Nota informativa reunió CSS Grup CoVID-19 de 12 de juny de 2020

2020-06-15 15:29

A data 12 de Juny de 2020 ens hem reunit el grup de treball del CoVID-19 del Comitè de Seguretat i Salut Laboral i us volem informar:

1. ACTES.

Per tal d’agilitzar-ne el procés, la signatura d’actes es farà amb un delegat per secció sindical i una persona en representació de l’empresa.

2.-BASES

Pont de Suert: Dimarts es farà una valoració en aquesta base per determinar si es procedeix amb la instal·lació de cortines de separació o les obres que el comitè reclama per a fer 2 habitacions individuals. Aquesta obra comporta més temps però considerem que és la solució adient i definitiva. Es demana fixar les taquilles del pàrquing que separen la zona destinada al SEM i la zona on es realitzen els frotis dels pacients del CAP per tal d’evitar accidents.

CIM Lleida: Tot i que el personal de la base manifesta que prefereixen continuar junts al mateix lloc,  l’empresa ha manifestat la seva voluntat de desplaçar una unitat a una altra ubicació. El comitè reitera la postura de garantir que es compleixin les mesures de seguretat dels treballadors i que es faci constar al document de bases les decisions presses per l’empresa. Abans de l’inici del COVID aquesta ja era una base que no complia els requisits adients per la seva ocupació, per això la part social demana que es busqui una nova ubicació, que reuneixi i garanteixi les condicions adients com a centre de treball. 

Base Plató: Es torna a insistir en trobar una solució per a la base ubicada a l’Hospital Plató, l’empresa informa que la ubicació d’aquesta base és provisional i que estan buscant un lloc alternatiu. La part social insisteix en la necessitat que no hi hagi personal en pràctiques en aquesta unitat per la manca d’espai a l’actual base que garanteixi el compliment de la distància de seguretat. 

Nova CECOS carrer Ciències: La part social  pregunta si al “centre de treball” del carrer ciències s’ubicarà personal propi del SEM o només el personal de FERROVIAL que està fent el servei de “scouts” . El delegats de prevenció recorden la necessitat i obligació de fer una avaluació de riscos abans de traslladar cap treballador propi a la nova central. L’empresa verificarà si hi ha treballadors del SEM ubicats en aquest nou centre de treball.

Rubí i Mollet: Resten pendents de realitzar les millores proposades. La direcció insisteix en que aquestes millores pertoca que les duguin a terme les adjudicatàries corresponents. La part social insisteix en els inconvenients que suposa seguir així i demanen que el SEM s’en faci càrrec.

Mataró: A l’inici de la reunió, el personal de la base segueix sense rebre instruccions de com procedir per garantir l’espai adequat entre llits. Desprès de la protesta de la part social arriba a aquest personal un correu electrònic per capicular-se quan descansin als llits i garantir així la distància de seguretat. 

Espai Bital: L’empresa manifesta que no hi ha canvis.  Es torna a insistir en que no hi hagi cap trasllat de personal SEM fins a la realització de l’avaluació de riscos i les mesures que d’aquesta se’n derivin. La part social reitera, novament,  la petició de la comunicació als treballadors per part de la direcció d’aquest acord.

Es torna a sol·licitar la indicació escrita al treballadors de les CECOS per part dels seus responsables del recordatori d’indicar als alertants que ventilin els domicili  abans de l’arribada del recurs assistencial.

Resta pendent d’activar el servei de megafonia per recordar la utilització correcta dels EPIS a les CECOS i reforçar la projecció amb missatges repetitius de les normes d’higiene i seguretat a les televisions de la seu central de l’Hospitalet

CECOS Reus:  La part social sol·licita que es faci entrega de la mascareta quirúrgica a l’entrada del edifici i no a l’entrada de la sala, donat que el treballador ha de fer un trajecte important sense la protecció obligatòria. Els delegats de prevenció també sol·liciten procedir a la ventilació de la sala com ja estava acordat, així com a la neteja de les mampares. Aquesta neteja també es reclama per la resta de llocs de treball on s’han instal·lat mampares de separació, a la finalització de cada torn.

La part social torna a demanar registres de neteja de totes les bases i recorda que cada base s’ha de netejar cada dia, especifiquen que cal assegurar-se que a la base de Llagostera es procedeix a la neteja diària, donat que al document de proposta de mesures preventives facilitat pel SP consta que només es neteja 3 cops per setmana.

