Nota Informativa Reunió CSS Covid19 De 26 De Juny De 2020

2020-06-29 19:07

 

A data 26 de juny de 2020 ens hem reunit el grup de treball del COVID-19 del Comitè de Seguretat i Salut Laboral i us volem informar dels següents punts tractats:

 1. BASES I CENTRES DE TREBALL:
 • Sala descans UIS. La direcció ha fet les comprovacions de la ventilació sol·licitada pels delegats de prevenció i reconeixen que la renovació d’aire es fa amb presa directa d’aire de l’Hangar. Es decideix que es procedirà a la instal·lació de ventilació que reculli aire del carrer. La part social insisteix en la necessitat de repetir les mesures de nivells de CO i O2, donat que alguns treballadors de logística han pres mesures de forma particular i els surten nivells alterats. 
 • Arbúcies i Llagostera. La part social insisteix en el fet que no es realitza la neteja de la base de manera diària. 
 • Pont de Suert. Resta pendent la fixació dels armariets per millorar-ne l’estabilitat i evitar accidents. El SP informa que aquesta setmana s’ha fet la valoració de l’espai de descans per part de l’ICS i encara segueixen pendents les mesures a adoptar. Descarten la realització d’obres per millorar l’espai de les habitacions.
 • CIM Lleida Es queden al polígon fins que es pugui fer el trasllat. L’empresa farà arribar els plànols de la nova base/ubicació. L’empresa lliurarà també el plànol del CIM
 • Espai habitable a les bases. Al document de mesures preventives per garantir el distanciament recomanat entre els treballadors, s’han afegit els metres quadrats totals de cada base. Segons el SP totes les bases superen els 1,5 m2 per treballador recomanats. La part social no està d’acord amb com s’han comptat les ratis, cal comptar l’espai útil de les diferents estances i especificar l’espai per habitacions, donat que en determinats moments de la jornada poden coincidir tots els ocupants de les diferents unitats en una mateixa estança, no garantint-se llavors la distància recomanada.
 • Reubicacions a Apart hotels. La part social demana si hi ha intenció de retornar a les seves bases al personal reubicat en apart hotels. Lla direcció comenta que es mantindrà les diferents reubicacions de moment. 
 1. DADES REGISTRADES DE SEGUIMENT DE COVID-19 EN PROFESSIONALS:

No s’han detectat nous casos i s’han pogut descartar alguns contactes estrets. 

 1. EPIS: 

Després de mesos de reclamar-ho, el SP facilita a la part social el llistat de previsió d’EPIS desglossats per talles. 

En relació als guants de la marca «SensiflexDeep Blue» la direcció explica que s’ha rebut una nova comanda, considerant que al tractar-se d’un nou lot no hi haurà problemes en la seva utilització. Els delegats de prevenció no comparteixen la decisió de no retirar els lots anteriors, i creuen que això pot comportar un risc per la seguretat dels treballadors. El SP considera que no cal la seva retirada donat que no tenen constància d’una quantificació important de casos. El SP també diu no disposar d´incidències per escrit al respecte per poder fer seguiment i detecció del lot. La part social manifesta el seu desacord respecte que no s´hagi retirat la totalitat del lot que havia donat problemes, així com  en que no s´hagi fet cap estudi al respecte.

El comitè demana que es faci un recordatori de l’existència de la bústia d´incidències per a què els treballadors en puguin fer ús i comuniquin incidents com l’anteriorment esmentat. La part social també demana que es procedeixi a realitzar un estudi d’aquest tipus de  guants per part d’un laboratori extern.

 1. SEROLOGIES DEL PERSONAL

Abans de l’inici de la reunió se’ns ha facilitat documentació sobre l’Estudi per l’avaluació de l’estat immunitari del personal sanitari de Catalunya davant la CoVID-19. L’estudi es posarà en marxa durant els propers dies. S’informarà als treballadors per comunicació interna. Aquest estudi inclourà a tot el personal SEM. Participar-hi serà voluntari i per això caldrà que el personal interessat en realitzar-se les serologies ompli un formulari i un consentiment informat per a ser inclòs. 

