Nota informativa grup CSS CoVID-19 de 21 d'abril de 2020

2020-04-22 21:15

A data 21 d’Abril de 2020 el grup de treball de CoVID19 del Comitè de Seguretat i Salut Laboral ha mantingut una nova reunió, us volem informar:

1. La direcció informa que el dia 20 d’abril ha lliurat les actes pendents de les reunions anteriors i fa aportació de documentació pendent per part de l’empresa.

El comitè lamenta que es faci entrega de documentació amb tan poca antelació i demana poder fer les al·legacions a les actes, així com la anàlisis de la documentació per la propera reunió. No hi ha objeccions per part de l’empresa.

Els delegats de prevenció del comitè fan constar que a la reunió d’avui no hi ha cap representació per part de la direcció assistencial i posa en valor la necessitat de que hi hagi presencia a cada reunió.

2. Pla d’acció SEM, l’empresa informa:

Que continua treballant en la delimitació d’espais i en habilitar diferents accessos per a treballadors a fi de facilitar el distanciament entre persones. 

La instal·lació de mampares a les CeCos de c/ Lleida i Reus ja son efectives, resta pendent la instal·lació a la CeCos de la Seu Corporativa, calculen que poden trigar 2 o 3 setmanes per problemes de subministrament de l’empresa externa. 

En el moment en que arribin les mampares, i si és necessari, es farà instal·lació a les taules del menjador per garantir el distanciament en els espais compartits. També s’està procedint a l’instalació d’endolls per microones i neveres per tal d’habilitar un nou menjador a la sala d’actes , que es destinarà a la gent que es porta el menjar de fora, deixant el menjador habitual per els treballadors que consumeixen el producte del restaurador. 

S’ha iniciat un llistat per revisar cadascuna de les bases assistencials a fi de determinar les mesures a prendre quan les distancies mínimes de 2m entre treballadors no es puguin garantir. El comitè identifica algunes de les bases més sobrecarregades i reitera la seva proposta de proporcionar més espais (una base una unitat).

3. Seguiment dels cassos CoVID i dades.

Els delegats de prevenció del comitè presenten la seva proposta de estructura de dades i informació relativa a les notificacions dels cassos amb símptomes i contactes estrets que informen els treballadors al serveis de prevenció de SEM.

Aquesta nova estructura de dades, més complerta i basada en les diferents situacions que es poden produir, permet analitzar si la gestió del cassos notificats ha estat l’adequada. L’empresa manifesta que incorporarà algunes de les informacions sol·licitades en futurs informes però que continuarà amb el format actual.  

4. Procediments i infografies.

L’empresa informa que publicarà unes infografies sobre la posada i retirada de les bates i les granotes així com un vídeo sobre la granota 6B. 

L’empresa informa que publicarà les instruccions tècniques que acompanyen al procediment per assistir al pacient CoVID tant com a primari com a secundari. El comitè fa les següents aportacions addicionals als procediments:

·      Eliminar les mascateres quirúrgiques con a EPI, la protecció mínima del treballador ha de ser una FFP2 (mínim).

·      La bata no és adequada per l’entorn extrahospitalari perquè no ofereix la cobertura de tot el cos. 

·      En cas de fer tècniques que generen aerosols o trasllat del pacient la protecció del mono hauria de ser 4B, mascareta FFP3 i doble guant (més llarg). 

·      A totes les unitats s’hauria de incorporar un segon TES per garantir que la cabina assistencial sigui zona neta i garantir la presencia del primer TES al processos assistencials i de mobilització del pacient. 

·      El grau de protecció de tots els treballadors que participen a l’assistència i mobilització del pacient hauria de ser el mateix. 

·      La necessitat de contemplar la protecció del calçat mitjançant polaines o incloure la neteja del calçat en el procediment de retirada d’EPIs.

·      Incorporar a la instrucció tècnica del procediment de secundari la especificació dels EPIs a fer servir. 

L’empresa es reitera en que els EPIs fitxats segueixen les indicacions dels procediments del Ministeri de Sanitat, Agencia Catalana de Seguretat Publica i el Catsalut i comitè es reafirma en que els EPIs no es poden determinar en funció de la seva disponibilitat, si no en funció del risc de contagi i recorda que per sobre dels procediments estan els Decrets legals. 

L’empresa recorda que en cas de haver un únic TES a la unitat, aquest s’haurà de vestir i desvestir totes les vegades que calgui per participar a l’assistència, mobilització i trànsfert del pacient quan el servei ho requereixi. 

5. Algoritme estratègia de PCR i test.

L’empresa fa entrega del document amb el algoritme de PCR i test segons el procediment del Ministeri de Sanitat del dia 13 de Abril. El comitè analitzarà l'algoritme i farà les seves manifestacions.

6. Subministrament de material i d’EPIs.

Els delegats de prevenció del comitè fa constar el seu rebuig pel fet de que s’han distribuït EPIs que no compleixen amb la qualitat suficient, en concret mostra el seu desacord per les últimes pantalles de protecció que són molt febles i de mala qualitat. L’empresa manifesta que haurà d’estudiar d’on han sortit aquestes pantalles i qui las ha repartit. 

El comitè manifesta el seu rebuig per les granotes que han arribat a SEM amb marcatge xinès i sense cap referencia «CE», en aquest sentit el comitè recorda la necessitat de que els EPIs comercialitzats a Europa han de complir amb el Real Decret 1407/1992, de 20 Noviembre. L’empresa manifesta que ja ha retirat aquests EPIs i que no es faran servir.

Per tal de que aquests problemes amb els EPIs no es puguin tornar a produir i per donar tranquil·litat als treballadors, el comitè demana que tots i cadascun dels diferents models d’EPIs siguin validats pel departament de Prevenció de Riscos de SEM. A més, demana un registre públic i accessible al treballador de tots els EPIs validats. Un document amb foto, fabricant, model, descripció, norma CE que compleix i informació complementaria d’ús.    

El comitè demana que s’incrementi el repartiment de material pel territori i avisa de que s’han detectat bases amb manca de material. 

Els delegats de prevenció del comitè demanen que s’informi regularment al comitè sobre els stocks per cadascun dels EPIs que hi ha disponibles a SEM i la previsió de la durada fins arribar la següent comanda.

7. Neteja i desinfecció.

L’empresa informa que s’ha iniciat un estudi per avaluar noves formes de neteja més àgils i efectives, resta pendent d’un estudi amb Peròxid de Hidrogen. Els delegats de prevenció demanen que es controli la neteja de les Unitats assistencials amb ozó, donat que el servei de prevenció ha manifestat reiteradament que la neteja amb ozó no és efectiva per el CoVID-19, manifesten que si alguna empresa adjudicatària està realitzant la neteja amb aquesta tècnica cal que facin primer neteja exhaustiva amb solució de hipoclorit de sodi i posteriorment s’apliqui l’ozó. Els delegats de prevenció demanen que es faci control de que es fa així.    

La propera reu

© 2016 Rervats tots els drets.

Creat per Webnode