Nota informativa Delegats de prevenció CI Grup de treball CoVID-19, 27 de març de 2020

2020-03-28 18:56
Benvolguts/des,
 
Ahir dia 27 de març el comitè de seguiment del CoVID-19 derivat del CSS es va reunir de manera telemàtica. 
 
Es van tractat els següents temes:
 
1.     El SPP informa de les millores implantades al personal de les diferents àrees:
1.1.  Administració. Pràcticament tots els treballadors d’aquesta àrea estan realitzant teletreball i no accedeixen a les instal·lacions del SEM.
1.2.  Centrals de Coordinació. 
·       S’ha incrementat el ritme de neteja dins les CeCos. S’obren les claraboies i les portes d’emergència per ventilar 4 cops al dia o quan els professionals ho demanen. 
·       S’ha previst la col·locació de mampares de separació entre les diferents posicions de les Sales.
·       S’ha començat a esglaonar l’entrada i sortida del personal, tant de teleoperació com sanitari per evitar aglomeracions.
·     Proposen canviar protecció amb mascareta quirúrgica per pantalla protectora. Dijous varen rebre 250 pantalles i estan estudiant prioritat de distribució. Comenten que tenen realitzada una segona comanda de 1.000 pantalles a fi de distribuir-les entre tots els treballadors (CeCos i assistencials) de manera individual, però no poden precisar termini de disponibilitat. Finalment s’acorda distribuir aquestes pantalles prioritàriament als treballadors de CeCos que estan fent formacions i no poden respectar la distància de seguretat. S’acorda que igualment no es substitueixi la mascareta quirúrgica per la pantalla,  sinó portar ambdues per augmentar el nivell de protecció.
·       Inici d’activitat al Centre Espai Bital de l’Hospitalet per disminuir personal a les sales i millorar distància recomanada entre treballadors. Espaiar el personal que treballa a la sala  tant aviat com sigui possible.
·      Al menjador de personal, l’empresa de càtering oferirà papers individuals (estovalles) a tot el personal, inclòs al que es porta el menjar de casa, a fi de millorar la neteja de les superfícies de les taules. Es recorda la necessitat que els professionals mantinguin neta la zona. La part social demana que durant els períodes en que el personal va a menjar hi hagi personal de neteja dins la sala per tal de netejar les taules. Des de SP indiquen que hi haurà més paper i líquid desinfectant al menjador per tal que el mateixos treballadors puguin netejar les taules abans de menjar i un cop finalitzin, però estudiaran proposta, sobretot al torn del migdia, de més afluència.
·    El SP recomana que no s’utilitzi tant de solució alcohòlica, seria recomanable fer-ho cada 6 hores només, degut a les lesions cutànies que es poden produir per ús abusiu i recomanen incrementar el rentat de mans. La part social especifica que els treballadors fan ús de les solucions alcohòliques perquè no poden estar anant contínuament al bany a rentar-se les mans.
·   Els delegats de prevenció manifesten la seva preocupació davant la proximitat dels professionals durant les formacions que no garanteixen la distància recomanada així com la manipulació del teclat de l’ordinador.
·       La part social va reclamar seguir insistint en les infografies sobre els consell d’higiene dins la sala.
 
2.     EPI’s. La direcció considera que s’està seguint el compliment de les recomanacions fetes en el procediment intern en consonància en el determinat pel Departament de Salut.
La representació social no valora positivament ni el procediment d’actuació ni les recomanacions de Salut pública i fan referència a l’establert al procediment d’actuació per SPR del “Ministerio de Sanidad del Gobierno de España”. La part social reitera la necessitat de facilitar equipació impermeable tipus “granota”, mascareta FPP3, ulleres hermètiques, “gorro” impermeable, doble guant (exterior hauria d’ésser llarg) per a tots els serveis. Els delegats de prevenció demanen que es garanteixi els stocks d’EPIs i que s’aturi l’activitat de les unitats que no disposin dels EPIs adequats per aquests serveis.  Tant la direcció com el SP no comparteixen aquesta necessitat. La direcció exposa que els propers dies es reforçaran les instruccions d’ús dels EPI’s i les mesures de trasllat segur. Ho farà el personal de les UIS, a l’inici de l’activitat.
 
