Nota informativa reunió Comitè CSS CoVID19 a data 30 d’Abril

2020-05-01 12:33

  A data 30 d’Abril de 2020 el grup de treball de CoVID19 del Comitè de Seguretat i Salut Laboral ha mantingut una nova reunió, us volem informar:

1. ACTES PENDENTS

L’empresa aporta les actes amb les esmenes fetes pel comitè però aquestes actes no es poden signar perquè no compleixen el format d’acta establert, ni tenen la numeració i encapçalat d’acta oficial. Es portaran a signatura a la propera reunió presencial.

Els delegats de prevenció del comitè tornen a deixar constància del seu desacord pel fet de que en aquesta reunió d’avui no hi hagi representació de la direcció assistencial. Aquesta manca d’assistència s’ha produït ja diverses vegades.

2. PLA D’ACCIÓ SEM

L’empresa anuncia que enviarà als treballadors una nota sobre com ha de fitxar el personal que fa teletreball. El comitè demana endarrerir l’enviament d’aquesta nota fins a consensuar les condicions de la jornada laboral de teletreball a la propera reunió del dimarts 05 de maig.  

L’empresa fa entrega a la part social d’un esborrany que ha de servir de base per començar a negociar les condicions del teletreball a la propera reunió.  

3. BASES ASSITENCIALS

L’empresa, en resposta al requeriment registrat pel comitè, ha fet entrega d’un primer document amb el llistat de la majoria de bases, amb els m2 totals, nivell d’ocupació, primers riscos identificats i mesures preventives inicials adoptades. 

El comitè identifica errors en aquest document com: la no constància d’alguns territoris, errors en el nivell d’ocupació d’algunes bases, la manca de mides de determinades zones i mobiliari, com els dormitoris o la taula de menjar, la manca dels riscos derivats d’accions concretes con el distanciament al moment del 3.2, mesures preventives que no s’ajusten a la realitat i dades de neteja que a la pràctica no es compleixen, entre d’altres. El comitè demana un segon document amb la correcció dels errors i l’empresa comunica que presentarà una segona versió.

El comitè demana el registre de la neteja diària de totes les bases així com el protocol de neteja que es fa servir. 

Donat que algunes de les mesures de prevenció previstes comporten un canvi de base a un nou emplaçament, el comitè demana una previsió de temps per a que es produeixi aquest canvi.

Tenint en compte el fet que algunes de les mesures preventives impliquen recomanacions de no fer el 3.2 tots els integrants de la base al mateix temps, si el distanciament no es pot garantir, el comitè demana que l’empresa comuniqui als treballadors, en una instrucció, que es comptabilitzarà l’inici del 3.2 una vegada la unitat es trobi a la seva base i que es garantirà no interrompre’l en la mesura del possible.

4. EPIs

Els delegats de prevenció del comitè tornen a reclamar que el registre d’EPIs segurs estigui a disposició dels delegats de prevenció i dels treballadors. L’empresa manifesta que han avançat en aquest registre i que avui mateix enviaran una segona versió. 

La part social demanar novament, a la espera del registre complet, el llistat del EPIs (on al menys consti fabricant i model) repartits a les diferents unitats i bases. Donat que l’empresa sembla no tenir capacitat per entregar aquest document, el comitè posa en dubte les garanties de seguretat dels EPIs enunciades per l’empresa. 

Els delegats de prevenció insisteixen en que l’empresa verifiqui les darreres alertes sanitàries sobre certs EPIs per tal de garantir-ne la seguretat. 

El comitè torna a demanar el registre de estocs de material EPI i l’empresa agafa el compromís de fer entrega periòdica, a cada reunió, d’aquest registre. La part social sol·licita saber la disponibilitat de mascaretes FFP3. L’empresa manifesta que estan apunt d’arribar 1500 unitats. Donada la manca de FFP3 el comitè recorda la seva proposta de fer servir les mascaretes del plaseqcat que disposen de filtre P3 i són reutilitzables. L’empresa ho estudiarà. 

El comitè demana que el departament de prevenció comuniqui als treballadors quines són les mesures adients per a la conservació i/o reutilització de les mascaretes, així com el temps d’ús màxim de cada EPI i quines mesures preventives es poden prendre al respecte, també sol·licita la substitució de les mascaretes FFP2 sense filtre per les que tenen filtre tenint en consideració  problemes de salut com cefalees, narcolèpsia, nàusees i vòmits  detectats desprès de hores d’ús continuat de les mascaretes FFP2 sense filtre.  

La part social insta al servei prevenció a verificar per què les ulleres de seguretat s’entelen si teòricament porten un tractament que ho impedeix. El comitè també sol·licita que es faci una valoració d’ulleres de protecció integral amb possibilitat de graduació, pels empleats amb alteracions visuals que ho requereixin, a fi de adaptar els EPI’s als treballadors amb problemes.  El servei de prevenció mirarà de trobar solucions i consultarà als proveïdors actuals d’aquests EPIs si és possible que facin aquesta graduació/adaptació.  