3.-DADES

Es confirma que no hi ha casos nous de contagi de treballadors. El comitè es qüestiona si els cassos descartats i probables poden haver estat resultats falsos negatius de PCR i per tant podrien ser cassos COVID+. La part social demana que es facin serologies a aquests treballadors a més a més del estudi serològics a tots els treballadors. 

4.-EPIS

La direcció diu que ja ha publicat a l’Àgora el registre de EPIS segurs. La part social demana que l’empresa ho comuniqui als treballadors i posi un link a l’apartat COVID de la intranet per tal de facilitar-hi l’accés i la consulta de forma ràpida i fàcil.

El comitè fa constar a l’acta el seu malestar per l'incompliment de les mesures preventives acordades durant les darreres reunions. L’empresa va manifestar que retirarien els guants «Sensiflex Deep Blue» fins a valorar les queixes rebudes sobre el seu trencament al fer ús del desinfectant esterilium.

Els delegats de prevenció, una vegada notificat aquest risc i posat en coneixement del servei de prevenció aquesta informació, demanen una avaluació del risc d’ús d’aquests guants, amb informe per escrit, i la retirada immediata dels mateixos de manera preventiva fins l’anàlisi del risc. 

El comitè demana el registre de les entregues de les pantalles de protecció. La direcció insisteix en que s’ha fet entrega individual de les mateixes tot i que la part social té constància que a Barcelona ciutat hi ha unitats que segueixen utilitzant pantalles facials per unitats i no  de forma individual. Cal que els treballadors exigeixen la seva pantalla individualitzada. En cas de que no sigui així han de posar-ho en coneixement dels delegats de seguretat i del SP. 

El comitè demana una comunicació interna específica amb la indicació de no posar-se les granotes ni les bates de seguretat amb l’ambulància en marxa i sense col·locació de cinturó de seguretat. Es recorda que la direcció va emetre un vídeo on el personal es dirigia a un servei metre es col·locava aquests EPIS amb la unitat en marxa amb el risc per la seguretat i salut que això suposa en cas d’accident pel treballador. L’emissió d’aquest vídeo ha suposat que alguns treballadors segueixin aquesta pràctica. Lamentem la manca de sensibilitat en mostrar pràctiques segures i en evitar missatges que posin en entredit la seguretat dels nostres professionals. 

La part social sol·licita que s’elimini definitivament a tot el territori el recompte de EPIS  a les bases, així com la justificació dels EPIS utilitzats a la finalització dels serveis que encara es realitza a alguns territoris. 

Ulleres protecció. Es segueixen provant els líquids antivapor. La part social facilita el nom d’un nou proveïdor i demana que es provi també aquest. De moment una de les delegades està provant unes ulleres de protecció graduades amb bons resultats. La part social facilita també el procediment per validar aquestes ulleres de protecció graduades com a EPIS. 

5.-SEROLOGIES

L’empresa informa que ha rebut notificació del CatSalut conforme hem estat acceptats a l’estudi serològic de l’Hospital Clínic, que es farà a tot el personal als 0, 3, 6 i 12 mesos, però no confirma ni data d’inici, ni se sap si es tindran resultats diferenciats per SEM, ni com serà el procediment. Només s’ha concretat que tindrà caire voluntari i que el treballador rebrà el resultat al seu historial clínic (la meva salut). La part social demana que, tot i les poques dades que encara es tenen de l’estudi, el servei de prevenció comuniqui als treballadors que aquest estudi es farà en breu per a reforçar el missatge de preocupació i protecció de la salut del personal.

6.-PRECS I PREGUNTES

Els delegats de prevenció demanen un procediment per a la neteja de les maletes de primera intervenció i la realització de cultius de la seva superfície, específics per a COVID, fongs i bactèries, a la fi d’establir la periodicitat en la neteja i substitució d’aquestes maletes si s’escau. 

La part social també reclama altre cop la llista de les visites de psicòlegs per bases. L’empresa torna de dir que s’està fent i que encarar no tenen tots els llistats complets.

Els delegats de prevenció  tornen a demanar guants llargs, bates talla M i la finalització de la repartició dels EPIS no-COVID. Es reclama novament el material per a les bases que ja s’havia demanat al mes de gener com matalassos nous, butaques, etc...L’empresa diu que ja estan demanats i que resten a l’espera de que arribin.

La propera reunió del grup de treball CSS COVID serà el divendres 19 de Juny.

 

 

© 2016 Rervats tots els drets.

Creat per Webnode