Nota informativa Grup de treball del CSS CoVID 19 de 14 i 15 de maig de 2020

2020-05-16 11:01

A data 14 i 15 de Maig de 2020 el grup de treball de CoVID19 del Comitè de Seguretat i Salut Laboral ha mantingut duesnovesreunions, us volem informar dels temes tractats:

REUNIÓ DEL 14 DE MAIG DE 2020

La reunió del14 de maig es va dedicar exclusivament al debat i acord delteletreball pel personal d’administració. Aquest Acord implica l’inici delmarcatge per part detot el personal d’administració des de la propera setmana (la direcció ho comunicarà als treballadors afectats) i l’inici de la reincorporació progressiva del personal d’aquest personalen el moment en que Barcelona i la seva zona metropolitana entrin en Fase 1 de desconfinament. Pera informació més precisa podeu veure l’acord que s’adjunta. 

El personal que vulgui seguir en modalitat teletreball haurà de realitzar un 20% de la seva jornada setmanal en modalitat presencial de manera obligatòria. Aquest percentatge es podrà modificar només de manera voluntària, si bé per necessitats del seu departament podrà variar puntualment recuperant-se les hores de teletreball les setmanes posteriors. 

El personal que es vulgui acollir a l’opció de teletreball haurà de sol·licitar-ho per escrit al Departament de Persones i signar un document d’adhesió al’Acord. En els propers dies us informarem detingudament sobre aquest punt.

REUNIÓ DEL 15 DE MAIG DE 2020

1. ACTUALITZACIÓ DE L’ESTAT DE LES BASES

La direcció informa que part de les unitats de les bases assistencials de Manso, Sant Pau i Cornellà passaran a ubicar-se en Apart hotels amb la finalitat de garantir la distància de seguretat entre el personal, tal com els delegats de prevenció veníem demanant des del mes d’abril. 

La part social incideix en els problemes d´espai greu en les unitats UIS, d’Alta Complexitat, Territori metropolità Nord, Mollet, Rubí, Cambrils, CIM de Lleida i Pont de Suert, ja detectats i notificats, insistint en la necessitat de prendre mesures de millora immediates també en aquestes bases. 

El comitè sol·licita l’actualització del document sobre el nivell d’ocupació de les bases assistencials i de les mesures preventives on constin les mesures ja adoptades i les que resten pendents. 

El comitè manifesta la seva queixa per la lentitud amb la que s’estan prenent les accions correctives destinades a minimitzar els riscos pels treballadors i reclama l’actualització de totes les avaluacions de riscos per adaptar-les a la nova situació de pandèmia per covid-19. 

2. DADES COVID-19 

El servei de prevenció informa que no hi ha hagut cap nova comunicació de cas covid-19+ durant la darrera setmana. Els delegats de prevenció reiteren la necessitat de complementar la 

informació per a fer possible la traçabilitat dels casos detectats, de les PCR realitzades, així com el resultat de les mateixes i el canvi d´estat dels afectats en funció dels resultats. La direcció comunica que finalment facilitarà aquesta informació seguint les recomanacions de l’expert en LOPD del Departament, consultat arrel de la petició registrada que els delegats de prevenció han realitzat. 

El comitè sol·licita que l’empresa faci entrega a la part social tant de la consulta com de la resposta íntegra feta per l’empresa al delegat de prevenció de la Generalitat. 

3. EPIS 

La direcció informa que ja han arribat bosses de residus biològics tipus II de 100 litres de capacitat que començaran a distribuir-se pels diferents territoris. 

Els delegats de prevenció reclamem les infografies plastificades de col·locació i retirada d’EPI’s que haurien d’estar penjades a les unitats assistencials des de fa 2 setmanes. L’empresa indica que ha estan entregades a les empreses adjudicatàries per a la seva distribució i que reclamarà a aquestes que es col·loquin a les unitats. 

La direcció informa que no farà actualització d’estocs d’EPIs com s’havia acordat donat que aquesta setmana no ha arribat nou material. 

L’empresa informa que segueix sense haver-hi mascaretes FFP3 i que resta a l’espera de rebre una comanda de 1500 unitats. La part social demana que es vagi procedint a la compra de més unitats donat que aquestes s’acabaran en un període molt curt de temps. Els delegats de prevenció també sol·liciten la previsió de existències de guants de protecció de nitril, a ser possible per talles, el servei de prevenció informa que hi ha estoc suficient per a 15 dies i que està esperant l’arribada de una nova comanda en breu. 

