Nota informativa reunió CSS CoVID 19, 9 d'abril de 2020

2020-04-12 20:35

Benvolguts/des,

Amb data 09 d’Abril de 2020 el grup de treball de CoVID19 del Comitè de Seguretat i Salut Laboral va mantenir reunió, us volem informar:

L’empresa informa sobre les intervencions de suport psicològic a professionals del SEM, tant assistencials com a centrals de coordinació, personal d’administració i personal de logística. Aquestes intervencions tant grupals com individuals que així ho precisin continuaran a disposició del personal.  Aquestes accions també s’han fet extensibles a tot el territori.

Els delegats de prevenció del comitè sol·liciten es realitzin PCR al conjunt dels treballadors de SEM, l’empresa manifesta que no depèn d’ells i que serà Catsalut qui publicarà, en breu, una guia sobre criteris d’ús del PCR. El servei de prevenció explica que hi ha professionals que han estat derivats a CAPS, hospitals i altres centres externs. Els delegats de prevenció sol·liciten un procediment únic per tot el personal.

Els delegats de prevenció del comitè tornen a defensar l’ús de les cortines de plàstic com a mesura de barrera entre pacient i treballador, l’empresa manifesta que no hi ha suficient evidència científica per aplicar aquesta mesura i consideren que fins i tot podria ser contraproduent tal i com van explicar a l’informe entregat a comitè. Basen la seva negativa a la necessitat de formació per la retirada dels plàstics. La part social insisteix en la millora que suposa la col·locació de la campana de plàstic al voltant de la llitera, que l’evidència científica ja l’avala la seva aprovació per risc biològic IV (superior a l’actual) i que la formació de retirada de plàstics es pot fer mitjançant vídeo donat que si s’utilitzen plàstics autoadhesius no tenen cap dificultat a la seva retirada.

Els delegats de prevenció del comitè reiteren la necessitat de fer entrega d’una pantalla de protecció per treballador de forma individual i no compartida com s’està fent de moment. L’empresa informa que en quan arribin la resta de pantalles es podran repartir de forma individual per a tothom, de moment no es pot fer d’altra manera i cal compartir i netejar aquest EPI. El servei de prevenció també exposa que els EPI’s no han d’ésser obligatòriament individuals i poden esser compartits, valoració que els delegats de Prevenció rebutgen taxativa i unànimement. Pel que fa a les pantalles de protecció durant les formacions a CeCos, el servei de prevenció aconsella pantalla només per el formador, els delegats de prevenció insisteixen amb la necessitat de que la portin ambdues persones, formador i format. 

La part social informa de les queixes del personal de Cecos BCN per la manca de distàncies mínimes de seguretat entre treballadors, també hi ha posicions a CECOS motors i Reus on les distàncies no son les adequades. L’empresa informa que a Motors i a Reus ja s’han pres les mesures de distanciament i demana les posicions concretes on es diu hi ha més afinament de persones. El servei de prevenció explica que s’està realitzant extracció forçada de l’aire amb renovació total cada 40 minuts i que procediran a realitzar cultius de qualitat de l’aire i superfícies, que fins ara es feien cada sis mesos i passaran a fer-los cada 15 dies durant la crisis del CoVID.

Respecte a Cecos BCN l’empresa informa de la instal·lació de mampares la propera setmana, fins llavors s’intentarà espaiar les posicions. La part social demana l’entrega immediata de pantalles de protecció per les diferents posicions de la Sala del c/Lleida i la direcció accepta procedir a repartir-les  i fer recordatori de les mesures de prevenció.

Els delegats de prevenció manifesten la seva preocupació per l’elevat número de contagis a la sala de CECOS de Motors i demana es faci una intervenció generalitzada de neteja professional. També demana que es revisin els procediments de neteja d’unitats assistencials, es sol·licita procediment de neteja de les Unitats UIS, es té informació que es realitza de manera més intensa i àgil,  i es demana tornar a valorar la instal·lació d’estacions de descontaminació, zones comunes d'afluència de treballadors i estudiï la possibilitat de neteja d’EPIs abans de la seva retirada.

Els delegats de prevenció del comitè demana més agilitat en la identificació del personal que ha estat en contacte amb un company positiu, els dies previs al seu diagnòstic. També sol·liciten la necessitat de un PCR negatiu abans de la reincorporació del professional al seu lloc de treball.

L’empresa considera que hi ha un baix percentatge de  contagi entre  professionals de SEM en relació a d’altres entitats sanitàries i a les xifres de la població general. També diu que és probable que alguns dels contagis de professionals de SEM s’hagin produït fora del entorn laboral SEM. L’empresa ha posat en marxa un estudi epidemiològic per determinar el nivell de contagi real dels professionals SEM al seu entorn laboral. Els delegats de prevenció del Comitè manifesten que la informació proporcionada per l’empresa no és suficient per poder analitzar dades i proposar mesures preventives més focalitzades i acurades, i per aquest motiu, sol·liciten els registres complerts (sense nom) de tots els contagis i tots el contactes notificats. 

Els delegats de prevenció del comitè reiteren la seva proposta de fer infografies amb instruccions clares i concises de com posar i treure EPIs. Actualment només hi ha un vídeo penjat a l’àgora. 

Els delegats del comitè demanen una reunió específica per parlar de les noves instruccions sobre serveis primaris i secundaris de pacient CoVID, també demana parlar dels EPIs fets servir i fa petició de totes les fitxes tècniques dels diferents EPIs que s’utilitzen. 

La part social agraeix la posada en marxa del procediment per demanar allotjament amb motiu dels desplaçaments de llarga distància i demana que SEM demani a Catsalut allotjament per aquells professionals que es vulguin aïllar de la seva família durant la quarantena o malaltia. 

La propera reunió es celebrarà dimarts dia 14 d’abril de 2020.

 

 

 

© 2016 Rervats tots els drets.

Creat per Webnode