Nota informativa Grup de treball del CSS CoVID-19 de 24 d'abril de 2020

2020-04-25 14:39

A data 24 d’Abril de 2020 el grup de treball de CoVID19 del Comitè de Seguretat i Salut Laboral ha mantingut una nova reunió, us volem informar:

1. Actes pendents

L’empresa informa que està acabant d’elaborar i recollir les aportacions del comitè a les actes lliurades i elaborant les que restaven pendents i proposa una reunió del Grup de Treball, amb presència física, per tal de procedir a la seva signatura, el dijous 30 d’abril.

2. Pla d’acció SEM

L’empresa informa de la finalització de la instal·lació de mampares de separació a les centrals de coordinació de Reus i del carrer Lleida. La part social fa constar que no s’han col·locat mampares ni al frontal de Cap de Torn, ni a les posicions posteriors a Ferrovial. La direcció indica que en aquestes posicions es garanteixen els 2 metres de distància, o bé resten sense ocupar, i que per tant no son necessàries. Les mampares de la CeCos de  L’Hospitalet encara no s’han instal·lat per problemes de subministrament de l’empresa proveïdora. Els delegats de prevenció del Comitè sol·liciten que es demani la neteja específica les mampares després de cada torn de treball i que també s’adoptin mesures preventives amb el personal de Ferrovial.

La part social sol·licita que es senyalitzi d’una forma visible la zona del cap de guàrdia per a que es mantinguin les distàncies de seguretat entre les persones que accedeixen a ella.

L’empresa exposa els càlculs fets sobre les mesures de distanciament social al menjador laboral. Si s’apliquen els 2m recomanats entre treballadors es passaria de 56 places útils a només 21. Amb l’aplicació de mampares de separació a les taules es podria arribar a 42 places. Si fos necessari es podrien guanyar 20 places més amb l’acondiciament de la sala d’actes com a menjador. La direcció diu que tanmateix això potser no es faci, doncs actualment la sala d’actes s’està fent servir per a reunions amb més aforament a la fi de garantir la distància entre participants.

El comitè sol·licita reforçar el personal del servei del menjador durant les hores de més afluència per agilitzar la cua d’espera del menjar i per intentar disminuir el temps d’estada al menjador, que seria ideal no fos més de 30 minuts. L’empresa manifesta que s’intentarà ampliar aquest personal a l’horari de 13 a 15h 

L’empresa explica que s’ha fet comanda de senyalització per marcar passadissos de circulació i d’altres espais a l’edifici i per garantir la distància de seguretat.  

El comitè pregunta com s’aplicarà el pla d’acció a les bases i l’empresa diu que encara no té finalitzat el “check-list” de totes les bases per poder estudiar les mesures adients a cadascuna d’elles. Els delegats de prevenció manifesten el seu desacord per l’endarreriment en la presa de mesures correctives i demana els plànols i mides de cada base, així com el seu nivell d’ocupació.    

3. Neteja de les unitats assistencials.

L’empresa explica que en breu tindrà el resultats dels cultius de les ambulàncies i de les fetes a les superfícies del CeCos de l’Hospitalet, en funció d’aquests resultats es programaran més proves. El comitè pregunta pels nous mètodes de neteja que s’estan aplicant en alguns hospitals i entitats públiques, l’empresa diu que està en contacte amb els serveis de prevenció d’aquests hospitals i entitats, i manifesta que alguns d’aquests mètodes no tenen l’evidencia científica necessària, podent suposar un perill substituir un mètode de neteja validat per un altre que no ho estigui.  

La part social proposa que l’empresa faci les consultes necessàries sobre mètodes de neteja a organismes públics competents (Agencia Catalana de Salut Pública o Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball, ...) i així poder tenir indicacions i documentació oficials. 

Els delegats de prevenció del comitè pregunten si el servei de prevenció ja ha determinat una solució pel tema de la gestió dels residus als Victors i VIRs, fet aquest ja consultat la darrera setmana, l’empresa manifesta que restà a l’espera de les propostes dels treballadors. El comitè agraeix que l’empresa pregunti i escolti als treballadors però indica que no es pot demorar la solució ni fer recaure la responsabilitat d’aquesta en els companys,  i que ha de ser l’empresa qui lideri de forma més proactiva la solució al problema.   

La part social demana bosses de residus més grans per a les unitats amb més treballadors donat que a les actuals no hi caben tots els EPIs no reutilitzables en acabar els serveis.

4. Dades COVID19.

L’empresa exposa l’actualització de les dades amb la incorporació d’algunes de les sol·licitades pel comitè, tot i així els delegats de prevenció manifesten que encara hi ha molta informació que no consta, en especial la part de com es donen les altes i com es realitzen els seguiments de PCR i tests.  

