Nota informativa Grup de treball del CSS CoVID-19 de 28 d'abril de 2020

2020-04-29 14:35

A data 28 d’Abril de 2020 el grup de treball de CoVID19 del Comitè de Seguretat i Salut Laboral ha mantingut una nova reunió, us volem informar:

1. Actes pendents

L’empresa aporta noves actes i recull les esmenes fetes pel comitè, les actes es portaran a signatura a la propera reunió  d’aquest comitè el dijous 30 d’abril, la qual serà presencial.

El comitè fa constar el seu desacord pel fet de que en aquesta reunió d’avui no hi hagi cap representació de la direcció assistencial.  

2. Pla d’acció SEM

L’empresa informa que, quan finalitzi l’estat d’alarma decretat pel “Gobierno” d’Espanya, s’haurà de valorar mantenir durant un període de temps la situació de teletreball en una part del personal d’administració, mentre que altres treballadors puguin o hagin de tornar al seu lloc de treball presencial. A la fi de garantir les condicions de treball adequades i valorar els riscos en el seu lloc de treball, tant de les persones que tornin a fer treball presencial, com de les que segueixin fent teletreball, la direcció  proposa elaborar un document, que estableixi aquestes condicions laborals, en el entorn d’ una comissió específica. Els delegats de prevenció consideren que les noves condicions laborals s’han de tractar al sí del Comitè intercentres. En els propers dies es determinarà qui formarà part d’aquesta negociació i en quin àmbit es tracta.

Arrel del document registrat pel comitè sobre l’aplicació del pla d’acció a les bases assistencials i de les mesures preventives previstes, l’empresa es compromet a fer arribar un primer document amb les primeres dades de les possibles solucions i propostes de millora avui mateix. 

L’empresa informa sobre els resultats de l’anàlisi de l’aire i superfícies fets a central de coordinació i a 2 unitats assistencials. Els resultats són bons tret de uns fongs poc significatius en les cadires de CECOS i a una petita part d’una paret. L’empresa manifesta que aquests resultats són indicatius de que la neteja s’està fent bé i que es repassaran les neteges de cadires. Els Delegats de prevenció del Comitè manifesten que aquestes mostres s’han pres desprès de la neteja de les CECOS amb peròxid d’hidrogen i que per tant difícilment podien sortir malament. El comitè també indica que el resultat tampoc és indicatiu de presència o no de

COVID 19 , ja que el mètode d’estudi utilitzat no és específic per aquest virus (de fet encara no hi ha cap mètode fiable que detecti el COVID 19 a diferents superfícies). L’empresa accepta la proposta dels delegats de prevenció de realitzar un nou estudi en el període d’un mes i en funció del resultat es plantejarà repetició de neteges amb fumigació de peròxid d’hidrogen.      

El comitè demana que s’especifiqui i planifiqui un pla de neteges exhaustives de totes les unitats assistencials, el tractament de la neteja d’una unitat que ha fet un trasllat d’un pacient COVID19+ hauria de ser el mateix que quan fa el d’un pacient amb un altre agent infecciós de risc alt de contagi. El comitè torna a reclamar estacions de neteja i desinfecció professionalitzada de les unitats assistencials, distribuïdes pel territori, on es puguin dirigir les  unitats a la finalització del servei, per procedir a la desinfecció, garantint així que es realitzi de manera reglada i igual en tots els territoris.  

La part social alerta que hi ha empreses d’adjudicataris que estan fent servir mètodes de neteja diferents als autoritzats per SEM, com per exemple l’ozó, i que aquesta situació podria estar posant en perill la salut dels treballadors. L’empresa ho mirarà a la fi que els adjudicataris s’adaptin a les directrius SEM. 

3. Dades COVID19

L’empresa exposa l’actualització de dades. El comitè manifesta que, tot i que es proporciona més informació d’indicadors concrets, segueix sense haver informació suficient que permeti extreure conclusions sobre la gestió portada a terme per l’empresa i sobre la notificació de casos i contactes, sent difícil la traçabilitat de les dades aportades. La part social es reitera en la postura que seria millor  utilitzar un diagrama d’estats per un millor tractament i seguiment de les dades.

4. Proves COVID19

L’empresa té resolt el tema de les PCR i afirma que a tots els cassos amb  símptomes se’ls hi fa una prova PCR, seguint l’algoritme establert per Salut Pública. Respecte a les serologies, l’empresa manifesta que estan esperant instruccions per veure com es farà a SEM. La part social es reitera en la proposta que es realitzin serologies a tots els treballadors.

5. EPIs.

L’empresa, atenent les peticions del comitè, informa que està elaborant el registre, les fitxes i el recull d’informació sobre EPIs segurs. També manifesta que aquesta informació  la posarà a disposició del treballador el més aviat possible. Els delegats de prevenció sol·liciten que, fins a la finalització del registre d’EPIs, es faci entrega d’un llistat on consti  com a mínim la informació sobre la marca i model dels EPIs autoritzats pel servei de prevenció. L’empresa assegura que la totalitat dels EPIs que han arribat a les bases han estat validats i són segurs. 

Els delegats de prevenció del Comitè demanen tenir accés de manera regular i periòdica al les xifres d’estoc de cada tipus d’EPI per poder saber si realment està garantit el seu subministrament.

El comitè demana que l’empresa deixi clar als caps territorials i coordinadors, així com a la resta de treballadors, com s’ha de procedir davant la manca d’algun EPI. La part social vol deixar clar que si una unitat no disposa d’algun dels EPIs ha de restar inoperativa, no podent-se en cap cas obligar als treballadors d’aquella unitat a fer un servei. L’empresa diu que evidentment sense EPIs no es podrà  fer un servei i que aquesta situació no es donarà perquè el subministrament d’EPIs adequats està garantit.

El Comitè demana que es mirin altres models d’ulleres integrals perquè les actuals s’entelen molt i en serveis llargs s’acaba sense poder veure gens, la qual cosa pot portar a treure’s o manipular les ulleres i augmentar el risc de contagi del treballador.

Els delegats de prevenció mostren una mena de suport que permet subjectar les gomes de les mascaretes a la part posterior del cap, evitat així que es clavin i molestin darrera de les orelles. S’intentarà veure si SEM les pot demanar.

L’empresa informa que les pantalles de protecció encara no han arribat. Les mampares  i els termòmetres per a detecció de temperatura per infrarojos tampoc.

6. Precs i preguntes.

El comitè torna a reclamar una solució per a la gestió dels residus dels Victors i VIRs  i sol·licita que es verifiqui que les bosses de rebuig utilitzades siguin les adequades per als residus COVID.

Els delegats de prevenció demanen informació sobre les intervencions dels equips de psicòlegs amb el personal, sembla ser que hi ha territoris on s’han visitat treballadors de les unitats de SVB però no  de  les USVA. La part social sol·licita un registre detallat d’aquest tipus de assistència al personal SEM des de l’inici de la pandèmia.

La propera reunió del grup de treball de CSS CoVID serà dijous 30 d’Abril de 2020 de manera presencial.  

Els Delegats de prevenció,

© 2016 Rervats tots els drets.

Creat per Webnode