Nota informativa Grup de treball del CSS CoVID 19 de 8 de maig de 2020

2020-05-09 12:44

 

A data 08 de Maig de 2020 el grup de treball de CoVID19 del Comitè de Seguretat i Salut Laboral ha mantingut una nova reunió, us volem informar:

VISITA A L’ESPAI BITAL

Elcomitè fa una visita a l’espai Bital, per a veure i valorar els llocs i les condicions de treball del personal SEM i no SEM que s’ubiquen a questes dependències. 

Es proposa:

-Limitar l’aforament delsespais de descans per garantir les distànciesde seguretat, posant un cartell que especifiqui aquest aforamenta cada sala.

-Vigilar l’ús de mascaretes no validades pel serveis de prevenció (es detecten treballadors amb mascaretes no subministrades per l’empresa).

-Informar dels consells preventius a les pantalles de l’edifici.

*Durant la visita es comprovaque s’està eliminant posicions per garantir els 2 metres de distancia de seguretat.

La segona part de la reunió té lloc a l’edifici de L’Hospitalet tractant-se els següents temes:

DOCUMENTACIÓ I ACTES

-L’empresa entrega al comitè diverses actes de la reunió ordinària del CSSL i de les reunions del grup de treball del COVID. Un com revisades es procedeixen a signar per ambdues parts.

-El comitè fa entrega de les al·legacions a la proposta de teletreballlliurada perl’empresa, es continuarà amb la negociació el proper dijousdia 14/05.

-L’empresa fa a mansals delegats de prevenció la instrucció de reforç de neteja de les bases assistencials i enviarà les instruccions de neteja pendents. 

CECOS/LOGÍSTICA

-El comitèdemana prestar més atenció en l’esglaonament de entrada de personalde ferrovialperquè s’ha detectat massificació a vestuaris iapassadissos a determinades hores. 

-Els delegats de prevenció reclamen novamentquea lesCECOS no hi entri cap persona que no hi treballi habitualment i/o realitzi una activitat essencial (blindatge per a minimitzar riscos de contagi)i entén que la filmació, per part delapremsa, no és una activitat essencial. 

-Els delegats de prevenció demanen que el Responsable de Sala de CECOS envií un correu per recordar als treballadors la necessitat de donar la instrucció de ventilar l’habitació del pacient abans de l’arribada de l’equip assistencial.

-El comitè torna a sol·licitar incidir en els missatges de les mesures de seguretat a les pantalles que hi ha al costat de l’entrada de la CECOS (que sembla ser que no funciona) i a l’entrada a la Seu Central de L’Hospitalet.

-La part social assenyala que s’handetectat riscos durant el canvi de guàrdia a les instal·lacions de logística i demana una revisiód’aquest fet,per determinar l’aplicació de mesures organitzatives i preventives a la fi d’aconseguir un canvi de torn més segur. 

BASES ASSISTENCIALS/VEHICLES

-Es fa el repàs del document de mesures de protecció a les bases assistencials, algunes mesures contemplen la reubicació en nous espais. El comitè demana una previsió de temps de reubicació i,davant la mancade concreció per part de l’empresa, el comitè demana reubicació del personal a hotels i apartaments fins a la solució definitiva del problema.

-El comitè farà revisió del document i proposa que a la finalització de cada torn de treball es faci una netejacomplerta del l'ambulànciaa càrrec dels equips de manteniment. Lapart social torna areclamar els registres de neteges de bases, edificis i ambulàncies, es recorda l'obligatorietat per normad’aquestes neteges. 

-El Comitè demana que l’empresa els hifaci arribar la consulta que ha fet al Institut Nacional de Seguretat i Higiene al Treballsobreelsdiferents tipus de neteja.

-Els delegats de prevenció tornen a demanarla relació dels llocs/bases on s’han fet actuacions per part dels psicòlegs. 

EPIS/PROCEDIMENTS

-L’empresa informa que continua treballant en la confecció del registre d’EPIs segurs. El delegats de prevenciómanifestenque és inadmissible que desprès d’un mes el registre no estigui finalitzat. La part social demanaque es dotidel personal necessari al departament de prevenció peraque puguifer totes les seves tasques,multiplicades en l’actual moment de pandèmia. El comitè lamenta la baixa implicació de l’empresa a l’hora de dotar de recursos humans alservei de prevenció. 