5. PROVES DE DETECCIÓ DEL COVID19

El comitè qualifica de vergonyós que el SEM no tingui capacitat per a fer proves serològiques (IgM i IgG) a tots els seus treballadors ja que alguns companys se les han pogut fer  a nivell particular pagant a un laboratori. 

L’empresa manifesta que ara mateix només pot fer PCR i que resta a l’espera de que el Catsalut faciliti les instruccions per poder fer serologies. 

6. DADES DE TREBALLADORS  EN RELACIÓ AMB INFECCIÓ PER COVID19

L’empresa i el metge de vigilància de la salut del servei de prevenció aliè expliquen que tota la simptomatologia notificada al servei de prevenció ha estat presa en consideració com a infecció per COVID si era clínicament compatible.  La reincorporació dels treballadors afectats s’ha fet amb PCR (-) o per finalització de simptomatologia (15 dies asimptomàtic sense cap tractament) i amb l’alta del ambulatori. 

Els delegats de prevenció manifesten que tenen constància de l’alta de treballadors amb  PCR(-) i simptomatologia activa (exantema cutani). El servei de prevenció indica que mantindran a aquests treballadors en situació de baixa laboral

L’empresa manifesta que amb el canvi dels protocols del “Ministerio de Sanidad” i l'Agència Catalana de Salut Pública, es va deixar de comptabilitzar com a contacte estret el contacte entre treballadors. El comitè manifesta el seu desacord en aquest aspecte. Tot i que el canvi de protocols és cert que s’ha produït, podria considerar-se ocasional el contacte entre professionals sanitaris en un hospital, però no així el contacte entre professionals que comparteixen una unitat o base, que s’hauria de considerar d’alt risc, donat que aquests professionals tenen entre ells una relació similar a la que poden  tenir amb els seus convivents. En qualsevol cas el comitè fa constar que aquests casos no han estat inclosos a les dades ni com a contacte d’alt ni de baix risc. Els delegats de prevenció sol·liciten que aquests contactes s’incloguin i es tractin com a tals per a que l’empresa pugui alertar als treballadors que hagin estat en contacte amb un altre treballador COVID 19+. 

El comitè també demana que es considerin contactes de risc aquells que es produeixen entre els treballadors del SEM i els de les adjudicatàries que comparteixen unitats assistencials i bases. La part social demana procediments conjunts entre el servei de prevenció de SEM i els serveis de prevenció de les empreses adjudicatàries, per poder identificar i fer la traçabilitat d’aquests casos (coordinació d’activitats).     

Els delegats de prevenció expressen novament el seu desacord sobre les dades COVID proporcionades pel servei de prevenció donat que, amb el format actual, no és possible fer seguiment dels cassos COVID, ni fer una avaluació del tractament dels mateixos. Per aquest motiu, el comitè torna a sol·licitar la matriu d’informació amb tots els registres i accepta  que es canviï el nom del treballador per un codi intern (a la fi de garantir la LOPD), tot i que en qualitat de delegats de prevenció, la qual inclou la confidencialitat de les dades tractades, s’hauria de poder accedir a tota la informació. 

L’empresa manifesta que farà la consulta a l’expert en Llei Orgànica de Protecció de Dades. El comitè demana poder fer la proposta de redactat d’aquesta consulta i enviar-la de manera simultània als experts LOPD dels diferents sindicats que formen part del comité, per tal de comparar respostes.    

7. GESTIÓ DE RESIDUS

El comitè demana a l’empresa el compliment de la normativa vigent en relació a la gestió dels residus sanitaris COVID  i li demana a aquesta que desenvolupi un procediment/instrucció de com s’han de gestionar els residus quan no hi hagi hospital de destí. 

8. PRECS I PREGUNTES

La direcció comunica que resten pendents de instal·lar detectors de temperatura corporal a distància a l’entrada del edifici de la Seu Central de L’Hospitalet. 

Els delegats de prevenció sol·liciten un cop més que es subministrin bosses grans (capacitat 100 litres) pels residus de tipus G-II. També reclamen la compra de brides per tancar les bosses segons el procediment de Salut Pública.

Els delegats de prevenció reclamen mampares de protecció per tots els llocs de treball que no garanteixin la distància de seguretat entre treballadors. Els darrers dies s’ha publicat una foto del personal de TIC al Telegram on s’aprecia que no es garanteixen les distàncies de seguretat en aquest departament. La part social també reclama, un cop més, el blindatge de les diferents CECOS a persones alienes a questes donat que s’ha permès l’entrada de periodistes tant a la CECOS de Reus com de L’Hospitalet.

Els delegats de prevenció recorden la prohibició de fumar a l’entrada de la seu central, així com la permanent presència de grupets de treballadors que no mantenen ni el distanciament recomanat ni l’ús de mascaretes que és obligatori a tot l’edifici. 

Els delegats de prevenció us demanem a tots els treballadors la necessitat de mantenir un comportament responsable i seguir estrictament totes les recomanacions de salut i prevenció establertes.

L’empresa finalitza la reunió sense poder acabar tots el punts previstos ni l’ordre del dia i notifica que la següent reunió serà el dimarts 5 de maig de 2020

Els Delegats de prevenció,

 

 

© 2016 Rervats tots els drets.

Creat per Webnode