3.     Bases Assistencials.
3.1.  Neteja bases assistencials. Des del SP i la direcció reiteren que ja s’està fent neteja diària de totes les bases assistencials. La part social manifesta que això no s’està acomplint en totes les bases assistencials. Hi ha bases on, tot i la resolució de l’Inspecció de Treball de l’obligació de neteja diària, segueixen amb un cicle de neteja de 2-3 cops per setmana. Davant la reiterada resposta des de la direcció de que insistiran de la necessitat de neteja diària amb les adjudicatàries, la part social manifesta que valorarà la possibilitat d’iniciar accions legals i procedir a la  paralització de l’activitat en cas que no es procedeixi a la neteja diària de forma immediata. 
La part social també recomana que la neteja de les bases s’hauria de fer al inici i finalització de la jornada amb el canvi d’equips assistencials per tal de garantir la no contaminació creuada.
3.2.  Habitabilitat bases. La part social havia demanat un llistat de les bases amb dimensions reduïdes i/o sense ventilació, a fi i efecte de valorar la reubicació del personal d’aquestes bases on no es pugui mantenir la distancia de 1,5m entre professionals dins la jornada laboral durant la situació excepcional de la pandèmia per CoVID-19.
3.3.  Neteja de calçat. La part social havia proposat la col·locació de safates amb lleixiu a l’entrada de les bases a fi que a l’arribada a la base el personal submergís la sola de les botes i posteriorment es retirés el calçat deixant-lo a l’entrada de la base per tal de mantenir net el terra i seguir així les recomanacions que el Departament  de Salut fa a la població en general. El SP valora positivament la retirada del calçat a l’entrada a la base però no veu la necessitat de submergir aquest en lleixiu, tot i així es compromet a estudiar la proposta.
3.4.  Protecció amb plàstics de les parets de la cabina assistencial i instal·lació de campana d’aïllament de la llitera. Aquesta proposta es va exposar ja fa 3 setmanes i la direcció segueix estudiant-la. La direcció i el servei de prevenció no veuen quin benefici aporta i consideren que és suficient el que està establert en el procediment actual de neteja. La part social valora positivament la proposta donat que minimitza les superfícies exposades i millora la protecció dels professionals durant el trasllat.  El  servei de prevenció (SP) insisteix en que la retirada de la campana per netejar-la pot ser difícil i no veuen la possible millora de la mesura descrita. La part social demana que els plàstics i campanes siguin no reutilitzables (plàstic de protecció de mobles per pintors), de manera que al portar cinta autoadhesiva es col·loquin abans de cada servei i es rebutgin un cop finalitzat, com a material contaminat de risc biològic III. Davant la negativa de l’empresa la part social sol·licita un informe emès pel servei de prevenció desestimant la proposta que reflecteixi els motius de la seva decisió.
3.5.  Pantalles protectores. La part social reitera que fins l’arribada de les pantalles protectores els treballadors portin mascareta FPP3 per tots els serveis i no la quirúrgica.
3.6.  Neteja unitats assistencials. El servei de prevenció informa de l’arribada de paper per poder fer la neteja interior de les unitats que fins ara es realitza amb gases. La part social reitera la necessitat de muntar equips de neteja a les portes dels hospital receptors, que s’encarreguin de realitzar una desinfecció acurada de les diferents unitats mentre els professionals de la unitat procedeixen al trànsfert del pacient. La part social  comenta que en els darrers dies s’ha canviat el líquid per netejar la superfícies de les unitats i demanen que des de prevenció informi i modifiquin el protocol de neteja actual.
Es recorda a la direcció i al servei de prevenció, que s’ha de fer neteja a fons de totes les unitats, per part dels adjudicataris, de forma diària i en els llocs habilitats per aquesta tasca, no en llocs on pugui suposar un risc pel persona que hi treballa (zona de logística). Sembla ser que hi ha hagut alguna mala praxis en aquest aspecte, l’empresa i el servei de prevenció en son coneixedors i diuen que faran les accions necessàries per a que no es repeteixi.
3.7.  Vestuari. Es torna a reclamar increment en la rotació de vestuari bàsic tant de personal habitual com d’imprevistos. La direcció diu que estan pendent de resposta per part d’ ITURRI.
 
