Carrera professional i SIDP

2016-12-21 22:54

 

Sabies què...? La carrera professional i la SIDP és un sistema d’estímul, reconeixement a l’esforç personal i implicació, promoció i progrés professional per els/les treballadors/es de l’empresa pública SEMSA en el seu lloc de treball.

Els treballadors del SEM poden optar a l’accés i canvi de nivell de forma lliure i voluntària.

El complement de carrera professional i SIDPS és un complement específic per a cada nivell i grup professional, i la seva retribució està referida a períodes anuals, entesos de gener a desembre, per tant sempre serà a any vençut per tal de poder presentar la documentació assolida fins 31 de desembre de l’any que s’avalua.

Així, per exemple, si estem avaluant la CP o SIDP 2015, serà valida tota la documentació aportada amb data anterior a 31 de desembre de 2015. Un cop realitzada l’avaluació i assolit el nivell corresponent es percebrà la retribució de forma retroactiva determinada des de l’1 de gener de 2016 en que es publiqui els llistats de resultats.

S'avalua per apartats: Formació, Docència ( inclou publicacions, presentació de comunicacions, posters, pertinença comitès científics...) i Aptitud. Els representants dels treballadors només tenim accés a la valoració dels dos primers items. L'actitud es valorada per el Cap de àrea corresponent o responsable territorial.

Un cop finalitzi l’avaluació de la CP i SIDP 2015, s’iniciarà i comunicarà l’inici de termini per presentar les sol·licituds d’accés o canvi de nivell de la CP i SIDP 2016.

La retribució del complement de CP i SIDP està referida a jornada completa, les jornades anuals inferiors es retribueixen proporcionalment.

Podran accedir al sistema de CP els professionals amb contracte indefinit o d’interinatge pendent de resolució de convocatòria. Així mateix podran sol·licitar l’accés a la CP els professionals que tinguin contractes d’interinatge per cobertura de llocs en reserva i els que tinguin contractes de relleu (per jubilacions a temps parcials). Aquests professionals podran acreditar com a requisit d’anys d’experiència o de permanència en nivell els períodes contractats en aquest tipus de contracte (interinatge per reserva o relleu). Podran accedir a l’avaluació del nivell respectiu, però no tindran dret a la corresponent compensació econòmica fins la data en que ja acreditin un contracte indefinit d’interinatge pendent de resolució de convocatòria. En cap cas es meritaran drets econòmics amb caràcter retroactiu.

La convocatòria per assolir el nivell pels treballadors/es que reuneixin els requisits establerts en aquest conveni serà anual i establirà els terminis de presentació de la documentació que el candidat/a ha de lliurar al comitè d’avaluació.

La tasca dels diversos comitès avaluadors hauria de finalitzar com màxim el dia 30 de setembre de cada any.

 

 

© 2016 Rervats tots els drets.

Creat per Webnode