La part social sol·licita complementar la informació amb categorització de les bates per número 4B i 6B, així com també dels guants on s’inclogui el risc pel qual estant fabricats. 

La part social torna a sol·licitar que es distribueixin els EPIs, que resten per repartir des del mes de desembre de 2019 al personal del territori que no va poder-los recollir, donat que la direcció ja s’havia compromès en procedir a la seva distribució. 

Els delegats de prevenció reclamen el repartiment dels salva-orelles que van arribar fa ja 2 setmanes per una donació, el servei de prevenció informa que es troben a logística i que el personal que els vulgui pot passar per allí a recollir-los. La part social demana que s’informi als treballadors d’aquest punt per a que en siguin coneixedors. 

El comitè torna a demanar que al document d’estocs d’Epis s’inclogui la previsió, en dies de durada, per a cadascun d’aquests. 

Donat que l’empresa manifesta que el document d’EPIs validats ja està gairebé finalitzat en la seva totalitat, la part social sol·licita que es faci públic als treballadors, i que des d’ara cap EPI pugui ser distribuït sense abans haver estat validat i registrat en aquest document. El comitè 

recorda també a l’empresa que faci entrega a la part social de tota la documentació de cadascun dels EPIs, especialment del certificat de validació d’aquests. 

El comitè demana un llistat de totes les compres d’EPIs realitzades pel SEM on consti la quantitat, data de comanda i data d’entrega. 

4. TESTS SEROLÒGICS I PCR 

Tests serològics: El servei de prevenció comenta que disposa de la partida pressupostària per a fer els tests serològics a tot el personal, restant pendents de l’autorització de Sanitat per iniciar la recollida de mostres. 

Realització de PCR: Les PCR es continuen fent al personal que compleix els requisits establerts per Salut Pública. El servei de prevenció passarà els indicadors a la part social la propera setmana. 

5. RESPOSTA A LES SOL·LICITUDS REGISTRADES PELS DELEGATS DE PREVENCIÓ

L’empresa i el servei de prevenció faran arribar les respostes al comitè durant aquesta setmana. 

6. INSTRUCCIÓ DE LA NETEJA DELS VEHICLES 

L’empresa i el servei de prevenció faran arribar les respostes al comitè durant aquesta setmana. 

7. PRECS I PREGUNTES 

Els delegats de prevenció sol·liciten novament el registre de neteja dels centres de treball i dels vehicles; el servei de prevenció comenta que s’està treballant en ell i que s’està registrant i exigint als adjudicataris que es faci.. Els delegats de prevenció es reiteren en que es procedeixi a una neteja més exhaustiva dels vehicles a la finalització de cada torn 

Els delegats de prevenció reclamen, un cop més, una solució per als treballadors que no s’adapten a les ulleres de protecció. El servei de prevenció explica que ha fet una comanda de líquids antivapor i està pendent de rebre un petita partida per provar-los i decidir com es distribueixen. 

La part social informa que ha detectat que hi ha treballadors que no compleixen les mesures bàsiques de protecció (distància de seguretat i utilització correcta de les mascaretes), tant a les bases, com a la finalització del torn a la zona de logística i a les zones comunes de l’edifici de l’Hospitalet, posant en risc als companys d’aquests llocs de treball. La part social reclama que s’insisteixi en la necessitat de complir les recomanacions i normativa establertes. 

Els delegats de prevenció demanen l’avaluació de llocs de treball de l’edifici del carrer Motors, de l’Espai Bital i de la sala de logística d’estocs d’EPI’s, així com la visita de seguretat d’aquesta última. La part social exposa les mancances detectades a l’Espai Bital (terra de moqueta, temperatura elevada, insuficients espais comuns i lavabos...) desprès de la visita realitzada a aquest centre la setmana passada. 

El comitè torna a demanar al servei de prevenció que faci avaluació de riscos actualitzada dels treballadors i del departament de logística a fi de determinar les mesures preventives i de protecció pertinents. 

Els delegats de prevenció sol·liciten altre cop el registre de les visites als diferents territoris dutes a terme pels equips de suport psicològic per a treballadors. 

La propera reunió es farà el divendres 22 de maig de 2020. 

Els Delegats de prevenció,

© 2016 Rervats tots els drets.

Creat per Webnode