4.     Ventilació dels domicilis.  La part social sol·licita que de manera preventiva i per minimitzar la càrrega viral ambiental als domicilis, des de la CeCos s’aconselli als usuaris que ventilin l’habitació on es troba l’usuari abans de l’arribada del personal assistencial. La direcció veu positiu aquest reforç i farà les accions pertinents amb la direcció de la CeCos per tal de reforçar aquesta acció.
 
5.     Frotis. El SP  explica que no s’estan fent Frotis al personal donat que no n’hi ha. Un cop arribin es prioritzarà el personal a qui se li realitzarà. La part social demana que també es tingui en compte, per a la priorització del frotis als professionals que conviuen amb un CoVID-19 positiu i que, en tot cas, no s’autoritzi el retorn d’aquests treballadors fins a 8 dies desprès que el familiar amb qui conviu sigui negatiu o ell mateix tingui un frotis negatiu, a fi i efecte de garantir el no contagi dels companys. 
 
6.     Suport addicional a les unitats assistencials. La part social sol·licita que a totes les unitats assistencials hi hagi un segon tècnic en emergències sanitàries (TES), per facilitar les tasques dels professionals, de la mateixa manera que s’ha fet a les unitats índia que realitzen els trasllats  “interhospitalaris” (TIH).
 
7.     Unitats de Trasllat Interhospitalari (TIH). La part social sol·licita que es revalori quines unitats que realitzen aquests trasllats, prioritzant sempre que sigui possible,  que ho facin les unitats amb jornada de 12 hores, donat que l’esgotament físic, i psicològic del personal d’aquestes unitats és molt important i els professionals de les unitats de 24 hores tenen més difícil aguantar aquest tipus de trasllats durant tantes hores seguides. De la mateixa manera, la part social ha sol·licitat que les unitats que realitzin aquests serveis siguin assignades de manera alternada per tal que no sigui una única dotació la que rebi la sobrecàrrega de treball, durant tota la pandèmia, d’aquest tipus de trasllats.
 
8.     Allotjaments. Els delegats de prevenció han demanat  a la direcció, que davant la preocupació dels professionals per la possibilitat de contagi dels seus familiars (alguns familiar de risc), es proporcioni un espai tipus hotel o apartament per poder fer els períodes de quarantena o baixa per CoVID+
 
9.     Informació i transparència. La part social ha demanat a l’empresa màxima transparència en la informació relativa al Comitè de Seguretat i Salut Laboral per poder fer un correcte seguiment. 
 
10.     La part social reclama la creació d’un Comitè ètic a fi de tractar la  cobertura per les limitacions d’esforç terapèutic.
 
11.  Hem reclamat també la necessitat de potenciar els serveis de PADES i de primària per fer seguiment dels pacients que resten a domicili amb mesures de confort.
 
12.  Durant la reunió el comitè ha fet diferents propostes i consideracions amb l’entrega telemàtica d’un document, que els treballadors ens han fet arribar (ambú d’un sol ús, separació de roba, garantir renovació de roba més freqüent, aïllaments amb borses de plàstic de material,  l’empresa ha pres nota i es valoraran). 
 
13.  Al document entregat pel comitè també hi consta la petició de que l’empresa pugui certificar als seus professionals com a personal essencial, davant aquesta situació CoVID, a efectes de les mesures de conciliació que els familiars del professional necessitin tramitar als seus llocs de treball.
Informar-vos que aquest Grup de Treball del Comitè de Seguretat i Salut del CoVID-19 es seguirà  reunint cada divendres, preferentment de forma telemàtica, fins la finalització de la situació de crisi que estem patint, o sempre que sigui necessari per un canvi en les condicions i/o directrius que puguin afectar a la salut dels treballadors. 
 
Us agraïm l’esforç que tots estem fent i us animem a seguir amb el compromís demostrat aquests dies. Restem a la vostra disposició per aquelles qüestions que cregueu necessàries.   
 
 
Delegats de prevenció de la part social, 28 de març de 2020  
 

© 2016 Rervats tots els drets.

Creat per Webnode