Arrel d’una consulta rebuda, els delegats de prevenció pregunten si el Servei de Prevenció està fent trucades aleatòries a treballadors que no presenten símptomes o que no han estat contactes estrets de persones covid19 +. L’empresa diu que no, que només es fan trucades o es contacta amb treballadors que han notificat alguna incidència o s’han posat prèviament en contacte amb el servei de vigilància de la salut. 

5. Algoritme estratègia de PCR i test.

L’empresa va presentar un algoritme d’aplicació de PCR i informa que està intentar tancar un acord per poder fer serologies a tots els treballadors. 

El comitè observa que l’algoritme de PCR és sensiblement diferent als protocols del Ministerio i de l’Agencia Catalana de Salut Pública i proposa que tot treballador hauria de tenir una PCR (-) i/o una serologia a la finalització dels símptomes/alta . 

La part social manifesta que té constància de que molts hospitals i entitats tenen i fan PCR i que a SEM no n’hi ha des de fa temps. L’empresa diu que la manca de PCR ha estat un fet  generalitzat, però que ara el SEM té possibilitat de fer-ne a través de 2 circuits i que el moment ideal per a la serva realització és entre el 5-7 dia de l’inici dels símptomes sospitosos d’infecció per Covid19

Els delegats de prevenció també fan constar que alguns hospitals ja han iniciat control de la immunitat dels seus treballadors en front el Covid19, mitjançant la pràctica de serologies (IgM i IgG), amb la qual cosa, donada la pluriocupació de alguns treballadors del SEM, es podria aprofitar aquesta circumstància demanant a aquells treballadors que ja tenen serologia feta que la comparteixin amb el Servei de Prevenció i així tenir un mapeig dels nostres treballadors i facilitant així la priorització de la realització d’aquestes serologies als treballadors a qui no se’ls ha fet, evitant, també, la duplicació de la seva pràctica.

6. Procediments i infografies. 

L’empresa diu que fa/farà revisió i actualització constant dels procediments i de les infografies en funció de l’evolució de la situació de pandèmia, donat que ara/aviat també s’hauran d’incorporar procediments i infografies dels serveis “normals” no sospitosos de covid19+.

El comitè expressa el seu desacord per la publicació dels darrers protocols i segueix sense estar d’acord amb el nivell de protecció dels treballadors que a ells consten (que pels delegats està fent-se a la baixa). L’empresa respon que assumeix que els protocols s’han donat per vàlids sense l’aprovació/consens del comitè.   

7. EPIs.

L’empresa presenta part de la recopilació del registre d’EPIs que el comitè va demanar i diu que està encara recollint la documentació i les certificacions necessàries per acabar-lo. La part social manifesta que, donada la importància del fet de garantir la seguretat del treballador amb EPIs absolutament segurs, aquest registre ja hauria d’estar fet i demana que avui mateix l’empresa els faci arribar un llistat de tots els EPIs, encara que sigui només amb  un contingut mínim del fabricant i el model.

En referència al registre dels EPIs aportat per l’empresa, els delegats de prevenció puntualitzen que cal una referència interna per identificar els EPIs, que les imatges no es veuen amb claredat i no és possible identificar el marcatge de l’embolcall ( punt aquest especialment important), que el llistat està molt bé a títol d’índex però que el que precisa i deman el comitè és una fitxa complerta per cada EPI amb la seva documentació associada i  la web del fabricant. Els delegats de prevenció també manifesten que els treballadors han de tenir accés a tota aquesta informació.

La part social pregunta si els EPIs marcats com a no aptes en el llistat proporcionat per l’empresa, han arribat als treballadors. L’empresa garanteix que només els EPIs validats i correctes han estat distribuïts i que aquells no conformes no s’han arribat a repartir. L’empresa també manifesta que les darreres pantalles de protecció facial lliurades, les quals tampoc són vàlides,  només estaran en possessió dels treballadors fins que es puguin substituir per unes noves pantalles certificades. L’empresa ha permès l’ús d’aquestes pantalles perquè són un element addicional, a més a més de les ulleres de protecció,  i per tant no indispensable. El comitè discrepa d’aquesta decisió i demana que el Servei de Prevenció informi de manera urgent als treballadors sobre aquest fet i sobre les mesures preventives que s’han de prendre al respecte, retirant-se de forma immediata aquestes pantalles facials. 

La propera reunió del grup de treball de CSS CoVID serà Dimarts 28 d’Abril.  

Els Delegats de prevenció,

© 2016 Rervats tots els drets.

Creat per Webnode