Citació Inspecció de treball. Incompliment lliurament còpies bàsiques contractacions.

2018-07-29 18:20

El passat dilluns dia 23 de juliol vam ésser citats a Inspecció de treball de Barcelona. Hi havia dues denúncies interposades. 

La primera denúncia estava interposada per els delegats de prevenció  veure resum.

La segona denúncia estava interposada per UGT i AMIC, tal i com ja han informat ells en el seu comunicat conjunt veure-.pdf (219322)

CCOO també va ésser present en aquesta compareixença i passem a fer un resum.

AMIC exposa la falta de col·laboració per part de l’empresa en el compliment del lliurament de les còpies bàsiques dels contractes i fa referència a les múltiples sol·licituds que s’han presentat a RRHH. Bàsicament centren la seva queixa en les contractacions de més de 30 dies de durada.

La direcció de l’empresa exposa que les còpies bàsiques es troben a disposició de la part social, qui té l’obligació de signar les còpies, al departament de RRHH.

L’empresa aporta una caixa amb les còpies bàsiques dels contractes dels últims 3 mesos per si vol la inspectora procedir a la seva revisió.

La Inspectora demana que es busqui un mecanisme eficaç perquè els representants dels treballadors tinguin accés a les còpies bàsiques dels contractes.

L’empresa expressa la seva voluntat per activar un circuit per la signatura i devolució de les còpies bàsiques dels contractes del personal de qualsevol durada (excepte els d’alta direcció) evitant així l’acumulació de contractes.

Tant mateix al·lega que no considera es puguin demanar els d’un col·lectiu  concret, ni classificats per altres relacions (per exemple de períodes superiors a 30 dies). I insisteix en que les contractacions superiors a 30 dies estan essent atorgats seguint l’ordre de borsa de treball.

La part denunciant no està d’acord i insisteix en que s’està incomplint l’ordre d’assignació d’aquest tipus de contracte i que no són informats amb manca de transparència.

Es passa a tractar el tema de borsa de treball on la part social exposa que aquesta es regeix mitjançant el reglament establert al IV conveni Col·lectiu 

La part social exposa que segueix sense poder accedir als llistats d’ordre de la bossa el que provoca la percepció de manca de transparència en l’adjudicació de les contractacions. Des de CCOO informem que compartim aquesta percepció i que s’ha sol·licitat una reunió per tal de tractar aquest tema.

La direcció exposa el mecanisme que segueix per l’adjudicació de contractacions segons borsa de treball i al·lega seguir la clàusula transitòria segona de l’annex a borsa de treball per la que la prioritat en l’adjudicació de contractacions utilitzada ve determinada pel nombre de dies treballats en l’ empresa.

La direcció reconeix tenir l’aplicatiu informàtic pràcticament enllestit que permet una actualització diària. 

La representació social no té accés a aquest aplicatiu a dia d’avui ni els treballadors tampoc tenen coneixement de l’ordre que ocupen, el que provoca una manca de transparència en el procés d’adjudicació de contractacions.

CCOO reconeix que en les adjudicacions de les interinitats posteriors a la convocatòria es va prioritza als treballadors que venien ocupant una plaça convocada i que per diferents motius no van poder consolidar.  Aquest punt s’havia acordat en les reunions prèvies a la publicació de les convocatòries externes de juliol i octubre de 2017 per tal de no deixar cap treballador interí fins a convocatòria de plaça sense feina. 

L’empresa exposa la seva intenció d’un cop finalitzat el període de transitorietat per evitar conflictes, s’arranqui amb el bon funcionament de la borsa de treball.

Finalment la inspectora demana a la part social que identifiqui als treballadors perjudicats per poder tractar cada cas de manera individual i poder garantir la no vulnerabilitat dels drets dels treballadors afectats

AMIC denúncia que la diferència retributiva entre els complements dels llocs de treball B i C i el complement actual ha passat a denominar-se en nòmina: COMPL. PARITÀRIA 28/09/2015, quan hauria de ser COMPLEMENT PERSONAL DE CONVENI, tal com es va fer constar a l’acord núm. 10  de l’acta de la comissió paritària del 28/09/2015 (adjunta al VI Conveni). La Inspectora recull la documentació acreditativa per revisar-la amb més profunditat i proposa tractar aquest tema en una reunió posterior amb els representants del treballadors i l’empresa. 

Finalment la inspectora conclou en la necessitat d’una propera citació per dilluns dia 17 de setembre a les 10.30h a la seu de Inspecció de treball, i convida a ambdues parts a mantenir una reunió prèvia per tractar i buscar solucions als següents temes:

1. Circuit operatiu per tal que la part social tingui accés a les còpies bàsiques dels contractes dels treballadors.

2. Identificar als treballadors que hagin vist vulnerats els seus drets per la manca de transparència en el funcionament de la borsa de treball.

3. Estudiarà la documentació aportada sobre els conceptes retributius del complement personal de conveni a fi de proposar una solució.

 

 

© 2016 Rervats tots els drets.

Creat per Webnode