Està previst realitzar les extraccions durant el mes de juliol i la direcció està estudiant la millor manera de facilitar l’accés al personal del territori per tal que es pugui  fer de forma còmoda i ràpida. 

La part social lamenta el retard que s’ha i s’està produint en la pràctica d’aquestes serologies als professionals del SEM i lamenta que s’iniciï quan s’està arribant a època de vacances d’estiu, donat que aquest fet pot provocar que certs treballadors no puguin accedir a l’esmentat estudi. Els delegats demanen que es valori la possibilitat de que els professionals que estiguin de vacances durant el període de l’estudi puguin fer-se l’extracció amb posteritat. També s’ha demanat que si el treballador/a està fent vacances en un altre lloc que no correspon a la seva zona habitual de treball, pugui apropar-se a un lloc o base propera on pugui fer-se l’extracció

 1. PRECS I PREGUNTES
 • Registre neteja bases i vehicles. Els delegats de prevenció segueixen pendents de l’entrega dels registres de neteja de base i vehicles, sol·licitats des de l’inici de la pandèmia. 
 • Escrit sobre l’ús de la mascareta en treballadors que treballen amb mampares a les CECOS. Els delegats de prevenció reclamen una instrucció escrita de l’ús de mascareta en les zones amb mampares de protecció. El SP comenta que esta pendent de comunicació per a fer-la.
 • Pantalles protecció individual. El SP diu que s´estan repartint a les unitats que en restaven pendent ubicades a motors i comenta que, aquell treballador que no disposi de la seva pantalla de protecció individual cal que la reclami. 
 • Problemes de visió amb les ulleres integrals de protecció. S’està valorant la compra de líquid antivapor[vgp1]  per a les ulleres i la seva posterior distribució. Segueix restant pendent.
 • Registre de les actuacions dels psicòlegs. Segueix pendent
 • Guants llargs. L’empresa reitera que no n’hi ha al mercat. La part social insisteix en la necessitat dels mateixos. Resta pendent trobar distribuïdors  amb disponibilitat al mercat.
 • Formació. La part social considera un risc l’acumulació de tota la formació a Motors durant el darrer trimestre de l’any, així com la concentració de personal a les zones comuns que aquest fet suposarà. La direcció preveu que les accions formatives tinguin un nombre inferior d’alumnes per aula i manifesta que s’adequaran els espais, també comunica que s´habilitaran aules al Pere Virgili com a lloc prioritari per a fer formació, evitant fer la major part de formació a Motors.
 •  La part social insisteix en canviar la formació presencial d’aquest any a modalitat “on-line”, ara que s’ha comprovat que es poden realitzar moltes activitats de manera telemàtica.
 • La part social demana que es convoqui la Comissió de Formació per a valorar tots aquests aspectes ja que aquests canvis s’han dut a terme de manera unilateral. 
 • Cartells recordatoris  del distanciament social i  de les mesures higièniques. L’empresa manifesta que resta pendent del departament de comunicació.
 • Monitor de TV de l’entrada del CECOS. Es va acordar que servia per passar missatges recordatoris. Es segueix constatant que monitor deixa de funcionar  de forma automàtica. L’empresa resta pendent que algú sigui capaç de re programar l’aparell.
 • Avaluació de Riscos Laborals de l’Espai Bital. S´ha fet entrega de l´avaluació de riscos laborals completa elaborada per ICESE. La part social sol·licita acordar un calendari per l´avaluació de riscos laborals de totes les bases, unitats i llocs de treball. La direcció de RRHH i servei de PRL proposaran un calendari/planificació.
 • Auditoria del SP. Durant el mes de juliol es procedirà a l’auditoria del Servei de Prevenció. La part social sol·licita que se’ls faciliti tota la documentació sol·licitada per l’auditor/a.
 • Mampares de protecció. Es demana per l’estat de la col·locació de les mateixes. L’empresa informa que està pràcticament finalitzada la col·locació a les diferents CECOS. Ara es procedirà a la seva col·locació als diferents llocs de administració, prioritzant la zona de TIC.

La propera reunió del grup de treball CSS COVID serà el divendres 10 de Juliol.

 

 

© 2016 Rervats tots els drets.

Creat per Webnode