-Els delegats de prevenció demanenque les pantalles de protecció facial que no s’ajusten a normativa siguin substituïdes immediatament i recordaa l’empresaque ja es va demanar aquesta mesura anteriorment.  

-El comitè torna a demanarlaprotecció pel calçat o la inclusió delaneteja delcalçat al procediment de retirada delsd’EPIs.El servei de prevencióconsidera aquesta mesura innecessària i rebutja la proposta. 

-L’empresa proporciona els llistats dels estocs d’equipaments d’EPIs.El comitè manifesta que a més de la quantitat total de cada EPI i tallad’aquests,vol saber també quina es la previsió de durada en el temps. Els delegats de prevenció també sol·liciten que es prenguin mesures urgents per la reposició de les mascaretes FFP3, l’empresa diu que hi ha una comanda apunt d’arribar però que 

amb els estocs de les mascaretes FFP2 ja es compleix amb el protocol. Els delegats de prevenció del comitè insisteixen, una vegada més, que considereninsuficient la protecció amb mascareta FFP2 encas de manipulació de via aèria i que en aquests casos cal una FFP3. El comitè torna a demanar que es considerin les mascaretes complertes i mitges mascaretes amb filtre P3. L’empresa es reitera en que es suficient amb la FFP2.

-El Comitè torna a reclamar els guants llargs.L’empresa diu que NO hi ha disponibilitat al mercat. 

-Els delegats de prevenció demanen altre cop l’adaptació dels EPIs per alguns treballadors que tenen problemes greus, de moment s’ha donat el cas d’una reubicació,però es demana també que es trobi la possibilitat de graduar ulleresde protecciói evitar entelaments. La direcció informa que han realitzat la consultaal’empresa que subministra les ulleres-EPIs i resten pendents de resposta.

-El servei de prevenció demana que si un treballador reubicat vol proposar l’ús d’un EPI específic,per mirar de adaptar-lo al seu lloc de treball habitual,els hi comuniqui a ells directament alafi de seguir els procediments establerts. El servei de prevenció manifestatenir poques notificacions  de treballadors indicantque tinguin problemes amb els EPIs actuals. LA PART SOCIAL (US) DEMANA que aquells treballadors amb problemes d’adaptació dels EPIs (ulleres entelades, lesions cutànies després del ús de les ulleres, sensació d’angoixa i estrèsamb el ús de mascaretes FPP2, sensació de mala respiració (hipercàpnia possible), o d’altres que hagin (hagueu) detectat, facin (feu)un correu a prl.sem@gencat.catnotificant la situació al servei de prevenció per tal de buscar una solució adient acadaproblema.

RESSIDUS VIR

-La part socialdemana la instrucció sobre el tractament de residus sanitaris als vehicles Victor i VIR00, l’empresa no considera necessari fercapinstrucció ni recomanacions als treballadors. El comitè considera que s’ha identificat un risc pel quall’empresa ha de proposar una solució.  Els delegats de prevenció proposenun canvi de lloc de la maleta assistencial, posant-laa la part del darrere del vehicle, lligada amb el cinturó de seguretat, i dotar d’un contenidor o caixa de cartró de residus, en compliment de la normativa, al lloc del maleter on estavaubicada la motxillaassistencial. A cada servei s’hauria de garantir que el vehicle poguésdeixar els residus al’hospital. El comitètambé recorda que les bosses s’han de precintar amb brides. La direcció informa que està pendent de rebre  les bosses de residus biològics II de 100 litres que la part social havia demanant a les anteriors reunions.

DADES COVID/LOPD I D’ALTRES TEMES

-El comitè manifesta que la resposta del delegat de Llei Orgànica de Protecció de Dades de SEM, sobre la petició d’informació del comitè respecte a la totalitat de dades dels cassos de COVID iels seuscontactes,excloent la identificació dels treballador, no s’ajusta al dret dels delegats de protecció i aporta una sentència en aquest sentit. L’empresa s’ofereix estudiar,amb els seus assessors, la petició concreta de dades sol·licitadesper la part social.

-L’empresa repassa amb la part social tot el llistat de temes pendents que aquesta li ha fet arribar.

La propera reunió es farà presencialment el dijous 14 de Maig,especifica sobre teletreball ila següentel divendres 15 de Maig,per tractar la resta de temes.  

Els Delegats de prevenció

© 2016 Rervats tots els drets.

Creat per Webnode