic i  l’Hospital de la Vall d’Hebron de Barcelona.  La setmana que ve l’empresa ha de rebre la informació sobre el protocol a seguir. Els delegats de prevenció sol·liciten a l’empresa que els faci a mans aquest protocol quan el tingui, que els tests es puguin fer a la totalitat dels treballadors, que els resultats contemplin a SEM per separat i que els treballadors pugui accedir al seu resultat.  Els delegats també sol·liciten que si l’inici de l’estudi es dilata molt en el temps es procedeixi a la realització dels tests serològics amb els laboratoris als quals es va demanar pressupost.

4. DADES COVID

L’empresa proporciona l’actualització de dades de la COVID amb el mateix format que l’anterior i el comitè li torna a demanar les dades complertes tal i com va autoritzar el delegat de LOPD. L’empresa farà entrega de les dades, tal i com les sol·licita la part social, els propers dies.

5. NETEGES

El comitè torna a demanar el registre de les neteges de les bases i de les ambulàncies. L’empresa diu que no disposa encara d’aquesta informació però que ha posat en marxa un sistema de verificació de les neteges per poder fer seguiment de les mateixes. 

L’empresa notifica que el proper 2 de juny es farà detecció de COVID a superfícies de la CECOS de l’Hospitalet i convida als delegats de prevenció a ser-hi. Els delegats de prevenció recorden que aquesta nova detecció s’havia acordat també realitzar-la a la superfícies de dues unitats assistencials de territori. L’empresa comunica que no ho tenen contemplat i només es farà la detecció a CECOS de L’Hospitalet. 

La part social insisteix en que si l’empresa detecta que les adjudicatàries utilitzen mètodes de neteja dels vehicles no validats ni autoritzats pel SEM, exigeixi que aquesta neteja sigui afegida a l’establerta i autoritzada.

6. PRECS I PREGUNTES

Els delegats de Salut tornen a demanar el llistat de les intervencions fetes per l’equip de psicòlegs al territori especificat per unitats. 

El comitè torna a manifestar la necessitat d’actualitzar l’avaluació de riscos dels llocs de treball cada vegada que hi ha riscos nous, com és el cas del COVID19. L’empresa respon que aquest risc és un risc biològic i com a tal contemplat a l’actual avaluació de riscos. Els delegats de prevenció no hi estan d’acord. El comitè també recorda la necessitat de l’actualització de l’avaluació de riscos quan hi ha un augment d’incidents i l’empresa demana NO donar resposta a la pregunta per a que no consti a l’acta.  

Respecte al Teletreball i tornada al treball presencial, la part social ha demanat una reunió específica per a seguiment del document elaborat i la seva implantació.  Hi ha hagut alguna discordança entre la documentació entregada per alguns treballadors a vigilància de la salut per a la seva consideració com a personal sensible o de risc. Finalment s’acorda que l’empresa notificarà al treballador quina és la documentació que ha de presentar per a evitar futurs malentesos.

Els delegats de prevenció recorden novament a l’empresa que, tot i l’augment de nous vehicles de l’empresa i el seu estacionament davant de la CECOS de l’Hospitalet, es facin respectar sempre els llocs reservats per a minusvàlids

La part social continua reclamant l’ampliació de personal del departament de prevenció i l’empresa explica que continua amb el procés de selecció de personal.

El comitè demana que si l’empresa ha acceptat fer ús dels 3 dies de lliure disposició durant tot l’any ho comuniqui a tots els treballadors.

La propera reunió del grup de treball CSS COVID serà el divendres 05 de Juny.

 

 

© 2016 Rervats tots els drets.

Creat per Webnode