Citació Inspecció de treball CSS. Manca assistència membres designats per l'empresa.

2018-07-27 15:25

Dilluns dia 23 de juliol de 2018 els membres del Comitè de Seguretat i Salut (CSS) estaven citats a inspecció de treball amb motiu de la denúncia interposada per la totalitat dels delegats de prevenció (part social) davant les reiterades faltes dels membres designats per la direcció de l’empresa al CSS. Tant mateix també hi estava convocada una representació de la direcció del SEM.

Durant la compareixença davant la Inspecció els delegats de prevenció varem exposar la reiterada manca de presència dels membres designats per l’empresa (6 membres) a les reunions ordinàries d’aquest comitè. Aquestes reunions es programen a principi d’any a fi i efecte que els 12 components del CSS puguin organitzar amb temps les seves agendes donada la importància de la seguretat i salut dins la nostra organització. Malgrat això en els dos últims anys en poquíssimes ocasions hem aconseguit una presència superior a 3 membres designats per l’empresa, fins i tot en ocasions només 1, el que  bloqueja i entorpeix les actuacions en matèria de seguretat i salut al no tenir el suficient quòrum necessari per poder prendre determinades actuacions.

Els delegats de prevenció varen fer entrega de les actes de les reunions des d’octubre de 2016 fins a juny de 2018, així com un document resum de la participació de tots els membres del CSS on queda demostrada la situació exposada davant la inspectora. També es fa entrega de la còpia de dues cartes dirigides al Dr. Estany en la seva anterior gerència i al Dr. Sala el passat mes de març. Posterior a aquestes cartes i amb data 3 d’abril del 2018 s’ha d’anular la reunió donat que tan sols assisteix una persona per part de l’empresa, motiu detonant pel qual s’interposa la denúncia que ens reuneix a Inspecció de treball.

La direcció de l’empresa es compromet davant Inspecció de treball a millorar la seva implicació dins el CSS i garantir el bon funcionament del CSS.

La inspectora conclou que valorarà les exposicions d’ambdues bandes i el grau d’incompliment per part de l’empresa i enviarà resolució amb la major brevetat  possible.

En quan disposem d’aquesta resolució la compartirem amb vosaltres.

 

 

© 2016 Rervats tots els drets.

Creat per Webnode